Gustavsson Catharina

Stäng

Kontakt

Catharina Gustavsson

Sjukgymnast

catharina.gustavsson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Leg fysioterapeut och Medicine doktor vid Akademisk Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge, Landstinget Dalarna.

Porträttbild Catharina Gustavsson

Forskningsaktiv vid Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
Är också associerad forskare och har forskningsaktiviteter vid:
- Avdelningen Medicinsk Vetenskap, Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle, Högskolan Dalarna,
- Enheten för allmänmedicin och preventiv medicin, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och
- Forskargruppen i Beteendemedicin, Avdelningen för fysioterapi, Akademin Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens Högskola.

Disputerade januari 2011 vid Uppsala Universitet med forskningsprojektet:
Self-management of persistent neck pain – a multi-component group intervention in primary health care.
Avhandlingen är en behandlingsstudie (en pragmatisk RCT med långtidsuppföljning) som handlar om hur primärvården kan utveckla rehabilitering för personer med långvarig smärta. Den beskriver en utvärdering av ett gruppbaserat behandlings-program för egenvård: Smärt- och stresshantering vid långvarig smärta (SmäSH) som provats i fysioterapeutisk primärvårdsverksamhet. 


Pågående post doc uppdrag
- Post doc forskare vid Akademisk Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge, Landstinget Dalarna och adjungerad klinisk lektor vid Avdelningen Medicinsk Vetenskap, Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle, Högskolan Dalarna 2015-ff. 

Tidigare post doc uppdrag
- Post doc vid Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm 2012-2014.
- Post doc forskare vid Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Landstinget Dalarna, (och anknuten till Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin, Uppsala Universitet) 2013-2015.
- Post doc forskare vid Avdelningen för fysioterapi, Akademin Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens Högskola 2015.  

Pågående forskning

1. En behandlingsmetod kallad ALAR (Aktivitets- och Livsrollinriktad Rehabilitering) har utvecklats, provats och utvärderats i primärvården Landstinget Dalarna i form av en randomiserad kontrollerad pilotstudie. Behandlingsmetoden ALAR syftar till att hjälpa personer med långvariga och begränsande smärttillstånd till bättre livskvalitet och mindre begränsningar i livets aktivitet. Behandlingsstudien är finansierad av forskningsmedel från REHSAM och har presenterats i en REHSAM-rapport.

2. En långtidsuppföljning av resultatet av Smärt- och stresshanteringsprogrammet SmäSH som utvärderades i doktorsavhandlingen är genomförd. De personer som ingick i avhandlingens behandlingsstudie har tillfrågats om sin situation 9 år efter behandling. Fler uppföljningar av SmäSH pågår.

3. Forskningsprojekt: Implementering av FaR – Fysisk aktivitet på recept – till patienter i primärvård i Uppsala-Örebroregionen, är ett regionalt samarbete mellan forskare från fem av landstingen i Uppsala-Örebroregionen, och inbegriper fler delstudier med det övergripande syftet att underlätta användandet och implementering av FaR som arbetssätt i primärvård. Resultatet av tidigare delstudier i detta forskningsprojekt (patientenkäter och intervjuer med personal i landstingen) har bidragit till framtagandet av en implementeringsstrategi som under 2016 provades i en pilotstudie i primärvården i Landstinget Dalarna och Region Gävleborg.

4. Bidrar som en av handledarna för doktorandprojektet: Faktorer i sjukvård och hos patienter som påverkar sjukskrivning. Doktorand Lars Carlsson (planerad disputerar 29 september 2017). Projektets delstudier undersöker faktorer i sjukvården respektive hos patienter som påverkar sjukskrivning, effekter av tidig och sen intervention på sjukskrivning och läkares upplevelse av att arbeta med sjukskrivning som arbetsverktyg. Projektet har finansierats via doktorandtjänst vid Centrum för Klinisk forskning Dalarna.

5. Bidrar som en av handledarna för doktorandprojektet: Intervention med fysisk aktivitet som behandling av PTSD hos traumatiserade flyktingar. Doktorand Henrik Nilsson. Doktorandprojektet bedrivs vid Karolinska Institutet, Röda Korsets högskola i Stockholm och Röda Korsets centrum för krigs- och tortyrskadade i Malmö. Projektets delstudier undersöker effekterna på PTSD-symtom av ett program innefattande fysisk aktivitet respektive upplevelser av deltagande i programmet. Projektet har finansierats via stipendium från Röda Korset och anslag från FORTE.

