STRAMA

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Astrid Danielsson

Ordförande Strama Dalarna

023-49 06 23 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Stramagrupper finns inom varje landsting och arbetar för rationell antibiotikaanvändning inom både öppen och slutenvård. På nationell nivå finns representanter för Strama som deltar i: -Programråd Strama som är en del av SKLs arbete med kunskapsstyrning -Stramanätverket, en frivillig sammanslutning av landets lokala Stramagrupper -Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete

Logotype för STRAMA i DalarnaLokala STRAMA-grupper finns inom varje landsting. STRAMA Dalarna bildades 2001 och arbetar både med öppen- och slutenvård. 
 


Aktuellt
Under den internationella antibiotikaveckan den 12–18 november sätter Sverige och många andra länder antibiotikaresistensen i fokus. Sverige deltar denna vecka i den internationella antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week, som världshälsoorganisationen WHO står bakom. Behovet av arbete mot antibiotikaresistens framgår tydligt i en färsk rapport som nyss publicerats. Bara under ett år dör 33 000 EU-medborgare på grund av antibiotikaresistens. Värdefullt med nya data om antibiotikaresistens (Folkhälsomyndigheten)

I Sverige har vi ett förhållandevis gynnsamt läge jämfört med andra länder. Vi var tidiga med att uppmärksamma den ökande resistensen och har jobbat aktivt i över tjugo år för att öka medvetenheten och minska onödig förskrivning av antibiotika. Trots detta ökar antibiotikaresistens även i Sverige, men det sker inte lika snabbt och från lägre nivåer än på många andra håll.Handläggning av urinvägsinfektion hos äldre. Webbförläsning av smittskyddsläkare Stefphan Stenmark, januari 2018. Klicka här för se föreläsningen på youtube.

Ny App Strama Nationell!

En app med behandlingsrekommendationer för infektioner hos vuxna på sjukhus och innehållet från ”Regnbågshäftet” i en primärvårdsflik är nu tillgänglig. Du kan hitta appen genom att söka på Strama Nationell i App Store el på Google Play Store. Vissa tabeller är lättare att läsa om man har telefonen i liggande läge. Den kommer också att kunna läsas i vanlig dator via applikation som kommer att finnas på Strama.se

inom kort.


Brist på Piperacillin/tazobactam
Det råder fortfarande brist på Piperacillin/tazobactam. Läkemedelsföretaget (Fresenius-Kabi) anger att leveranser kan ske från mitten av oktober. Datumet för leverans har skjutits fram flera gånger så det råder en osäkerhet om denna tidsangivelse stämmer. Licenspreparat finns tillgängligt än så länge. Dock kan det ta ca 5 dagar att få hem licenspreparat, då lagret hos läkemedelsförsörjningen är litet. Priset för licenspreparat är 1060 kr för 10 doser jämfört med 180 kr för icke licenspreparat från Fresenius-Kabi. 
Förslag på alternativa behandlingar :
  • Bukinfektion/peritonit där gallvägsfokus är osannolikt: cefotaxim + metronidazol
  • Bukinfektion med misstänkt gallvägsfokus: cefotaxim + metronidazol + ampicillin (Doktacillin®) för täckning av enterokocker
  • Gynekologiska infektioner inklusive tubo-ovarialabscess: cefotaxim + metronidazol
  • Febril urinvägsinfektion hos njurtransplanterad: cefotaxim + ampicillin (Doktacillin®)
  • Urosepsis: cefotaxim + gentamicin (Gensumycin®)
  • Nosokomial pneumoni hos patient på vårdavdelning: cefotaxim oftast tillräckligt
  • Vid svårt sjuk patient eller misstanke om ESBL rekommenderas karbapenemer: Tienam® eller Meronem®.

Helena Ernlund, STRAMA
Anders Lindblom, ordförande, STRAMA


Folkhälsomyndigheten kommer årligen ut med rapporten Swedres-Svarm som innehåller fakta om antibiotikaanvändning och resistens hos både människor och djur.

Antibiotikaförskrivningen fortsätter att minska i landet och så även i Dalarna. Dalarna ligger på fjärde plats i landet vad gäller antibiotikaförsäljning i öppenvård. Forskning visar att det finns ett samband mellan antibiotikaanvändning och resistensutveckling. Därför ska antibiotika bara användas när det behövs och gör nytta. Slutenvården måste minska sin användning av cefalosporiner och kinoloner som är extra resistensdrivande.

Det måste finnas tillgång till effektiva antibiotika för att vårda de svårast sjuka. Stramaarbete med uppsökande verksamhet, återkoppling av förskrivningsdata, utveckling av journalsystem och utbildningar har gett effekt. En framgångsfaktor anses vara att det sker reflekterande möten med deltagande av både sköterskor och läkare för att få en samsyn i frågor om handläggning av infektioner. Även möjlighet till att få ut diagnoskopplade förskrivningsdata anses viktiga.

Antibiotikaresistensen fortsätter att öka, främst då tarmbakterier som blivit resistenta (ESBL). I Sverige anmäldes 9884 fall 2015, i Dalarna 192 fall. Även motståndskraftiga hudbakterier har ökat (MRSA). Nationellt har det ökat med 30% och i Dalarna har det ökat med 50%. Ökningen beror till stor del på att vi fått fler nyanlända från länder med högre förekomst. Folkhälsomyndighetens riskanalys visar dock en låg risk för spridning.

Ännu mer oroande är ökningen av ESBL-carba, från 47 till 115 fall 2015. Tidigare var det huvudsakligen importfall men nu ökar även inhemska fall. Vi behöver använda antibiotika rationellt för att minska risken för selektion av resistenta bakterier men lika viktigt är att följa vårdhygieniska riktlinjer för att förhindra spridning. Dalarna ligger bland landets sämre vad gäller följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.

Eftersom resistenta bakterier sprids både inom och mellan befolkning, djur och miljö krävs gränsöverskridande samarbete mot antibiotikaresistens. I Strama Dalarna deltar både tandläkare och veterinärer.

Det finns förbättringspotential inom landstinget att följa vårdhygieniska riktlinjer. Alla bör göra sitt bästa för att minska vårdrelaterade infektioner som ger lidande för patienter, förlängda vårdtider och ökade kostnader.

Länk till Swedres - öppnas i nytt fönster