Mer om analysen Kobalamin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstanke om kobalaminbrist vid anemi, malabsorption eller neurologiska symptom såsom polyneuropati, depression och demens.
Lämplig andrahandsanalys vid misstanke om Kobalaminbrist (se Homocystein).

Tolkning:
Klart låga värden (<80) innebär kobalaminbrist och är vanligen förenad med makrocytär anemi, men ibland ses endast neurologiska symptom.
Höga värden kan ses vid blodsjukdomar med ökat antal neutrofiler, leversjukdomar och ibland vid njurinsufficiens. Brist kan ändå föreligga trots dessa höga nivåer. Höga värden kan också uppmätas en kort tid efter parenteral tillförsel av kobalaminer.
Vid värden i en gråzon (ca 100 – 300) kring referensområdets nedersta gräns kan analys av homocystein och ev metylmalonsyra utföras, särskilt vid klinisk misstanke om kobalaminbrist.

Bakgrundsinfo:
Kobalamin förekommer endast i föda med animalt ursprung. Dagsbehovet anges till 2,4 mikrogram. Totalt finns i kroppen cirka 3 mmol (4 mg), varav cirka 1 mmol i lever och njurar. Absorptionen kräver bindning till intrinsic factor (IF) som bildas i ventrikeln, komplexet absorberas sedan i distala delen av ileum. Kobalaminer (B12) och folater är nödvändiga för normal DNA-syntes. Huvuddelen av kobalaminerna i plasma bärs bundna till haptokorriner som produceras ffa av neutrofila granulocyter.

Brist på kobalamin leder till makrocytär anemi (megaloblastanemi) men kan också leda till neurologisk påverkan.
Den vanligaste orsaken till bristande kobalaminbrist är brist på intrinsic factor (IF). Det förekommer vid immunologiskt betingad perniciös anemi, resp efter total eller partiell gastrektomi. Malabsorption av kobalaminer är också vanligt efter ileocecalresektion, vid Mb Crohn med engagemang av att distala ileum samt kan ses vid celiaki. Kobalaminbrist förekommer också hos veganer som förutom kött inte äter mjölk eller ägg.

Förhöjda nivåer av haptokorriner sekundärt till blodsjukdomar med stegrat antal neutrofiler kan leda till förhöjda kobalaminvärden men utesluter inte kobalaminbrist. Vid leversjukdomar kan stegrade värden ses bla pga läckage av kobalamin från levern , men brist kan ändå föreligga.

Kobalamin krävs för omvandling av metylmalonat till succinat. Kobalamin (men även folat) krävs för omvandling av homocystein till metionin. Vid brist på kobalamin kommer homocystein och metylmalonsyra (MMA) att stiga varför analys av dessa kan vara av värde t ex där kobalamin är nära referensvärdets nedre gräns och när klinisk misstanke förekommer.

Metod: Chemiluminescens

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)