Kvalitetsarbete inom Laboratoriemedicin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Laboratoriemedicin har bedrivit formaliserat kvalitetssäkringsarbete sedan en lång tid tillbaka. Vi deltar i nationella och internationella kvalitetskontrollprogram och -register för att säkerställa att våra undersökningsresultat är jämförbara med andra laboratoriers.

Att laboratoriediagnostisk verksamhet är säker och effektiv är en avgörande komponent i vårdkedjan. Därför arbetar laboratoriemedicin med att strukturera, följa upp och utveckla sin verksamhet. Alla delar av vår verksamhet ingår i kvalitetssystemet.

Laboratoriemedicin säljer även kontrollmaterial till kvalitetskontrollprogram och bedriver omfattande kvalitetsarbete med analysutrustning och metoder tillsammans med Laboratoriemedicinska rådet i Dalarna för att säkra kvaliteten i det vårdnära analyserandet.

Klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi och cytologi är ackrediterade enligt ISO 15 189 "Kliniska laboratorier - Särskilda krav på kvalitet och kompetens". Ackrediteringsnummer: 1334. Ackrediteringen omfattar även vissa analysmetoder inom vårdnära laboratoriediagnostik.

Transfusionsmedicin har tillstånd av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket att bedriva blodverksamhet i enlighet med Lagen om blodsäkerhet (2006:496). Lagen ligger till grund för de föreskrifter som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ger ut gällande blodverksamhet.

Vår verksamhet granskas regelbundet av myndigheter och tillsyningsorgan utifrån de standarder och föreskrifter som ligger till grund för ackreditering och tillstånd.

Aktuell lista över ackrediterade analyser/undersökningar och mätosäkerhet samt ackrediteringens omfattning med certifikat som vidimerar laboratoriets ackreditering kan kunder erhålla från respektive laboratorium.

På SWEDAC's hemsida presenteras de ackrediterade laboratoriernas ackrediterade analysområden.