Schytt Erica

Stäng

Kontakt

Erica Schytt

Barnmorska

Föreståndare CKF erica.schytt@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Föreståndare på CKF. Docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa vid Karolinska Institutet, Professor vid Högskulen på Vestlandet i Norge och barnmorska.

Porträttbild Erica Schytt

Projekt

Invandrarkvinnors perinatala hälsa
Invandrarkvinnor har ökad risk för negativa graviditetsutfall och obstetriska interventioner, särskilt de somaliska. De är också mindre nöjda med mödrahälsovården. Forskningsprogrammet syftar till att studera migrationens betydelse för invandrarkvinnors sämre perinatal hälsa och att utveckla vården för dessa kvinnor. 

Registerbaserade studier
Samband mellan migrationsfaktorer och negativa graviditetsutfall hos både mor och det nyfödda barnet studeras genom data från Norska och Svenska Medicinska födelseregistren och från Statistiska Centralbyrån Norge. (Forskargrupp Sverige: Professor Rhonda Small, Docent Erica Schytt, Med Dr Sol Juarez, Professor Anders Hjern. Forskargrupp Norge: Professor Erica Schytt, Med Dr Vigdis Aasheim, Med Dr Roy Miodini Nilsen, Doktorand Eline Skirnisdottir Vik). 

Utvecklad Mödrahälsovård för invandrarkvinnor
I en feasibility study kommer vi att utveckla gruppmödravård för somaliska kvinnor i samarbete med somaliska kvinnor och utvärdera vårdmodellen i en kontrollerad studie.”Historiska kontroller” får sedvanlig individuell vård som följer svenska nationella riktlinjer. Interventionsgruppen får gruppmödravård som följer samma riktlinjer men med ett innehåll som är anpassat för Somaliska kvinnor och genomförs i gruppträffar och ett kort individuellt besök hos barnmorskan.
Primära utfall är kvinnornas tillfredsställelse med olika aspekter av vården mätt med Migrant
Friendly Maternity Care Questionnaire och emotionellt välbefinnande (EPDS). (Forskargrupp: Professor Rhonda Small, Docent Erica Schytt, Med Dr Ulrika Byrskog, Med Dr Ewa Andersson; Professor Birgitta Essén, Doktorand Malin Ahrne) 

Utvecklad förlossningsvård för invandrarkvinnor
Vi planerar dessutom att utvärdera effekten av stöd under förlossningen (doula) genom en språk- och kulturtolk i en randomiserad kontrollerad studie. (Forskargrupp: Professor Rhonda Small, Docent Erica Schytt, Docent Helena Lindgren)

Uppskjutet barnafödande
Syftet med detta forskningsprogram, ett samarbete mellan svenska och norska forskare, var att belysa frågan om det uppskjutna barnafödandet ur flera perspektiv. Bland annat ville vi studera vilka kvinnor och män som får barn sent i livet och varför, allvarliga graviditetsutfall för barnet, psykologiska konsekvenser för mamman och konsekvenser för föräldraskapet. Fyra stora databaser har använts: den norska MorBarn-kohorten som består av drygt 100 000 graviditeter, den svenska YAPS-kohorten (Young Adult Panel Study) bestående av drygt 1 000 unga kvinnor och män samt de svenska och norska medicinska födelseregistren. Studierna bekräftade att det är kvinnor och män med hög utbildning och inkomst som skjuter upp barnafödandet. Men i tillägg så visade vi att en mindre grupp som är mera sårbar socioekonomiskt och hälsomässigt också skjuter upp sitt föräldraskap. Ur ett psykologiskt perspektiv var det inte fördelaktigt att få barn sent, snarare tvärtom. Risken för medicinska komplikationer hos barnet (prematur födsel, låg födelsevikt, i förhållande till graviditetsvecka, låg Apgar-poäng, intrauterin fosterdöd och neonatal död) ökade redan innan modern var 35 år, men risken för den individuella kvinnan var liten. Hög ålder hos modern tillförde lika många fall av neonatal död som övervikt och fetma.

