Urinsamling - Landstinget Dalarna

Urinsamling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid samling av urin under ett dygn eller delar av ett dygn skall godkänd urindunk användas. Behållare som använts till annat, t ex tomma PET-flaskor, får inte användas för urinsamling även om de är rengjorda.
Rester av det ursprungliga innehållet, eller rester av rengöringsmedel, i använda, rengjorda kärl kan finnas kvar utan att det syns. Dessa rester stör analysen av aktuellt urinprov, med felaktigt provresultat som följd, vilket påverkar patientens behandling.

  1. Vid tidsbunden urinsamling inleder patienten uppsamlingsperioden med att tömma blåsan. Denna urin tillvaratas inte. Notera tidpunkten.
  2. Därefter samlar patienten all urin i kärl enligt provtagningsanvisningarna.
  3. Samlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan och denna urin tas med i kärlet. Notera tidpunkten.

Samlingskärlet förvaras i kyl under urinsamlingsperioden.

  • Missar man någon portion måste urinsamlingen göras om från början.

Instruktion till patienter, för urinsamling, finns att skriva ut från sidan Patientinstruktioner Laboratoriemedicin

Blandning, mätning av urinmängd

Om mer än ett kärl åtgår blandas urinen väl i ett större kärl.

  • Mät urinen till närmaste 50 mL. Ange mängden och tidsintervallet, samt eventuellt patientens längd och vikt, på angiven plats i TakeCare eller på pappersremiss.
    I provtagningsanvisningarna finns angivet hur stor del av urinmängden, som ska lämnas till laboratoriet.