Allmänna rutiner vid sårbehandling

Stäng

Kontakt

Gunilla Jerner Worander

Materialkonsulent Varuförsörjningen

023-49 01 32 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ren rutin

Ordination

Vilken typ av rengörings/omläggningsrutin som ska användas för ett visst sår hos patient/vårdtagare skall ordineras av patientansvarig läkare.

Därutöver kan också verksamhetschefen fatta ett beslut om att ren rutin är praxis på enheten och att endast steril rutin tillämpas på särskild ordination.

Såromläggningsrutin dokumenteras i patientjournalen.

Val av rutiner

Rena rutiner kan användas till:

 • Svårläkta sår
 • Förorenade sårskador.
 • Primärsuturerade operationssår, dock tidigast ett dygn efter operationen.

Sterila rutiner används till:

 • Operationssår som kräver omläggning den första tiden.
 • Sår som står i förbindelse med djupare normalt steril vävnad t.ex. Led eller bukhåla.
 • Operationssår inom första dygnet och så länge det finns dränage samt om det vätskar eller blöder kraftigt.
 • Infektionskänsliga patienter. Vilka som ingår i denna kategori avgörs av den patientansvarige läkaren.

Utförande av renrutin

Lägg om alla sår aseptiskt och tänk på att inte blanda rent och orent.

Tillämpa basala hygienrutiner. OBS! Handdesinfektion.

Tänk även på att:

 • Inte lägga om sår samtidigt som det pågår bäddning, städning eller utdelning av mat.
 • Göra uppdukning och omläggning individuellt för varje patient/vårdtagare.
 • Uppdukning skall ske på rengjord och desinfekterad yta.

Arbeta aseptiskt och gå inte omväxlande mellan rent och orent arbete.

Använd färsktappat, kroppstempererat kranvatten i ett höggradigt rent kärl.

Vattnet ska rinna någon minut innan det används.

Duscha gärna direkt på såret.

Omläggningsmaterial

 • Förvara omläggningsmaterial torrt och dammfritt.
 • Tork, kompresser, absorptionsförband och omläggningsbindor finns i höggradigt ren multiförpackning där renhetsnivån ska bibehållas från förpackning till patient/vårdtagare.
 • För att plocka material ur förpackningen använd desinfekterade händer eller plockpeang/pincett.
 • Återslut förpackningen noggrant mellan användningarna.

Använt omläggningsmaterial läggs direkt i plastpåse som sedan knyts ihop och slängs i konventionellt avfall.

Instrumentvård

Omhänderta flergångsmaterial, ex. Rondskålar, pincetter, saxar samt överblivet och smutsigt omläggningsmaterial omedelbart efter avslutad omläggning.

Desinfektera flergångsmaterial i diskdesinfektor .

Efter värmedesinfektion:

 • Öppna luckan.
 • Desinficera händerna.
 • Plocka ur det rena godset ur diskdesinfektorn, ta omhand omgående. Är godset vått kan det torkas torrt med rent torkpapper eller ren duk.
 • Förvara instrumenten i en låda med lock, eller enligt gällande rutiner, så att renhetsnivån bibehålls.

Hållbarhetstiden för höggradigt rena instrument är 1 vecka.

Används inte instrumenten inom denna tidsperiod rekommenderas förnyad desinfektion.

Länktips

http://www.vardhandboken.se

Smittskyddsenheten, Falu lasarett