Förberedelser

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Provkärl (rör, flaskor, burkar, utstryksglas, mm) skall i normalfall märkas före och kontrolleras vid provtagning. Om det finns hinder för detta, skall provkärlet märkas i direkt anslutning till provtagningen, innan man lämnar patienten.

Patientens ID kontrolleras inför provtagningen. Se avsnitt under Patientsäkerhet.

Före insticket ska huden rengöras med 70% klorhexidinsprit enligt Landstingets Dalarna rutiner. (Undantag för vissa analyser t ex alkoholer, aceton och liknande, se anvisning för respektive analys). Låt huden torka före insticket.

Används lokalbedövning med EMLA-kräm ska anvisningarna i FASS följas.

Kroppsläge

Ett flertal analyser påverkas av kroppsläget.

Uppegående patienter bör därför vila sittande minst 15 minuter före provtagningen.

När patienten vilar sittande så utjämnas koncentrationsskillnader av ämnen mellan blodet och kroppens celler.

Provvolymer

Vakuumrör ska helst fyllas tills vakuumeffekten tar slut. Blodet når då till rörets nivåmarkering.

Detta är speciellt viktigt för rör med tillsats av antikoagulantia så att förhållandet mellan blod och antikoagulantia blir det rätta.

Vid tveksamhet om tillräcklig blodmängd, kontakta analyserande laboratorium.

Stas

Venprover tas, om möjligt, utan stas.

Patienten ska aldrig knyta eller pumpa med handen.

Kortvarig stas (ca 1 min) påverkar inte analyserna nämnvärt. Släpp stasen direkt efter insticket och det första röret börjar fyllas.

Långvarig stas (1-5 min) samt muskelarbete (knuten hand eller pumpning) påverkar ett flertal analyser, framförallt Calcium och Albumin.

Infusion

Undvik provtagning från arm som mottar eller just har mottagit infusion.
Infusionslösningen kan påverka analysresultaten i flera timmar efter avslutad infusion.

Blodprov får endast i undantagsfall tas ur perifer eller central venkateter och då enbart efter läkarordination.

Om provtagning ändå måste ske från inneliggande kanyl, Port-A-Cath® eller central venkateter, se anvisningar för respektive system i Vårdhandboken.

Dygnsvariation, födointag, fastande

Vissa prov har dygnsvariation (t ex TSH, Kortisol, Fosfat m fl), eller påverkas av födointag och ska därför tas på bestämda tidpunkter eller fastande.
Det är i så fall angivet i analysförteckningen.

Fastande anges i analysförteckningen med "f" t ex fS-Triglycerider m fl.
Det betyder i normalfallet att patienten inte har ätit något eller druckit annat än vatten sedan kl 22.00 kvällen före provtagningen/funktionsprovet.

Läkemedel

Prov för läkemedelsanalys ska tas på morgonen före dos, om inget annat anges för respektive läkemedels provtagningsanvisning.

Före kapillär provtagning av läkemedelsanalyser ska fingrarna vara väl rengjorda från ämnen som kan påverka analysresultatet.