Mer om analysen Albumin, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Sjukdomsförlopp med förluster eller rubbad proteinsyntes. Oklara ödem. Vätskebalansstatus. Ingår även i P-Proteinfraktioner.

Tolkning:
Albuminnivån sänkt vid:
- Inflammatorisk reaktion
- Leverskada
- Malnutrion
- Förluster (tarm, njurar, brännskada, ascites)
- Malignitet

Albuminnivån förhöjt vid:
- Dehydrering

Bakgrundsinfo:
Albumin är det dominerande proteinet i plasma. Produceras av levern.

Albumin svarar för större delen av det kolloidosmotiska trycket i plasman, dvs inverkan på fördelning av vatten mellan plasma och det intercellulära rummet.

Albumin har även central roll som transportprotein av fettsyror, bilirubin, calcium, koppar, zink och många läkemedel. En tredjedel av plasmas calcium är bundet till albumin, därför måste totalcalciumkoncentrationen alltid ställas i relation till albuminhalten

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)