Mer om analysen Blodgaser

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I alternativ a/k/vB-Blodgaser ingår analys av aktuellt pH, pCO2, pO2, bikarbonat aktuellt, bikarbonat standard, total CO2, sO2, base excess och laktat.
I alternativ a/k/vB-Blodgas m Elektr. ingår ovanstående parametrar plus B-Calcium fritt, B-Natrium (blodg), B-Kalium (blodg), B-Klorid (blodg), P-Glukos (blodg) och B-Hemoglobin (blodg),

Referensintervall för samtliga parametrar, se svarsrapport.

Indikation:
Misstanke om rubbning i syra-basbalans. Påvisa ventilations-/perfusionsrubbning. Styrning av syrgas- eller respiratorbehandling vid akuta och kroniska lungsjukdomar.

Tolkning:
Respiratorisk acidos (sänkt pH, höjt pCO2) vid:
- lungsjukdomar (t ex KOL)
- hämning av andningscentrum (t ex morfinbehandling)

Respiratorisk alkalos (höjt pH, sänkt pCO2) vid:
- hyperventilation

Respiratorisk rubbning blir först efter en tid kompenserad med förändring av BE (stiger vid acidos, sjunker vid alkalos).

Metabolisk acidos (sänkt pH, sänkt BE) vid:
- ökad bildning icke-flyktiga syror (diabetisk ketoacidos, alkoholketoacidos, laktatacidos, intox av t.ex. metanol)
- njursjukdomar

Metabolisk alkalos (höjt pH, höjt BE) vid:
- diuretikabehandling
- kräkningar

Metabolisk rubbning blir snabbt respiratoriskt kompenserad med förändring av pCO2 (sjunker vid acidos, stiger vid alkalos). Akut metabolisk rubbning, d v s icke-kompenserad, ses sällan i praktiken.

pO2 sänkt vid:
- alveolär hypoventilation (KOL, astma, sömnapnésyndrom) (pCO2 ofta samtidigt höjt)
- ventilations-/perfusionsrubbning (atelektas, lobär pneumoni, ARDS, massiv lungemboli) (pCO2 ofta samtidigt normalt)
- nedsatt diffusion i alveolarväggen (lungödem, fibrotiserande alveolit) (pCO2 ofta samtidigt normalt)

Bakgrundsinfo:
Vid bedömning av syra-basstatus är de basala analyserna pH, pCO2, pO2 och BE.
aB-pH speglar syra-bas parens förhållande. Vid kompenserad rubbning rör sig pH mot normalområdet.

Koldioxid bildas vid cellernas metabolism och elimineras via lungorna. Transport sker ffa i form av bikarbonat i plasma samt bundet till hemoglobinet i erytrocyterna.
aB-pCO2 återspeglar eliminationen i lungorna, medan aB-pO2 ger mått på syrgastransporten

aB-BE utgör markör vid metaboliska rubbningar. BE mäter förändringar i samtliga buffertar i blodet. BE sjunker vid metabolisk acidos och ökar vid metabolisk alkalos. Vid primärt respiratoriska rubbningar sker metaboliska kompensationen långsamt varför det kan dröja innan BE påverkas.
BE kan ge en uppfattning om tillgången på bas i kroppen, och kan användas för att följa ev behandling med tillförsel av bas eller syra.