Byrskog Ulrika

Stäng

Kontakt

Ulrika Byrskog

Barnmorska

ulrika.byrskog@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barnmorska på Kvinnokliniken Falu Lasarett och doktorand vid Akademin för utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna samt Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet.

Porträttbild Ulrica Byrskog

Projekt

Sexual and reproductive health and rights in the shadow of war

Perspectives of Somali born refugee women and midwives in Sweden 

Drygt 20 procent av nyblivna mödrar i Sverige är utrikesfödda.  Migrationsrelaterad hälsa är mångfacetterad med individuella, nationella och globala påverkansfaktorer före, under och efter migrationen som sådan. I Dalarna har vi sedan år 2006 sett en femfaldig ökning av somaliskfödda flyktingar med ursprung i ett land med nedbrutna samhällsstrukturer. Under samma tidsperiod har knapphändig forskning bedrivits för att följa upp somaliska flyktingars behov vad gäller sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Posttraumatisk stress och våld – vars förekomst är ökad i samband med forcerad migration - är associerat med förlossningskomplikationer samt ett sämre perinatalt utfall. Barnmorskor identifieras som nyckelpersoner vad gäller upptäckt och initialt stöd vid våldsutsatthet hos kvinnor i fertil ålder. Syftet med projektet är därför att erhålla ökad kunskap kring SRHR, inkluderat våldsaspekter, bland somaliskfödda flyktingkvinnor som har anlänt till Sverige efter många år i ett krigsdrabbat land.  Mer specifikt syftar projektets delarbeten till att

1) beskriva möjliga skillnader mellan somaliskfödda och svenskfödda kvinnor avseende mödrahälsovårdsanvändning, rapporterade hälsoproblem och graviditetsutfall

2) utforska erfarenheter och uppfattningar om SRHR och våld före, under och efter migration hos somaliskfödda kvinnor i Sverige

3) beskriva svenska mödrahälsovårdbarnmorskors erfarenheter av att vårda somaliskfödda kvinnor, med ett specifikt fokus på våld

4) identifiera barriärer samt fungerande strategier och redskap i vårdmöten mellan barnmorska och somaliskfödd patient med tänkbar våldsutsatthet.

Metodupplägget har både kvantitativ och kvalitativ ansats. Bas är en deskriptiv retrospektiv registerstudie vid kvinnokliniken i Falun och därefter individuella semistrukturerade intervjuer med somaliskfödda kvinnor samt svenska mödrahälsovårdsbarnmorskor, huvudsakligen boende/verksamma i Uppsala-Örebroregionen.

Med projektet hoppas vi bidra till en ökad kunskapsbas avseende sexuell och reproduktiv hälsa hos en identifierad riskgrupp. Då människor med annat modersmål ofta utesluts i hälsorelaterade enkäter på grund av logistikproblem är kvalitativa intervjuer av stort värde för att nå dessa grupper, som i detta fall är somaliskfödda kvinnor i regionen. Därmed ökar möjligheten till god vård samt omhändertagande i en dubbelt omvälvande process: föräldrablivande och samtidigt flyktingskap. 

Vetenskapliga publikationer

Violence and reproductive health preceding flight from war: accounts from Somali born women in Sweden. 2014 BMC public health 14: 892.

Being a bridge: Swedish antenatal care midwives' encounters with Somali-born women and questions of violence; a qualitative study. 2015 BMC Pregnancy Childbirth 15: 1.

Somali women’s use of maternity health services and the outcome of their pregnancies:a descriptive study comparing Somali immigrants with native-born Swedish women.  
Sex Reprod Healthc 2013, 4(3):99-106.

Avhandlingen

Barnmorska Ulrika Byrskog ’Moving On’ and Transitional Bridges: Studies on migration, violence and wellbeing in encounters with Somali-born women and the maternity health care in Sweden