Ebola - uppdaterad information

Publicerad 9 oktober 2014

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu finns uppdaterad information om Ebola, med instruktioner till vårdpersonal vid misstanke om ebolasmittad patient.

Vid misstanke om ebolasmittad patient

Risken att ebola ska spridas till Sverige är liten, men om vårdpersonal misstänker att en patient bär på smittan ska man kontakta infektionsjour eller infektionsbakjour för handläggning, helst innan patienten kommer till sjukhus. Ingen smittsamhet förekommer innan man insjuknat med symtom på Ebola. Endast kroppsvätskor smittar. Luftburen smitta förekommer inte.

Om en patient där ebola kan misstänkas ändå kommer till sjukvården (vårdcentral, akutmottagning eller annan mottagning) oanmäld handläggs situationen på följande sätt: 

  1. Ta reda på om ebolarisk föreligger. Risk förekommer hos person som varit i Guinea, Liberia, Sierra Leone eller Nigeria och insjuknar inom 21 dagar efter hemkomsten med feber eller andra symtom på ebola (se nedan). I annat fall kan ebolamisstanken avskrivas.
  2. Om patienten befinner sig i väntrum ta snarast in patienten på eget rum.
  3. Kontakta infektionsbakjour för fortsatt handläggning. Infektionsbakjour sökes via växeln 08 eller 49 20 00.
  4. Om patient med ebolamisstanke skall transporteras vidare skall detta ske med ambulans. Meddela att ebolamisstanke finns vid beställning av ambulans.

Socialstyrelsen har tagit fram en rekommendation för hur misstänkt Ebola ska handläggas.

Ebola-utbrottet i Västafrika

Sedan december 2013 pågår ett utbrott av ebola i Västafrika, i länder som tidigare inte varit drabbade av denna sjukdom. Utbrottet började i Guinea, och spred sig sedan till Liberia, Sierra Leone och senast till Nigeria. Hittills har flera tusen insjuknat och ungefär hälften av de insjuknade har dött.

Om sjukdomen ebola

Ebola är ett virus som ger upphov till viral hemorragisk feber. Sjukdomen sprids vid kontakt med infekterade kroppsvätskor som blod, kräkning, avföring och urin. Inkubationstid är 2-21 dagar, vanligtvis 4-10 dagar. Sjukdomen debuterar hastigt med feber, muskelvärk, svaghet, huvudvärk, kräkningar, diarré och faryngit. Sjukdomsbilden är lik malaria. Från femte sjukdomsdagen uppträder ofta utslag. Blödningar från gastrointestinaltrakten,
huden och slemhinnorna förekommer, liksom konjunktivala blödningar. Dödsfall vid sjukdomen inträffar vanligtvis dag 7–16 och är associerat med svåra blödningar och hypovolem chock, varvid hjärt-cirkulationssvikt utgör dödsorsaken.

Mer information

ECDC på länken http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx

Folkhälsomyndigheten på länken http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/beredskap/utbrott/ebola-vastafrika-2014/

WHO på länken
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/