Mer om analysen Tacrolimus

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Övervakning vid behandling för att förebygga avstötning av transplanterat organ (lever, njure, hjärta)

Tolkning:
Dalvärden tidigt efter transplantation skall vara högre än vid underållsbehandling men inte över 20 ng/ml. Vid god effekt kan nivån vid underhållsbehandlingen reduceras.

Bakgrundsinfo:
Takrolimus är ett högpotent immunsuppressivt medel som hämmar aktiveringen av T-lymfocyter och används därför i samband med såväl njur-, som lever-, lung- och hjärttransplantationer.
Mätning i blod är nödvändigt för att optimera effekt och minska biverkningarna då den är njurtoxisk och interagerar med många andra läkemedel.
Takrolimus anrikas i erytrocyterna, varför analys sker på helblod. Medlet har lång halveringstid som varierar mellan individer men är i medeltal ca 12 timmar hos transplanterade patienter. Takrolimus metaboliseras i hög omfattning i levern, huvudsakligen av cytokrom P450-3A4. Då medlet elimineras långsamt kan det ta flera dagar innan blodnivåerna ändrar sig.
Takrolimus ges som två doser dagligen. Dalvärden för blodkoncentrationer tas flera gånger per vecka direkt efter transplantationen och därefter regelbundet vid underhållsbehandling

Metod: Chemiluminescens

Metodinformation  
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information