Senaste förändring i Provtagningsanvisningar Lab

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här listas förändringar i Provtagningsanvisningarna. Den nyaste ändringen längst upp i listan.

2018-12-12 Anvisningar gällande allvarliga ögoninfektioner finns under bokstaven Ö, kojunktivitet, keratit, endoftalmit, acantamoeba, Klamydia-Gonorré, virus (Herpes simplex och Adenovirus).
Testosteron, bioaktivt, S- ,extern analys, ny post i anvisningarna.

2018-12-03 Korrigerat referensintervall för B-MCV, MCHC, HB samt förtydligat fB-Glukos och bekkrivit att det är möjligt att även ta kapillärt prov.

2018-11-19 S-Hepatit A IgG och Hepatit A IgM finns definierat i anvisningarna.

2018-11-15 P-Calcium och P-Calcium korr, nytt referensintervall: 18 år 2,18 - 2,60 mmol/L

2018-11-12 P-CRP högkänsligt, nytt referensintervall < 2,0 mg/L

2018-10-01 Bakteriespecifik PCR/16S rRNA gendetektion, ny analys i provtagningsanvisningar

2018-09-21 S-TSH nya referensintervall för gravida enligt nytt lokalt PM version 2018-09-20

2018-09-20 P-Procalcitonin, kompletterat med referensintervall, nyfödda samt tolkningsförslag gällande provets resultat.

2018-09-19 Urinodling, allmän bakterieodling
Mer om analysen -> Rekommendation från STRAMA och läkemedelsverket:
Vid misstänkt urinvägsinfektion hos patient med KAD: Avlägsna den gamla katetern och ersätt den med en ny ur vilken blåsurin tillvaratas för odling

2018-09-19
P-PSA total, Beslutsgränser för remiss till urolog har ändrats enligt det nationella vårdprogrammet för prostatacancer (2017-02-28)
Gräns för män <50 år har tagits bort, dvs det finns bara 3 åldersgränser numera:
< 70 år                                             > 3,0 µg/L
70 – 80 år                                       > 5,0 µg/L
> 80 år                                             > 7,0 µg/L

2018-07-11
B-Koloxidhemoglobin
Venös provtagning:
Proppen får EJ tas av vakuumröret. Omgående transport till laboratoriet. Hållbart 12 timmar i rumstemperatur.

2018-07-02
Samtlig externa länkar gällande generellt i provtagningsanvisningar har korrigerats.
Tagit bort P-Teofyllin från Dalarnas akutlista. Prov utföres i Örebro.

2018-06-15
CSV/P - Glukoskvot, korrigerat refernsintervall
Kompletterat provtagningsinformation gällande dU-Kalium att även stickprov kan analyseras.

2018-06-01
Länk till remiss gällande Metaboisk utredning på Analys "Metabolisk screening"
http://www.karolinska.se/globalassets/global/kul/kul-gemensamma/kul-lankblock-remisser-for--utskrift/remiss_metabolutredning.pdf

2018-05-28
Kompletterat analyser NT-proBNP, Troponin I högkänsl., samt Troponin I(Stratus) med Förväntad svarstid: En timme.
Patologi/Cytologi : Histologiska undersökningar Cervixkon, Prostata, mellannålsbiopsi, Prostektomi finns som val i sökindex.

2018-05-25
Leukocyter klassificering: Vid vissa tillfällen krävs utredning av medicinskt avvikande resultat. Det kan då behövas manuell bedömning av B-Leuk  klass. Laboratoriemedicin rekommenderar därför att 3 kapillära blodutstryk medföljer EDTA-röret. Blodutstryken märks med samma beställningsnummer som blodröret.
P/S Lipas skickas till klinisk kemi Karlstad.
Kompletterat bakteriologiska undersökningar med "Förväntad svarstid".

2018-05-24
Parvovirus B 19 -antikroppar/-antigen, serologi/PCR skickas numera till Akademiska

2018-05-23
Glukosbelastning, korrigerat referensintervall

2018-05-08
Allergipaneler, justerat referensintervall i enlighet med nya svarsrutiner 2018-05-14

2018-04-20
C-peptid, prefix "f" fastande exkluderas, vilket är anpassat till Akademiska laboratoriets föreskrifter.
5-HIAA, finns i meny och är sökbart via numeriska delen 0-9, samt under bokstaven H, HIAA-5

2018-04-17
Korrigerat minsta provmäng på Blåssköljvätska, Cyt- (500 mL), Ascitescytologi, Asc- (150 mL), Buksköljvätska, Cyt (150 mL)

2018-04-16
P/S- C1q,  korrigerat länkt till remiss immunologi, Region Skåne
FISH och FLT3, korrigerat länkt till Genetik Akademiska laboratoriet

2018-04-11
U-Spice har utgått och ingår ej i Drogverifiering U-

2018-03-26
Mikro-SR-B, utföres ej i Borlänge

2018-03-15
S-D-Vitamin 25 OH, referensvärde ändrat till nivå som anses otimal: 75-225 nmol/L
Alkalisk fosfatas, LAP-score, Lkc(B)-, analys har utgått.

