Mer om analysen Vancomycin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Övervakning av koncentrationen vid intravenös vancomycinbehandling.

Tolkning:
Terapeutiskt intervall
- Dalvärde bör vara > 10 mg/L och helst inte överstiga 15 mg/L (20 mg/L)
- Cirka 1 timme efter administration av 1 gram intravenöst till en vuxen bör koncentrationen vara 25-35 mg/L, men inte överstiga 50 mg/L.

Bakgrundsinfo:
Vancomycin är ett tricykliskt glykopeptidantibiotikum som hämmar grampositiva bakteriers cellväggsyntes. Det används framför allt vid allvarliga infektioner orsakade av multiresistenta grampositiva bakterier och till patienter med överkänslighet mot andra antibakteriella medel.

Eliminationen sker nästan enbart via njurarna. Halveringstiden hos patienter med normal njurfunktion är 5-11 timmar och ökar vid nedsatt njurfunktion. Ackumulation kan ge toxiska biverkningar, fr.a. om vancomycin ges tillsammans med aminoglykosider

Metod: Immunokemisk, turbidimetri

Metodinformation  
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information