Stöd i föräldrarollen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ny skrift om föräldraskap till missbruks- och beroendevården

Syftet med Socialstyrelsens skrift Föräldraskap och missbruk. Att ta upp föräldraskap i missbruks- och beroendevården är att den personal som möter föräldrar med missbruk och beroende ska uppmärksamma barns och ungas situation, så att deras rättigheter, behov av information, råd och stöd tillgodoses, genom t.ex. samtal om föräldraskap och samarbete med socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-1-3

Utvecklingsarbete för stöd till barn som anhöriga

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting stimulera utvecklingsarbete för barn med föräldrar med olika slags svårigheter. Kort information om utvecklingsarbetet finns i foldern Förstärkt stöd för barn till föräldrar med missbruk eller andra svårigheter:

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012januari/utvecklingsarbeteforstodtillbarnsomanhoriga

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Genomförandeplan för stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012