Övergripande mål

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Övergripande mål:

Förskrivning av antibiotika i öppenvården utgör 90% av all förskrivning, varav drygt 60% är från primärvården.

  1. Arbeta för att antibiotikaförskrivningen inte överskrider 250 recept/1000 invånare och år. 20131001-20140930 minskade antibiotikaförskrivningen i länet från 301 till 291 recept/1000 invånare och år. Förskrivningen varierar mycket mellan länets olika kommuner och var i Malung-Sälen 249 recept/1000 invånare och år och i Ludvika och Smedjebacken cirka 350. 
  2. 80% av antibiotika mot luftvägsinfektion till barn mellan 0-6 år bör vara penicillin V. Ungefär hälften av vårdcentralerna har uppnått det målet. Medelvärdet var 79%.  
  3. Andelen förskrivna kinolonrecept bör utgöra mindre än 10% av förskriven antibiotika mot urinvägsinfektion till kvinnor, 18-79 år. Vid 5 vårdcentraler uppnåddes inte målet.
  4. Förskrivarna på vårdcentralerna ska förses med personliga förskrivarprofiler och minst 1 gång/termin ska tid vara avsatt för analys av dessa. Under den förra mätperioden gjordes detta på nästan alla vårdcentraler.
  5. Personalen på vårdcentralerna ska minst 1 gång/termin få utbildning inom antibiotikaområdet. Under det gågna året skedde detta på 28/29 vårdcentraler.
  6. Samtliga vårdenheter ska ha en kontaktläkare och en kontaktsköteska knuten till Strama och dessa ska erbjudas 1 halvdagsutbildning varje termin.  

Sluten vård: Dalarna ligger sämre till i antibiotikaförbrukning inom slutenvården än i öppenvård. Tidigare uppsatta mål kvarstår:

  1. Samhällsförvärvad lunginflammation ska behandlas i första hand med PcV alternativt PcG. Målet är att minst 75% av patienter med CRB-65 0-1 ska ha förstahandsval PcV/PcG.
  2. Antibiotikaprofylax vid kirurgi ska ej överstiga 1d.
  3. Minskad användning av fluorokinoloner och cefalosporiner. Målet är att ligga på minst riksnivå vad gäller andel av den totala antibiotikaförsäljningen på rekvisition. Under 12-måndadersperioden (sept 2014-okt 2013) var det 18% i riket och Dalarna låg på 20%. 

Jämfört med riket i övrigt har vi stor förbättringspotential vad gäller att minska användningen av kinoloner och cefalosporiner. I vissa fall kan piperacillin-tazobactam vara ett alternativ eftersom det ger lägre resistensutveckling.