Biobanksprover

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Biobankslagen 2003

För prover som sparas i Biobank krävs patientens samtycke vid varje provtagningstillfälle. (I speciella fall kan samtycke inhämtas för upprepad provtagning under ett sammanhållet vårdtillfälle).
Patientens samtyckesbeslut skall dokumenteras i journalhandling.

För minderåriga barn skall samtliga vårdnadshavare tilllfrågas om samtycke.

All ISA-personal (informations- och samtyckesansvarig personal) har skyldighet att informera och tillfråga patient om samtycke till sparande av prov i biobank.
Till ISA-personal räknas läkare, tandläkare, barnmorska, sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och undersköterska.

OBS! att valet -patienten är oförmögen att ta ställning- endast får användas för patienter som är fysiskt eller psykiskt oförmögna. Patienter som inte kan svenska har rätt att få information och tillfrågas med hjälp av tolk.

I Landstinget Dalarna gäller att samtliga prover som skickas in till laboratoriet för klinisk patologi och cytologi samt vissa prover till klinisk mikrobiologi sparas i biobank.
Inom klinisk kemi sparas endast utstryk av sternalpunktat i biobank.

Vid beställning i TakeCare av undersökning/analys av prov som kan komma att sparas i biobank så kommer automatiskt en dialogruta upp som ska fyllas i, senast vid uttag av etiketter för provmärkning.

Om patienten samtycker (svarar JA) till att spara prov i biobank markeras JA i dialogrutan.
Om patienten inte samtycker till att prov sparas i biobanken ska NEJ markeras i dialogrutan (flera val finns för NEJ) och patienten ska underteckna en NEJ-talong som skickas till laboratoriet tillsammans med provet/proverna.

En samtyckesruta finns på de pappersremisser inom Laboratoriemedicin Dalarna som kräver patientens samtycke.
Om patienten samtycker (svarar JA) till att spara prov i biobank behöver ingenting fyllas i på pappersremissen angående samtycket.
Om patienten inte samtycker till att prov sparas i biobanken ska NEJ fyllas i på pappersremissens samtyckesruta och patienten ska underteckna en NEJ-talong som skickas till laboratoriet tillsammans med remiss och prov.

Se Landstinget Dalarnas Biobankssida för mer information.