Övergripande mål

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Övergripande mål

Förskrivning av antibiotika i öppenvården utgör 90 % av all förskrivning, varav drygt 60 % är från primärvården.

  1. Arbeta för att antibiotikaförskrivningen inte överskrider 250 recept/1000 invånare och år.  Under perioden 201508-201607 var antalet antibiotikarecept (exkl. asyl) 268/1000 inv. och år, jämfört med 289 ett år tidigare,  vilket är en minskning med 7%.Under samma period minskade antibiotikaanvändningen vid luftvägsinfektion med 9 %, vid urinvägsinfektion med 7 %  och vid hudinfektioner med 1%.
  2. 80 % av antibiotika mot luftvägsinfektion till barn mellan 0-6 år bör vara penicillin V. Aktuellt värde för Dalarna (sv+öv) är 72 %. Målet uppfylldes för 14 av 31 VC. (jan-aug 2016)
  3. Andelen förskrivna kinolonrecept bör utgöra mindre än 10 % av förskriven antibiotika mot urinvägsinfektion till kvinnor 18-79 år. Aktuellt värde för Dalarna (sv+öv) är 12 %, Målet uppfylldes för 27 av 31 VC.(jan-aug 2016)
  4. Förskrivarna på vårdcentralerna ska förses med personliga förskrivarprofiler och minst 1 gång/termin ska tid vara avsatt för analys av dessa.
  5. Personalen på vårdcentralerna ska minst 1 gång/termin få utbildning inom antibiotikaområdet. Under vårterminen 2016 skedde detta på 27 vårdcentraler. En av VC fick två utbildningstillfällen.
  6. Samtliga vårdenheter ska ha en kontaktläkare och en kontaktsköteska knuten till Strama och dessa ska erbjudas 1 halvdagsutbildning varje termin alternativt 1 heldag/år.

Sluten vård: Dalarna ligger sämre till i antibiotikaförbrukning inom slutenvården än i öppenvård. Tidigare uppsatta mål kvarstår:

  1. Samhällsförvärvad lunginflammation ska behandlas i första hand med PcV alternativt PcG. Målet är att minst 75% av patienter med CRB-65 0-1 ska ha förstahandsval PcV/PcG.
  2. Antibiotikaprofylax vid kirurgi ska ej överstiga 1d.
  3. Minskad användning av fluorokinoloner och cefalosporiner. Målet är att ligga på högst riksnivå vad gäller andel av den totala antibiotikaförsäljningen på rekvisition. Dalarna ligger på cirka 20% och riket på cirka 18%.

Jämfört med riket i övrigt har vi stor förbättringspotential vad gäller att minska användningen av kinoloner och cefalosporiner. I vissa fall kan piperacillin-tazobactam vara ett alternativ eftersom det ger lägre resistensutveckling.