Mer om analysen Pneumokocker antigentest

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analysen är ett bra komplement till odling då antibiotika givits innan odlingar tagits. Vid sannolik pneumokockgenes kan man då ge riktad terapi och minska användning av bredspektrumantibiotika.
Ej publicerade studier tyder på att pneumokockantigenen uppnår detekterbara nivåer i urinen efter något dygns symtom.
Vid meningit kan antigentestet på cerebrospinalvätska vara ett komplement till direktmikroskopi för snabb diagnos.

Indikation:
Misstänkt pneumoni eller meningit orsakad av pneumokocker.

Tolkning:
Negativt test utesluter inte pneumokock-infektion eftersom mängden antigen som finns i provet kan ligga under testets detektionsgräns.
Positivt test kvarstår efter genomgången infektion. I en klinisk studie hade 70% av patienterna kvarstående positivt test när prov togs en månad efter utskrivningen från sjuhus. Vid recidiv av pneumoni måste testresultaten därför tolkas med försiktighet.

Bakgrundsinfo:
Prestanda:
Urinprov: sensitivitet 86 - 90%, specificitet 71 - 94% (= klinisk sensitivitet och specificitet för urintestet i jämförelse med blododling vid pneumoni).
Cerebrospinalvätska: Sensitivitet 97%, specificitet 99% (= klinisk sensitivitet och specificitet i jämförelse med odling)