Bakterieodling i blod

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Provtagning utförs på vårdavdelning eller mottagning med sådan verksamhet. Prov tas genom venpunktion.

I normalfallet rekommenderas två provtagningar (skilda stick), som kan utföras i direkt följd. Vid varje provtagning fylls först en aerob och sedan en anaerob blododlingsflaska.

Provtagning med butterly-nål med slang (Vacutainer Safety-Lok, eller motsvarande) rekommenderas. Via en standard vacutainer-hållare fylls blododlingsflaskorna.

Undvik provtagning via inneliggande kärlkatetrar eftersom dessa ofta är förorenade med hudflora.

Vid misstänkt kateterrelaterad sepsis kan ena provtagningen tas genom den misstänkta katetern och den andra provtagningen tas från perifer ven.

Mer information se Provtagningsanvisningar Lab A-Ö

Steg för steg-tillvägagångssätt

1. Vid blododling ska noggrann aseptik iakttagas. Desinfektera huden över insticksstället med alkoholbaserat desinfektionsmedel.

2. Markera med ett tjockare streck 10 mL ovanför flaskans vätskenivå på den volymskala som finns på flaskorna. Dra av locket på odlingsflaskorna och kontrollera att flaskorna inte uppvisar sprickor, uttalad grumlighet eller har något buktande eller indraget membran. Om defekt noteras får flaska inte användas. Torka av membran med alkoholbaserat desinfektionsmedel och låt lufttorka.

3. Anslut provtagningssetet till vacutainerhållaren.

4. Utför venpunktionen. Använd skyddshanskar. Kanylens läge kan fixeras genom att tejp appliceras över vingspetsen.

5. Välj aerob flaska först. Håll flaskan upprätt. Tryck ned vacutainerhållaren över flaskan och punktera septumet.

6. Fyll blod till önskad volym, 8 – 10 mL. OBS vacuumeffekten i flaskorna är så stor att provtagningen för det mesta måste avbrytas innan blodet slutar rinna.

7. Ta bort vacutainerhållaren, applicera den på nästa flaska och fyll till önskad volym, 8 – 10 mL.

8. Avsluta provtagningen. Sätt inte patientetikett över flaskans streckkod. Torka bort ev blod på flaskans utsida eller på membranet med alkoholbaserat desinfektionsmedel.

9. Ange på remissen tid för provtagningen, misstänkt fokus till bakteriemin (exempelvis febril UVI, endokardit, postoperativ infektion m.m.) samt ev antibiotikabehandling. Ange om provet tagits på annat sätt än vad som rekommenderas för vanlig blododling, t ex via CVK eller annan typ av kärlkateter. Ange liten provmängd på remissen om blodmängden per flaska är <5 mL.