Spårbarhet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Spårbarhet - ett krav från myndigheterna

Socialstyrelsen (och Läkemedelsverket) har i Föreskrifter tolkat och formulerat de krav som finns i Blodsäkerhetslagen (2006:496), som i sin tur följer tre direktiv från Europeiska unionen.

Spårbarhet är ett nyckelbegrepp och blodcentralen måste kunna slutredovisa hur samtliga blodkomponenter använts - transfunderats till viss person, ingått i läkemedelsframställning eller kasserats (blivit utdaterade eller skadats genom felaktig hantering). Omvänt gäller också; från en transfunderad patient måste man kunna spåra de blodkomponenter som givits.

Reglerna är strängt formulerade: "En blodenhet får lämnas ut till transfusion, om den verksamhet inom hälso- och sjukvården (...) som har rekvirerat enheten har rutiner för att dokumentera, bevara och rapportera uppgifter om en utlämnad blodenhets slutliga användning" (SOSFS 2009:29 5 kap 1 §). I rapporteringsplikten ingår även att meddela blodcentralen om transfusionsreaktion inträffat.

Se Aktiv transfusionsrapportering