6. Med start hösten 2017 kommer forskningsprojektet: Hur hänger det ihop? Kvinnors upplevelse av att ha delade magmuskler och förhållandet mellan delning och muskelfunktion att studera fenomenet delad magmuskel, så kallad Rectus Diastas (RD), hos kvinnor efter graviditet/barnafödande. Projektet sker i samarbete med forskare vid Örebro. Tre delstudier ingår i projektet: en studie av förhållandet mellan magmuskeldelningen och muskelfunktion via ultraljudsdiagnostik respektive en intervjustudie med kvinnor som har RD och en intervjustudie med vårdpersonal som möter kvinnor med RD (barnmorskor och fysioterapeuter). 


Vetenskapliga publikationer

Self-efficacy in Activities of daily living and symptom management in people with dizziness: a focus group study. Disability and

rehabilitation. 2017:1-9.What is required to facilitate implementation of Swedish physical activity on prescription? – interview study with primary healthcare staff and management. BMC Health Services Research. 2018, 18:196.

 A 9-year follow-up of a self-management group intervention for persistent neck pain in primary health-care: a randomized controlled trial. J Pain Research. 2017;10:53–64.

Obstetricians/gynecologists’ problems in sickness certification consultations: two nationwide surveys. Obstetrics and Gynecology International. 2016;2016:9421316. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9421316. [PubMed: Obstet Gynecol Int. 2016;2016:9421316]

Problems with sickness certification tasks: experiences from physicians in different clinic settings. A cross-sectional nation-wide study in Sweden. BMC Health Services Research. 2015; 15:321. 

Sickness certification at oncology clinics: perceived problems, support, need for education and reasons for certifying unnecessarily long sickness absences.(2014) Eur J Cancer Care (Engl) 23(1): 89-97.

Reasons for and factors associated with issuing sickness certificates for longer periods than necessary: results from a nationwide survey of physicians.(2013) BMC Public Health 13: 478. 

Problems experienced by gynecologists/obstetricians in sickness certification consultations.(2013) Acta Obstet Gynecol Scand 92(9): 1007-1016.

Predictive factors for disability outcome at twenty weeks and two years following a pain self-management group intervention in patients with persistent neck pain in primary health care.
J Rehabil Med. 2013 Feb;45(2):170-6. doi: 10.2340/16501977-1083.

Self-Management of Persistent Neck Pain: Two-Year Follow-up of a Randomized Controlled Trial of a Multicomponent Group Intervention in Primary Health Care.
Spine (Phila Pa 1976). 2011 Dec 1;36(25):2105-15.

Self-management of persistent neck pain: A randomized controlled trial of a multi-component group intervention in primary health care
European Journal of Pain, Volume 14, Issue 6, July 2010, Pages 630.e1-630.e11

Applied relaxation in the treatment of long-lasting neck pain: a randomized controlled pilot study.
J Rehabil Med. 2006 Mar;38(2):100-7.

Avhandlingen, Self-management of Persistent Neck Pain. A Multi-component Group Intervention in Primary Helath Care. Uppsala Universitet 2011

Vetenskapliga rapporter

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. Stockholm. Nationella Medicinska indikationer; 2011:02.

Rehabiliteringsgarantin Smärta i Landstinget Dalarna: uppföljning och utvärdering av multimodal smärtrehabilitering i primärvården under åren 2009-2011. Rapport 2012-03-28 på uppdrag av Styrgruppen för Sjukskrivningsprocessen och Rehabiliteringsgarantin, Landstinget Dalarna.

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning. Resultat från en enkätstudie 2012 och jämförelser med 2008 och 2004. Rapport 2013. Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet. 2013 (ISBN 978-91-981256-0-3).

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Stockholm. Resultat från en enkätstudie år 2012 och jämförelser med 2008 och 2004. Rapport 2013. Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet. 2013 (ISBN 978-91-981256-2-7).

ALAR – activity and life-role targeting rehabilitation for persons with persistent musculoskeletal pain: a randomized controlled trial of a return-to-work intervention in primary health care. REHSAM Research Report 2009/RS-14. 2014.

Populärvetenskapliga artiklar

Gustavsson C. Att hantera långvarig smärta - Sjukgymnastiska insatser för ökad förmåga till egenvård. Fysioterapi 2012;2:30-36.

Gustavsson C. Att hantera långvarig smärta – behandlingsstrategier för att öka förmågan till egenvård. Best Practice Smärta 2013;6(dec):9-13.