Insatser och behandling vid riskbruk, alkohol- och drogberoende samt samsjuklighet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vision

Att personer, som ansvarar för att beställa och förmedla vård och behandling för alkohol- och drogproblem, skall ha god förståelse för olika problemnivåer, från ringa till ökad svårighetsgrad och från mindre till mer sammansatta, och ha grundläggande kunskap om evidens för insatser och behandling och vad som karakteriserar dessa inom olika nivåer.

Målgrupp

Beställare och utförare av vård- och behandlingsinsatser, det vill säga handläggare av missbruksärenden inom socialtjänst, försäkringskassa, kriminalvård och frivård; kuratorer, läkare och sjuksköterskor inom vårdcentraler, företagshälsovård, psykiatriska kliniker, beroendeenheter behandlare i öppen- och slutenvård, behandlingshem, DD-team samt rådgivningsbyråer.

Omfattning

Kursen omfattar tre utbildningsdagar. Cirka 20 föreläsningar varvas med diskussioner i grupp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha kännedom om;

  • evidensbegreppet och hur vetenskaplig evidens tas fram,
  • behandlingsbegreppet, olika faktorer som påverkar resultat,
  • teorier kring behandling och andra insatser samt summering av vilka metoder som har evidens och för vilka problemnivåer de är lämpade.

Deltagarna ska vidare ha en grundläggande kännedom om olika specifika insatser;

  • enkla interventioner vid riskbruk (Biofeedback, FRAMES, MI),
  • KBT vid beroende,
  • AA, NA som självhjälpsrörelser, 12-stegsprogram som behandling,
  • tvångsvård vid missbruk/beroende.

Slutligen skall deltagarna ha mer översiktlig orientering om;

  • CRA, kontraktsmodell (dynamisk terapi), familjeinriktade insatser,
  • samsjuklighet med psykiska sjukdomar och somatiska tillstånd samt modeller och metoder för samverkan i vården.