Gesar Berit

Stäng

Kontakt

Berit Gesar

Sjuksköterska

berit.gesar@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Leg. sjuksköterska, fil. mag. och vårdutvecklare på Ortopedkliniken Falu lasarett och doktorand vid Institutionen Kliniska vetenskaper, avd. för ortopedi, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.

Porträttbild Berit Gesar

Projekt

Friska äldre personers möjlighet att återfå funktionsförmågan efter höftfraktur- en multicenterstudie

Höftfraktur är en vanlig osteoporosfraktur som främst drabbar äldre, sköra personer med hög risk för framtida hög vårdkonsumtion. Höftfraktur upplevs ofta som ett trauma, både fysiskt och psykiskt för den person som drabbas. Återhämtningen efter en höftfraktur är en process där den äldre strävar efter att återfå tidigare funktionsförmåga och återgå till tidigare aktiviteter. Att självständigt klara att utföra tidigare aktiviteter kan nå en kritisk gräns som medför att bli beroende av andra. Efter höftfraktur finns risk för en nedåtgående spiral orsakad av rädsla för att falla igen med minskande aktiviteter som följd. Det är relativt outforskat huruvida äldre friska personers inre resurser kan påverka återhämtningen efter en höftfraktur.

Övergripande syfte är att studera hur friska personer (>65 år) som drabbats av höftfraktur ser på sin egen förmåga att återfå tidigare funktionsförmåga, att kartlägga om det finns personliga, vårdrelaterade och/eller medicinska faktorer som har samband med att äldre inte återfår sin funktionsförmåga som före frakturen.

Delstudie I Design: Kvalitativ intervjustudie med 30 patienter som intervjuas under akutvårdstillfället samt efter fyra månader. Datainsamling har avslutats, analysarbete pågår

Delstudie II Design: En prospektiv, explorativ, jämförande enkät och registerstudie (Rikshöft), Datainsamling planeras pågå under 1 års tid, startades december 2013 vid ortopedkliniken Falu lasarett, ortopedkliniken Centralsjukhuset Karlstad samt ortopedkliniken Skånes Universitetssjukhus i Lund. Datainsamling pågår

Resultatet kommer att analyseras och ligga till grund för en interventionsstudie (III) som planeras med frågeställningen om en interprofessionell hälsofrämjande intervention med personcentrerad vård för friska äldre (>65 år) med höftfraktur leder till färre komplikationer, likvärdig självskattad hälsa som före höftfrakturen, mindre besvär enligt Patient Reported profile (PRP) och Fall Efficacy Scale  (FES) och snabbare återgång till tidigare funktionsnivå och boendeform jämfört med sedvanlig vård.

Delstudie III Design: Interventionsstudien har en prospektiv design och planeras att genomföras vid Falu lasarett Landstinget Dalarna. Studiestart preliminärt våren 2016, när resultatet från för delstudie I och II är analyserat.

Delstudie IV Design: En hälsoekonomisk studie baserad på resultatet från interventions-studien. Preliminärt studiestart våren 2017.  

Medarbetare
Huvudhandledare: Ami Hommel, klinisk lektor, Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, och docent, Lunds universitet
Bihandledare: Carina Bååth, Leg. ssk, Fil Dr, Universitetslektor/klinisk lektor Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnad, Karlstads universitet samt forskningsledare omvårdnad, Landstinget i Värmland
Hanne Hedin, överläkare, Med. Dr. ortopediska kliniken, Falu lasarett

Vetenskapliga publikationer

Older patients' perception of their own capacity to regain pre-fracture function after hip fracture surgery - an explorative qualitative study.
Int J Orthop Trauma Nurs. 2017 Feb;24:50-58. doi: 10.1016/j.ijotn.2016.04.005. Epub 2016 May
3.