Riktlinjer Nutrition

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Drygt 20 procent av patienterna på svenska sjukhus lider av undernäring och lika många befinner sig i riskzonen för att bli undernärd. Undernäring medför en ökad risk för komplikationer, förlängda vårdtider samt nedsatt välbefinnande hos patienten.

Den 1 januari 2011 startade projektet Riktlinjer Nutrition som under 2011 arbetade med att införa riktlinjer för nutritionsbehandling på medicin-, geriatrik-, infektions- och kardiologiklinikerna inom Landstinget Dalarna för att upptäcka, förebygga och behandla undernäring. Torsten Mossberg, medicinalråd på socialstyrelsen har författat socialstyrelsens nya vägledning – Näring för god vård och omsorg och var föreläsare på Nutritonsdagen som anordnades av projektet. Nutritionsdagen hade över 100 deltagare, som bestod av bland annat nutritionsansvariga sjuksköterskor, kostombud, kökspersonal, avdelningschefer och verksamhetschefer för de berörda klinikerna.

Riktlinjer för nutritionsbehandlingResultat

En journalgranskning (Melior) genomfördes för november 2010 och för november 2011 för ett urval av vårdtillfällen. Andelen patienter som fått en komplett nutritionsbedömning dubblerades, från 10 procent till 20 procent. Målet är att 90 procent av alla patienter skall bedömas. Klinikerna har generellt blivit allt bättre på att dokumentera patienternas BMI, vilket är en följd av att såväl vikt som längd nu finns på fler patienter. De patienter som är i risk för undernäring eller är undernärda skall få sitt energibehov beräknat, nutritionsbehandlas samt att insatserna avseende nutritionen ska överrapporteras till nästa vårdgivare. Andelen patienter som fick sitt energibehov beräknat ökade från 8 procent till 13 procent under året. Andelen som fick nutritionsbehandling ökade från 23 procent till 28 procent. Överrapportering till nästa vårdgivare sjönk något vilket eventuellt kan bero på att dokumentation skett i Senior Alert-registret i stället för i Melior. Inga skillnader vad gäller nutritionsarbetet kan ses mellan män respektive kvinnor, ej heller mellan yngre äldre respektive äldre äldre.

En bit till

För att komma ännu en bit så drivs ett nytt projekt med samma namn under 2012. Sara Larsson arbetar 20 procent som projektledare och är legitimerad dietist. Samtliga dietister inom medicin-, geriatrik-, infektions- och kardiologiklinikerna är engagerade. Arbetet kommer under året att bedrivas i nära samarbete med de olika avdelningarna och utgå från deras möjligheter och önskemål, eftersom det mesta nutritionsarbetet sker på vårdavdelningarna. Ambitionen är att även i år anordna en heldagskonferens för berörda kliniker med syfte att inspirera och motivera avdelningschefer, nutritionsansvariga sjuksköterskor och kostombud samt ge mer kunskap inom nutritionsområdet.