Kartläggning, bedömning och uppföljning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vision

Att deltagarna ska kunna kartlägga klienters/patienters behov och med detta som grund - tillsammans med kunskap om aktuell forskning, sina egna kunskaper och erfarenheter samt klientens/patientens egna erfarenheter och önskemål - kunna göra en bedömning om vilken insats som är lämplig för den enskilde klienten/patienten och därefter kunna följa upp effekterna av insatserna.

Målgrupp

Socialarbetare och vårdpersonal som arbetar med utredning och bedömning inom kommuner, landstingets missbruks- och beroendevård och kriminalvård. Kursen bygger på att deltagarna genomgått baskursen och har utbildning i ASI och/eller DOK och/eller ADAD, Audit, Addis samt använder någon av dessa i praktiken.

Omfattning

Kursen omfattar fyra utbildningstillfällen, halvdagar. Fjorton föreläsningar varvas med diskussioner i grupp.

Deltagarantal

Högst 30

Planering

Hösten 2011 planeras denna utbildning arrangeras vid ett tillfälle. Bedömning är utifrån angiven målgrupp att detta kommer att vara tillräckligt för att möta behovet av denna utbildning i Borlänge.
Processledare/vårdutvecklare, Birgitta Ljungquist från landstinget kommer tillsammans med Karin Alexandersson, DFR att vara samtalsledare vid denna utbildningssatsning. Vi har i Borlänge valt att anlita Karin (DFR) då hon varit representant i den expertgrupp som arbetat fram dessa fördjupningsutbildningar och att hon särskilt haft uppdrag att arbeta fram just denna fördjupningsutbildning.

I första hand kommer särskild utsedd personal inom landsting och kommun att bjudas in utifrån angiven målgrupp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna grunderna för att;

  • med stöd av strukturerade instrument kunna kartlägga klienters/patienters behov,
  • sammanväga och prioritera klienters/patienters behov,
  • bedöma forskningsresultats relevans för den enskilda klienten/patienten,
  • systematisera den egna praktikens erfarenheter,
  • bedöma klienters/patienters önskemål och förväntningar,
  • formulera individuella genomförande-/behandlingsplaner tillsammans med
    klienten/patienten utifrån en sammanvägning av behov, forskning, praktikens erfarenheter och klientens/patientens önskemål,
  • utföra systematiska uppföljningar av insatsers resultat.