2018-03-02
S-MMA skickas till Västmanlands sjukhus, Västerås, beställning görs elketroniskt som tidigare i TakeCare.
KUB test, skickas måndag - torsdag till Örebro sjukhus

2018-02-19
Öronodling, allmän bakterieodling från örat, kompletterat provtagningsamterial, provtagningsset, flytande för bakterier, blå kork eller cerisrosa kork. Finns två likvärdiga provtagningsmaterial men val av set är beroende av hur trångt det är i hörselgången.

2018-02-14
Korrigerat Proteinfraktion U-, ska vara gelrör för serumanalys istället för EDTA rör.

2018-01-31
Glukoselimination för gravida, är publicerat. 

2018-01-26
Lagt till sökbegrepp Fria lätta kedjor, som underlättar att hitta anvisningar för Kappakedjor.

2018-01-23
Helicobakter pylori-antigen, F-, ändrat minsta provmängd till 3 skedar feces.
Schistosoma spp S-, lagt till analys, antikroppsbestämning med indirekt immunfluoresence-test (IF) och ELISA. Prov skickas till Folkhälsomyndigheten.
lagt till beställningskategori i TakeCare För att förenkla Takecarebeställning vid ex. punktatodlingar

2018-01-22
Ytmarkörer, immunfenotypning, B-/Benmärg- ändrsr rörtypp och länkar till webbsidan hos Akademiska lab.

2018-01-12
Troponin I, Högkänlisgt, P-, kompletterat med referensintervall för barn.
Östradiol, ultrakänslig remiss, länk till Tillväxtlaboratoriet Göteborg remiss.

 

2017-12-21
P-Fibrinogen analyseras vid kemlab i Falun och Mora.

2017-12-20
Länkar korrigerat på sidan Provtagningsmateriel, Varuförsörjning har ny websida.

2017-12-18
Kompletterar Glukosbelastning med Kontraindikation och försiktighet:
Vid Gastric-bypass operation är risken stor för dumpingssyndrom och felaktiga resultat.
Korrigering av "Mer info om analysen Urinodling"
KAD: Om det finns en provtagningsknapp på urinsamlingspåsen, använd denna enligt tillverkarens anvisning.
Om det är en latexkateter som inte läcker efter punktion: Stäng av slangen till urinsamlingspåsen. Tvätta katetern med 70% sprit och punktera med spruta nedanför förgreningsstället. För över urin till sterilt rör.
I övriga fall: Sätt en klämma distalt på katetern för att stänga av flödet. Så snart som möjligt när urin ansamlats i slangen ovan klämman, lossa katetern från slangen till uppsamlingpåsen, lossa på klämman och låt urin rinna ned i ett oanvänt engångskärl av plast. För över urin till ett sterilt plaströr med skruvlock. Röret fylls till hälften.

2017-12-12
Undersökning Corebiopsi (Patologi och cytologi) är beskriven i provtagningsanvisningen.

2017-12-11
Proteinfraktionering, analys i serum istället för plasma,  Rör utan tillsats, med gel, guldgul propp,
Gäller även enstaka proteiner som beställs separat. Albumin som enskilt beställs, analyseras i plasma.

Snabb PCR Influensa A, B och RCV, Virusutsöndring är högst i början av infektionsförloppet, prov bör tas så tidigt som möjligt.

2017-12-06
Provtagningsmaterial till S-Digoxin, förtydligat texten: Rör utan tillsats, med gel, guldgul propp

2017-12-01
Justerat ref.intervall gällande analyser P-Albumin, IgA,G,M och Haptoglobin, överenstämmer med angivna intervall i metodinfo.

2017-11-28
Transferrinmättnad, kompletterat provtagningsinstruktion: Patienten ska vara fastande sedan kl 22.00 kvällen före provtagningen. Dygnsvariation, provet tas på morgonen 

2017-11-24
Clostridium difficile, Provet bör komma till mikrobiologen inom 48 h efter provtagningen, helst samma dag som provet är taget

2017-11-20/wancar
ny analys Pt(U)-Kortikoider, skickas till Akademiska laboratoriet

2017-11-15/wancar
Vancomycin, kapillärprovtagning är möjligt,

2017-11-01/wancar
Publicerat reviderade remisser för Pt-Iohexolclearance (barn <45 kg och vuxna >45kg)
Tagit bort Imipramin Lofepramin från menyn klinisk kemi, läkemedel har utgått.

