Mer om analysen Kateterodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Efter kraftig omskakning av röret med kateterspetsen används en del av transportvätskan till kvantitativ odling, bakterier och jästsvamp.

Indikation:
Misstänkt kateterrelaterad infektion

Tolkning:
Bakterier resp jästsvampar som växer vid odlingen artbestämms.
Följande svarskommentar ges:
Vid signifikant mängd: ”Signifikant mängd. Sannolikt kateter-relaterad infektion”.
Vid ej signifikant mängd: ”Lågt antal bakterier (alternativt jäst-svamp), ej signifikant mängd. Sannolikt kontamination.”


Bakgrundsinfo:
Vid misstänkt CVK-relaterad infektion rekommenderas även blododling innan katetern dras. Blododling tas dels via katetern, dels via punktion av perifer ven. Om detektionstiden vid bakterieväxt är >120 minuter kortare för odlingen tagen via katetern än för den perifera odlingen talar detta för kateterrelaterad bakteriemi