Äng Björn

Stäng

Kontakt

Björn Äng

Vik föreståndare

023-18308 bjorn.ang@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vik föreståndare vid Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna, docent vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Björn Äng tog sjukgymnastexamen 2000 och försvarade sin doktorsavhandling 2007 vid Karolinska Institutet (KI) och har därefter genomfört en postdoktor period under 2011 i Washington DC (US Navy). År 2009 befordrades han till universitetslektor och utnämndes 2012 till docent vid KI. Han har en formell ledar- och lärarbakgrund med tidigare uppdrag i idrottsföreningar, gymnasieskolan, och sedan år 2000 vid KI. Björn handleder ett flertal doktorander och postdoktorer, samtliga aktiva inom klinisk forskning i samarbete med såväl specialistvård som primärvård, men även med Svenska kvalitetsregister, Försvarsmakten och idrottsföreringar. Fram tills nyligen har han genomfört mandatperiod som framröstad ledamot i styrelsen för utbildning, och vice ordförande i beredningsgrupp för internationella frågor vid KI. Björns arbete med internationalisering har resulterat i internationella utbytesavtal mellan svenska och utländska universitet, samt nya kliniska kurser för inkommande utbytesstudenter i samarbete med Stockholms Läns Landsting (SLL). Sedan 2014 leder han en forskargrupp med titeln "Musculoskeletal disorders from a bio-psycho-social perspective” (http://ki.se/en/musculoskeletal-disorders-from-a-biopsychosocial-perspective), vilket utgör ett forum för vetenskapliga diskussioner och seminarier för doktorander, postdoktorer och forskare, juniora som seniora.

 

Min forskning

Min forskning avser kroniska och återkommande smärttillstånd i leder och muskler som kan härledas till yrkeslivet, idrotten, eller som uppkommer av okänd anledning. Publicerade artiklar inkluderar epidemiologiska resultat, objektiva mått på människans rörelse och motoriska kontroll i laboratoriemiljö, och randomiserade kontrollerade studier (RCT) på behandlingseffekter i klinisk kontext med fokus på träning och motorisk kontroll. Ett flertal av dessa studier avser populationer utsätts för extrema fysiska miljöer, t.ex. Försvarsmaktens piloter, amfibiesoldater och elitfallskärmshoppare. Jag försöker se till en translationell forskningsmodell i våra projekt, med syfte att sätta enskilda studier och projekt i ett sammahang som leder till klinisk nytta. År 2010 tilldelades jag pris i USA för bästa publicerade artikel inom flygmedicin (The Aerospace Medical Association, Phoenix 2010), vilket var en studie som tydligt bygger på en sådan sammanhållen forskning, med syfte att implementera i klinisk verksamhet. Min framtida forskning kommer fortsatt behandla frågor kring komplexa smärttillstånd och interventionella utvecklingssteg för förbättrad hälsa och fysisk prestation. Det kommer förhoppningsvis även omfatta diagnostik och prognostiska markörer vid uppföljande kliniska utfall och frågor som rör samhälleliga möjligheter och åtgärder för att förebygga sjukdom.

 

Varför sökte jag tjänsten som vik föreståndare vid CKF?

Jag sökte tjänsten då jag fann det beskrivna arbetsinnehållet och förväntade kvalifikationer som intressanta och passande i förhållande till min kompetens och framtidsplaner. Jag tog tidigt del av CKF:s verksamhetsberättelse (2014) och det var lätt att förstå att Landstinget Dalarnas och Uppsala universitets satsning på CKF är lyckad med kärnan i CKFs medarbetare och deras potential. En genomgång av tidigare verksamhetsberättelser (2010 – 2013) ger dessutom en tydlig bild över den positiva utveckling CKF har genomgått, och jag fick tidigt en uppfattning om att CKFs medarbetare/anslutna erbjuds goda möjligheter att få vara med och bidra och påverka verksamheten. Jag kände (och känner) en attraktion till den satsning Landstinget Dalarna och Uppsala universitet gör på landstingsanställda i regionen och på det sätt en forskningspolicy har formulerats och klubbats av landstingsfullmäktige hösten 2014. Det är tydligt att Landstinget Dalarna blickar framåt genom strategisk satsning på attraktiva arbetsplatser med karriärvägar för såväl yngre som seniora forskare. Det blir samtidigt tydligt att mer arbete kvarstår, bland annat med uppstart av akademiska vårdcentraler, forskningens fortsatta implementering i klinisk verksamhet, samverkan med omgivande samhälle och fortsatt akademisk utmaning för seniora forskare som vill komma vidare i sina karriärer. Det svårt att inte bli nyfiken.