Mer om P-Apixaban

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

P-Eliquis

Indikation:
Behandling med apixaban och samtidig blödning, inför operativa ingrepp eller vid nedsatt njurfunktion.

Tolkning:
Kunskap om användning av anti-Xa metoden för monitorering av Apixaban är begränsad. Därför ska tolkning av uppskattad Apixaban koncentration uppmätt med anti-Xa-metod göras försiktigt.
Provtagning cirka 3 timmar efter Apixaban-intag återspeglar i regel maximal plasmakoncentration.
Halveringstid med hänsyn till njurfunktion:
eGFR (ml/min/1,73 m2) halveringstid
> 50 12 timmar (9 - 14 h)
> 30 - 50 15 timmar
< 30 17 timmar
Apixaban i terapeutisk nivå dvs <50 - 300 ng/ml har nästan ingen effekt alls på APTT eller PK(INR). Vid högre koncentrationer kan påverkan ses, dock är förhållandet mellan APTT och apixabankoncentration ej linjär varför APTT ej kan användas for estimering av antikoagulationseffekt hos en patient som står på apixaban.

Bakgrundsinfo:
Apixaban är en peroral faktor Xa-hämmare som i många fall är minst lika bra som warfarin i behandlingen och profylaktiskt mot tromboser och embolier. Den stora fördelen med apixaban och andra nya antikoagulantia (NOAK) är att patienterna inte behöver monitoreras lika ofta som vid warfarinbehandling.
Läkemedlet utsöndras i oförändrad form i njurarna och effekten är därmed beroende av patientens njurfunktion, varför denna bör följas 1-2 ggr/år med eGFR-bestämning

Metod: Kromogenisk

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information