Blodsmitta - smittfarliga prover

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det går aldrig att helt utesluta blodsmitta. Tillämpa därför basala hygienrutiner vid all provtagning.
Vid blodsmitta begränsas provtagning så mycket som möjligt. Kapillär provtagning utförs inte.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skydd mot blodsmitta, AFS 2012:7 gäller följande:

19 § Material, behållare och annan utrustning som innehåller smittämnen ska märkas. Märkningen ska vara utformad i överensstämmelse med skylt för smittrisk enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, se 18 § figur 1. Dessutom ska texten "Smittrisk" eller "Smittförande", uppgift om innehåll, ansvarig person samt övriga uppgifter som bedöms för att förebygga ohälsa, finnas med. 

Om det kan ske utan risk för ohälsa får man utesluta sådana uppgifter, som är allmänt kända på platsen där de förekommer.

Endast om arbetsgivaren har sett till att arbetstagarna arbetar på ett sådant sätt att de inte kan komma i kontakt med människors eller djurs blod eller andra kroppsvätskor, får arbetsgivaren utesluta märkning av provrör inom verksamheten.

Övrigt se "Vårdhandboken", kapitel Smittrisker, smittöverföring, rutiner Blodburen smitta.

För klinisk patologi gäller att särskild försiktighet måste iakttas vid provtagning från patienter med diagnostiserad eller misstänkt smittfarlig sjukdom.
Det gäller framförallt smittsam Hepatit, HIV, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Lues och Tuberkulos.

På remiss och provtagningskärl från dessa patienter klistras ett smittvarningsmärke. Den misstänkta eller verifierade diagnosen anges på remissen.
Provtagningskärlet placeras i en plastpåse som skydd under transporten.
Provet kommer att fixeras 1-2 dygn längre efter ankomsten till laboratoriet än motsvarande normalprover. Därför blir besvarandet också fördröjt med 1-2 dygn.