Projektet har resulterat i två avhandlingar som har försvarats vid Karolinska Institutet (Vigdis Aasheim: Becoming a mother at an advanced age. Pregnancy outcomes, psychological distress, experience of childbirth and satisfaction with life, och Anne Britt Vika Nilsen: Factors associated with having the first baby at an advanced age) och en rad publikationer, se nedan.

Akupunktur som smärtlindring under förlossningen
Akupunktur används i stor utsträckning vid svenska förlossningskliniker trots att evidens saknas för att metoden är effektiv och harmlös. Studien har genomförts som en randomiserad kontrollerad studie vid 2 svenska förlossningskliniker, i Falun och Trollhättan. Studien visade att akupunktur med manuell stimulering inte hade någon effekt på vare sig smärta eller epiduralanvändning jämfört med standardvård utan akupunktur. Akupunktur med elektrostimulering påverkade inte smärtintensiteten men minskade användandet av annan smärtlindring, inklusive epidural. Akupunkturstudien finns beskriven på websidan www.akupunkturstudien.se, i en avhandling (Linda Vixner: Acupuncture for labour pain), och fyra publikationer, se nedan.

Nyutexaminerade barnmorskors yrkeskompetens
Kan nyutexaminerade barnmorskor det som de behöver kunna för att fungera i en klinisk vardag? De flesta studenter och erfarna barnmorskor och obstetriker var nöjda med hur utbildningen förberedde för klinisk verksamhet men några var missnöjda (studenter 2 %, erfarna barnmorskor 5 %, obstetriker 18 %). Alla tre kategorier ansåg att mera tid skulle läggas på medicinska komplikationer och förlossningsvård och mindre tid på det vetenskapliga examensarbetet. Resultaten visar att balansen mellan det kliniska och vetenskapliga innehållet i Svensk barnmorskeutbildning och hur vetenskap är integrerad i utbildningen behöver diskuteras och utvärderas.

Fysiska besvär under graviditet och första året efter förlossningenGraviditet och barnafödande betraktas som normala skeenden men påverkar ändå kvinnors hälsa. Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av fysiska besvär, bl a ansträngningsinkontinens, under första året efter förlossningen och att studera kvinnors självskattade hälsa. Studien var ett delprojekt i KUB-projektet, Kvinnors upplevelse av barnafödande, som var upplagd som en kohortstudie och 3061 kvinnor rekryterades från landets samtliga 608 mödravårdscentraler under tre veckor spridda över ett år. Data insamlades med postenkäter vid tre tillfällen; i tidig graviditet, två månader och ett år efter förlossningen. Trots många fysiska besvär tyckte ändå de allra flesta kvinnor att de hade bra eller mycket bra självskattad hälsa. 

Vetenskapliga publikationer 

Length of residence and caesarean section in migrant women in Sweden: a population-based study
European Journal of Public Health, Vol. 0, No. 0 1-6.

Caesarean Birth is Associated with Both Maternal and Paternal Origin in Immigrants in Sweden: a Population-Based Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 2017 Nov;31(6):509-521. doi: 10.1111/ppe.12399. Epub 2017 Sep 15.

Associations between maternal characteristics and women's responses to acupuncture during labour: a secondary analysis from a randomised controlled trial.
Acupunct Med. 2016 Dec 16. pii: acupmed-2016-011164. doi: 10.1136/acupmed-2016-011164. [Epub ahead of print]

Still childless at the age of 32: An investigation of predictors in 22-year-old women and men.
Scand J Public Health. 2015 Jul;43(5):481-9. doi: 10.1177/1403494815576269. Epub 2015 Mar 18.

Acupuncture with manual and electrical stimulation for labour pain: a two month follow up of recollection of pain and birth experience.
BMC Complement Altern Med. 2015 Jun 12;15:180. doi: 10.1186/s12906-015-0708-2.

