Råssjö Eva-Britta

Stäng

Kontakt

Eva-Britta Råssjö

Läkare

eva-britta.rassjo@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläkare vid Kvinnokliniken. Falu lasarett Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Akademiska Sjukhuset, Uppsala universitet Handledare: docent Elisabeth Darj, bihandledare: professor Gunilla Lindmark

Porträttbild Eva-Britta Råssjö

Disputerade 2006 i Uppsala vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård. Avhandlingens titel var Sexual Behaviour and Sexually Transmitted Infections Among Urban Ugandan Youths – Perceptions, Attitudes and Management

I avhandlingen beskrivs prevalens av behandlingsbara sexuellt överförbara infektioner och HIV bland ungdomar som söker vård på olika ungdomsmottagningar. Infektionsprevalensen sattes i relation till olika riskfaktorer och symtom. Ett av de viktigaste fynden var att symtomet vaginala flytningar inte tycks ha något samband med förekomst av vare sig klamydia eller gonorré. Däremot fanns givetvis ett samband till riskfaktorer i sexuellt beteende. En delstudie var ett arbete med kvalitativ metod där ungdomar beskrev vad som styr i beslutet att testa sig för HIV eller inte. Efter disputationen gjordes fortsatta studier i Uganda där man försökte tillämpa ett flödesschema för STI-behandling som byggde mer på riskfaktorer än på symtom. Ett arbete beskriver skillnaden i riskfaktorer för STI och prevalens för STI hos tonårsflickor i stad och på landsbygden. En studie med kvalitativ design beskriver ungdomars situation när det gäller att kunna skydda sig mot STI och oönskad graviditet.

Det senaste arbetet, som var en jämförande journalstudie, gjordes här i Dalarna och handlar om somaliska kvinnors barnafödande.

Projekt

Sexual Behaviour and Sexually Transmitted Infections among Urban Ugandan Youths - Perceptions, Attitudes and Management


Trots ett framgångsrika arbetet med att begränsa spridningen av HIV i Uganda utgör HIV och andra sexuellt överförda infektioner (STI) fortfarande ett hot mot den unga befolkningen. Myndigheterna har därför lanserat ABC (Abstain, Be faithful, Condom use) som begrepp i kampen mot AIDS. Inom ramen för detta avhandlingsarbete har tre delstudier genomförts i syfte att öka kunskapen och förståelsen kring hur ungdomar och vårdpersonal förhåller sig till STI och HIV.

Första delarbetet handlar om hur storstadsungdomar ser på råden om avhållsamhet, trohet eller kondomanvändning. Ungdomarna kände i allmänhet till ABC-begreppet och tyckte att det beskriver ett önskvärt beteende. Däremot beskrev de att fattigdom, kompistryck, stark sexualdrift och avsaknad av förebilder bland vuxna gör att råden inte efterlevs.

I andra delarbetet undersöktes förekomsten av STI inklusive HIV bland sexuellt aktiva tonåringar som besökte en ungdomsmottagning i ett slumområde i Kampala. Det nationellt rekommenderade handläggningssättet utvärderades. Förekomsten av STI var hög: 20.6% av flickorna och 13.2% av pojkarna hade åtminstone en behandlingsbar infektion och 15.2% av flickorna och 5.8% av pojkarna var HIV-positiva. Det fanns inget samband mellan symtom hos flickorna och förekomst av gonorré eller klamydia. Symtomatisk behandling av flickor var helt otillfreds-ställande med stor andel överbehandling samtidigt som nästan 40 % av de infekterade skulle ha förblivit obehandlade om de inte deltagit i studien. Trots att pojkarna rapporterade fler sexualpartners hade flickorna mer infektioner. Detta kan delvis bero på otillförlitliga svar men kan också bero på biologiska faktorer som gör att flickor lättare infekteras.

I tredje delarbetet intervjuades ungdomar om motiven för att låta HIV-testa sig eller avstå. Många ungdomar ansåg att HIV-testning var en självklarhet och ett sätt att skydda sig.
Kostnaden utgör dock ett hinder liksom rädslan att bli utfryst vid ett positivt svar. En uppfattning var också att själva vetskapen skulle vara så svår att bära att den skulle kunna leda till för tidig död.

Vetenskapliga publikationer

Maternal complications in settings where two-thirds of extremely preterm births are delivered by cesarean section.J Perinat Med. 2017 Jan 1;45(1):121-127. doi: 10.1515/jpm-2016-0198.

The risk of uterine rupture is not increased with single‐compared with double‐layer closure: a Swedish cohort study. 2014 BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology.

Somali women's use of maternity health services and the outcome of their pregnancies: a descriptive study comparing Somali immigrants with native-born Swedish women.(2013) Sex Reprod Healthc 4(3): 99-106.

Views on social and cultural influence on sexuality and sexual health in groups of Ugandan adolescents.
Sex Reprod Healthc. 2010 Nov;1(4):157-62. Epub 2010 Aug 19.

STI-prevalence and differences in social background and sexual behavior among urban and rural young women in Uganda.
Sex Reprod Healthc. 2010 Aug;1(3):111-5. Epub 2010 Apr 1.

Vulnerability and risk factors for sexually transmitted infections and HIV among adolescents in Kampala, Uganda.
AIDS Care. 2006 Oct;18(7):710-6.

Prevalence of sexually transmitted infections among adolescents in Kampala, Uganda, and theoretical models for improving syndromic management.
J Adolesc Health. 2006 Mar;38(3):213-21.

Avhandlingen, Sexual Behaviour and Sexuallay Transmitted Infections among Urban Ugandan Youth