Mer om analysen Valproat

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Koncentrationsbestämning av valproat vid nyinsättning, dosändring, terapisvikt, misstänkta biverkningar eller vid misstänkta interaktioner med andra läkemedel.

Tolkning:
Terapeutiskt intervall: 300-700 µmol/L
Toxisk nivå >1000 µmol/L

Bakgrundsinfo:
Valproat är ett antiepileptikum som förutom epilepsi även har bipolär sjukdom som indikation. Vid peroral tillförsel är absorptionen snabb och fullständig och med enterotablett nås en maximal koncentration inom 3-5 timmar. I blodet är valproat till största delen albuminbundet.

Förutom koncentrationsbestämning bör man också vid valproatbehandling kontrollera blodbild (särskilt trombocyter), lever- och pancreasfunktion. Detta är särskilt viktigt i början av behandlingen.

Normal halveringstid är 8-15 timmar och tiden ökar vid nedsatt njurfunktion. Metabolismen är komplex och sker huvudsakligen via levern. Endast liten mängd utsöndras oförändrad i urinen, ca 50 % som valproatglukuronid. En del av metaboliterna utsöndras i urinen som ketosyror, vilket kan ge utfall vid test av ketonkroppar i urinen. Man tror att det är vissa metaboliter som är ansvariga för den leverskadande effekten som kan ses redan vid lätt förhöjda nivåer.

Vid förhöjda koncentrationer är biverkningar som trötthet och tremor vanliga. Det finns många läkemedel som interagerar med valproat, vilket kan resultera i förhöjda eller sänkta koncentrationer av valproat. En känd interaktion är med lamotrigin, där valproat hämmar lamotrigins metabolism

Metod: Immunokemisk, turbidimetri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information