2017-10-30/wancar
ECP ändrat adress och laboratorium,
Lagt till ny analys Mykobacterium tuberculosis snabb PCR som ska gälla fr.o.m. 2017-11-06

2017-10-24/wancar
Ändrat ref.intervall på Osmolalitet i enlighet med metodbeskrivning 2760-13.
Erytrocytmembranprotein, förtydligande omkring analysbeställning vid utförande laboratorium.

2017-10-23/wancar
Ändrat ref.intervall på P-ALP
U-Osmolalitet, lagt till kommentar gällande rekommendation om Desmopressin

2017-10-20/wancar
Ändrat information omkring GFR estimat Krea och CysC

2017-10-18/wancar
Ändrat information om Laktosbelastning och att remiss ska skickas till Örebro

2017-10-16/wancar
Korrigerat anvisning omkring hantering av Mononukleos. Analys görs på rumstempererat provmaterial.

2017-10-03/wancar
Förtydligande angående urinvolym till proteinfraktion.

2017-10-02/wancar
HLA genotyo DQ får frysas, kompletterat med information.

2017-09-21/wancar
Kompletterat befintliga anlyser med infomration att dessa är beställningsbara i TakeCare:
C-Peptid, S-Insulin, KUB-Test, Laktostolerans, genotyp, ANCA, TRAK,

2017-09-20/wancar
Korrigerat analysnamn Iohexolclearence i analysmeny, felstavat tidigare.

2017-09-01/wancar
Tagit bort markering "Visa sidan i meny" för analyserna Tuberkulos odling och Tuberkulos PCR
Korrigerat analysnamn Hydroprogesteron till Hydroxiprogesteron, 17-alfa, S-
lagt till sorteringsbegrepp 0-9, gör det möjligt att söka på analys som heter t.ex 17-OH P

2017-08-30/wancar
Korrigerat provhantering för Koppar.

2017-08-29/wancar
Lagt till Tuberkulos odling och Tuberklulos PCR med hänvisning till Mykobakterier.
Koppar dU/S, korrigerar hantering av prov. Ska förvaras fryst. 

2017-08-22/wancar
Herpes P- ändrat länk som var felaktigt inställd på blåsmaterial.
Ändrat på rubrik för samtliga Herpesmetoder till mer enhetlig benämning

2017-08-21/wancar
Metoxikatekolaminer, fP, ändrat på felaktig länk till remiss

2017-07-17/wancar
Korrigerat Klamydia/Gonorré provtagningsset, nya bilder från Msrtina

2017-07-14/wancar
Ändrat provtagningsmaterial gällande Bröstmjölk bakterieodling, publicerat ny bild.
Korrigerat index för luftvägsvirus samt lagt till analys i analysförteckning mikrobiologi

2017-07-12/wancar
Lagt till analysen Syfilisantikroppar (lues)

2017-07-07/wancar
Lagt till analys LUESak i mikrobiologiska listan.

2017-07-06/wancar
lagt till ny analys Varicella-Zoster (VZV PCR Blåsmaterial

2017-07-05/wancar
Korrigerat handhavande instruktion för B-Malaria, plasmodier enligt diskussion med hematologi och infektionskliniken.
Ändring befintlig analys VaricellA-zOSTER PCR, Csv-

2017-07-04/wancar
P-Etylenglykol korrigerat kommentar enligt Anna Lills förslag

2017-06-30/wancar
PSA tot, raderat text som var vilseledande, om hur prov ska hanteras på fredagar.

2017-06-29/wancar
Korrigerat urinvolym enligt lista från Johanna G 6 ml ist. för 10 ml.

2017-06-27/wancar
Ny version av remiss Klinisk kemi, lagt länkar per analys klinsk kemi Dalarna

Komplettering av mikrobiologi analyser med Ack/Ej Ack enligt lista från Kristin Carré

2017-06-21/wancar
Komplettering av klinisk kemi anlyser med Ack/Ej Ack enligt lista från Kristin Carré
Rättat länkar

2017-06-20/wancar
Tillägg i anvisning Calicivirus
Namnändring i lista Droganalyser
Rättningar enligt enligt underlag från Anna Sivander 2017-05-10
Ändrat länk till remiss C1q2017-06-15
TPO-antikroppar analyseras inom klinisk kemi LmD, ny anvisning. Ändrade beslutsgränser NT-proBNP. Namnnändring Drog-screen till Droganalyser med verifikation, ny bild från TakeCare. Rättning av länk till instruktion Glukosbelastning.

2017-06-08
Rättning Blodgasscreen

2017-06-07
Rättat länk Puumalavirus.

2017-05-30
Rättning Bröstmjölksodling, mer om analysen.

2017-05-13
Komplettering av provtagning för MRSA

2017-05-11
Lagt till tre nya analyser, ej beställningsbara, inom hepatitdiagnostik, för klinisk mikrobiologi.

