Hagman Carina

Stäng

Kontakt

Carina Hagman

Sjukgymnast

carina.hagman@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specialistsjukgymnast inom Lungmedicin, verksam vid Sjukgymnastiken, Falu lasarett. Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Carina Hagman

Projekt

Beskrivning och behandling av patienter med dysfunktionell andning

Termen dysfunktionell andning (DA) har introducerats för att beskriva patienter som har ett avvikande andningsmönster och som har andningsbesvär vilka inte kan tillskrivas en specifik diagnos såsom t.ex. astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller sensorisk hyperreaktivitet.
Det är vanligt att personer med DA inte har någon diagnos eller att de felaktigt fått diagnosen astma. Att få en felaktig astmadiagnos kan innebära att patienter ordineras overksam och kostsam medicinering.
Att uppleva ohälsa utan att känna till orsaken kan få medicinska, sociala och psykologiska konsekvenser och påverka livskvaliteten negativt. Det är därför viktigt att identifiera och diagnostisera patienter med DA.
DA kan förekomma som enskilt fenomen men uppträder även tillsammans med andra tillstånd, t.ex. hos patienter med astma. Detta medför en risk att patienter med påvisad astma och samtidig DA ordineras alltför höga medicindoser.
DA bör inte förväxlas med hyperventilation då hyperventilation endast refererar till en enda aspekt av respirationen, gasutbytet, medan DA är ett vidare begrepp som även tar hänsyn till faktorer såsom andningsmönster och kroppsmedvetenhet.

Det finns ännu ingen konsensus angående en definition eller diagnostiska test för DA och det finns ett stort behov av mera kunskap om andningsbesvär av dysfunktionell karaktär för att kunna identifiera och handlägga dessa patienter på ett adekvat sätt.

En studie publicerad 2008 visade att patienter med DA haft sina besvär länge, konsumerat mycket akut sjukvård samt provat overksamma astmamediciner innan de fått rätt diagnos. Dessutom visades att patienter med DA hade signifikant sämre värden när det gällde hälsorelaterad livskvalitet, förekomst av oro, känsla av sammanhang, förekomst av hyperventilation, stresspåverkan, frekvens av andningsbesvär och påverkan på dagligt liv jämfört med patienter med välkontrollerad astma.

Fortsatta studier kommer bl.a. att innefatta en uppföljning av de patienter som deltog i den ovan nämnda studien samt genomförande av en interventionsstudie för att utvärdera effekter av behandling av patienter med DA.

Vetenskapliga publikationer

Measuring breathing patterns and respiratory movements with the respiratory movement measuring instrument.
Clin Physiol Funct Imaging. 2016 Sep;36(5):414-20. doi: 10.1111/cpf.12302. Epub 2015 Sep 16.

Breathing retraining - A five-year follow-up of patients with dysfunctional breathing.
Respir Med. 2011 Aug;105(8):1153-9. Epub 2011 Mar 31.

A comparison between patients with dysfunctional breathing and patients with asthma.
Clin Respir J. 2008 Apr;2(2):86-91.