Advanced Maternal Age and Stillbirth Risk in Nulliparous and Parous Women.
Obstet Gynecol. 2015 Aug;126(2):355-62. doi: 10.1097/AOG.0000000000000947.

Agreement in Swedish childless couples' reproductive intentions in relation to age. 2014 Midwifery 30(3): e43-e48.

Still childless at the age of 28 to 40 years: a cross-sectional study of swedish women’s and men’s reproductive intentions. 2014 Sexual & Reproductive Healthcare 5(1): 23-29.

Acupuncture with manual and electrical stimulation for labour pain: a longitudinal randomised controlled trial. 2014 BMC complementary and alternative medicine 14(1): 187.

Satisfaction with life during pregnancy and early motherhood in first-time mothers of advanced age: a population-based longitudinal study. 2014 BMC pregnancy and childbirth 14(1): 86.

Adverse pregnancy outcomes related to advanced maternal age compared with smoking and being overweight. 2014 Obstetrics & Gynecology 123(1): 104-112.

First-time fathers' expectations and experiences of childbirth in relation to age.(2014) Midwifery 30(1): 82-88.

Still childless at the age of 28 to 40 years: A cross-sectional study of Swedish women's and men's reproductive intentions.(2014) Sex Reprod Healthc 5(1): 23-29.

Experience of childbirth in first-time mothers of advanced age - a Norwegian population-based study.(2013) BMC Pregnancy Childbirth 13: 53.

Characteristics of first-time fathers of advanced age: a Norwegian population-based study.(2013) BMC Pregnancy Childbirth 13: 29.

Agreement in Swedish childless couples' reproductive intentions in relation to age.(2013) Midwifery.

Manual and Electroacupuncture for Labour Pain: Study Design of
a Longitudinal Randomized Controlled Trial

How well does midwifery education prepare for clinical practice? Exploring the views of Swedish students, midwives and obstetricians.
Midwifery. 2012 Jan 18. [Epub ahead of print]

Characteristics of women who are pregnant with their first baby at an advanced age.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2011 Dec 9. doi: 10.1111/j.1600-0412.2011.01335.x. [Epub ahead of print]

Physical and emotional self-rated health among Swedish women and men during pregnancy and the first year of parenthood
Sexual & Reproductive Healthcare
Volume 2, Issue 2, April 2011, Pages 57-64

Incompleteness of Swedish local clinical guidelines for acupuncture treatment during childbirth.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2011 Jan;90(1):77-82. doi: 10.1111/j.1600-0412.2010.01027.x. Epub 2010 Nov 26.

Epidural analgesia for labor pain: whose choice?
Acta Obstet Gynecol Scand. 2009 Oct 14.

Self-rated health - what does it capture at 1 year after childbirth? Investigation of a survey question employing thinkaloud interviews.
Scand J Caring Sci. 2009 Oct 4.

A longitudinal study of women's memory of labour pain--from 2 months to 5 years after the birth.
BJOG. 2009 Mar;116(4):577-83. Epub 2008 Dec 9.

A comparison of Swedish and English primiparae's experiences of birth 
Journal of Reproductive and Infant Psychology, Volume 26, Issue 4 November 2008 , pages 277 - 294

First time mothers' pregnancy and birth experiences varying by age.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(11):1328-36.

Risk factors for poor self-rated health in women at 2 months and 1 year after childbirth.
J Womens Health (Larchmt). 2007 Apr;16(3):390-405.

Physical symptoms after childbirth: prevalence and associations with self-rated health.
BJOG. 2005 Feb;112(2):210-7.

Symptoms of stress incontinence 1 year after childbirth: prevalence and predictors in a national Swedish sample.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2004 Oct;83(10):928-36.

Avhandlingen: Women's health after childbirth

Läkartidningen 2007 mars; 104(12):946-949
Hildingsson I, Schytt E,Gottvall K, Waldenström U.
Obstetriker och barnmorskor: Kejsarsnittfrekvensen är för hög.