2017-05-08--09
Lagt till HTLV för mikro. Rättat Gliadin och HepC-antikroppar. Rättat länk för HLA-antikroppar till Uppsala.

2017-04-24 och 26
Rättning av länk för HLA DQ. Komplettering av Droganalys med verifiering. Komplettering av U-samling och U-kastat prov i allmänna anvisningar. Rättning av Csv-odling och cystor och maskägg i urin. Ny analys Csv-PCR till Uppsala eller Örebro. Revidering av Cystor och maskägg i faeces, skickas till Uppsala. Komplettering av lista C, M och P med hänvisning till cystor och maskägg i faeces.
Schemaläggning av borttagning för Krea.clearance, Teofyllin, Fosfat, Magnesium, Klorid och Urat i dygnsurin. Nya analyser gjorda för skickning.

2017-04-11
Ny enhet för S-Prolaktin, refområdestabell ändrad.
Länk till instruktion för Glukosbelastning och länk till Metoxikatekolaminer i plasma med remiss samt länk till fP-ACE, rättade.

2017-03-24
Borttagning av ref.intervall för PEth. Justering av innehåll i Blodkomponenter.

2017-03-20
Tillägg av ref.intervall barn för FSH och LH + justering av text för Plv-pH och S-hCG.

2017-03-14
Borttagning av P/S- Dextropropoxifen, -Imipramin och -Lofepramin till KUL. Alla tre är avregistrerade läkemedel. Dextropropoxifen finns kvar som missbruksanalys i urin. Beslut av AS och IJ.
Bild från TC inlagt vid Drog-screen med verif.

2017-03-13--14
Rättning av länkar till KUL. Tillägg av text för ifyllande av mikrobiologibeställningar och -pappersremisser, önskemål från GH.

2017-02-28
Ändring under Kalprotektin, Quantiferon och hCG.

2017-02-13
Ändrad hållbarhetstid för B-SR i kyla. Komplettering av analysnamn för P-hCG. Blankett för HLA-matchade trombocyter flyttad från sidan remisser till sidan Blanketter för LmD och PcD

2017-01-23
Ändringar i anvisningar för Influensa och RS-virus, Candida-odling, Meningit PCR Uppsala, Kalprotektin, Transglutaminas och Gliadin.
Nya anvisningar för Meningit PCR Örebro och Fusobacterium necroforum.
Ny blankett för beställning av HLA-typade trombocyter finns under Remisser till LmD.

2016-11-28
Tillägg av ref.intervall för gravida på TSH samt länk till PM.

2016-10-31
Ny remiss för Protein-Allergi inlagd för respektive analys

2016-10-21
Ändringar vid provtagning för multiresistenta bakterier, MRSA, ESBL och VRE

2016-10-13
Rättat länk till Tularemi serologi. Lagt till Ketoner i listan.

2016-10-11
Ändrat rör till pETh. Rättat länk till Puumalavirus serologi.

2016-09-27
Klinisk kemi. Rätt remisser till Iohexolclearance inlagda.

2016-09-16
Klinisk mikrobiologi: Ändrat provtagningsset för Mycoplasma pneumoniae till flytande odlingsmedium. Rättad länk till remiss Quantiferon LIV.

2016-09-01
Klin.mikrobiologi: Ändringar under Bronksköljvätska allmän odling och Sputumodling. Rättningar under Chlamydia pneumoniae (TWAR).
Klin.kemi: Borttagning av länk till beställning av remiss Protein/Allergi pga slut hos Varuförsörjningen.

2016-08-23
Rättning av länk under kem Digoxin

2016-08-22
Klin. mikrobiologi: Ny analys tillagt i listan, Zikavirus till Folkhälsomyndigheten

2016-08-19
Klin. kemi: Ny version av remiss Drogtest med verifikationsanalys. Ändrat provtagningsrör till Polypropylenrör med gult skruvlock.

2016-08-17
Klinisk kemi: Tillägg av sökord i alfabetisk lista, Antifaktor Xa och Lätta immunglobulinkedjor. Rättning av uppgift under Koagulationsutredning.

2016-08-15
Klinisk mikrobiologi: Rättning av provtagningsmaterial för analys av Influensa. Borttagning av analys Hepatit G (GBV). Rättning av länkar till Folkhälsomyndigheten för Cystor och maskägg samt Creutzfelt Jacobs disease. Ändringar av information om indikation och tolkning för olika typer av odlingar från nedre luftvägarna (trakealsekret, bronksekret, BAL …etc). 
Klinisk kemi/mikrobiologi: Ändrade hållbarhetstider och provtagningsrör för Mononucleostest.
Klinisk kemi: Borttagning av analys BNP. Ammoniumjon, info om provhantering kompletterad på första sidan. Benmärgsutstryk, information om prov till annat lab flyttad två rader upp på första sidan.