Nationella vårdhygieniska dokument

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finner du nationella riktlinjer för byggnation samt förrådshantering av sterilgods.

Byggenskap och Vårdhygien (BOV)
BOV behandlar Vårdhygieniska aspekter vid ny- ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. En vårdhygieniskt genomtänkt lokalplanering är en förutsättning för att få med adekvat utrustning i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvård.

Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk – och tandvård (FYFFE)
Förrådshantering och transporter av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad ska ske så, att godsets renhetsgrad bevaras ända fram till patienten.
Målgruppen är centraldepåer, sterilcentraler, operations- och vårdavdelningar samt övriga enheter där sterilgods hanteras, både inom offentlig och privat sektor.

Städning i vårdlokaler - vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal (SIV)
En rapport som behandlar städning i vårdlokaler. Avser att vara vägledande för vårdgivarens kvalitetssystem avseende städning. Är ett hjälpmedel för att definiera vad som ingår i patientnära städning och eventuell desinfektion.