Fridberg Helena

Stäng

Kontakt

Helena Fridberg

Sjukgymnast

helena.fridberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Leg. Sjukgymnast, mag. i sjukgymnastik med inriktning mot beteendemedicin, verksam som sjukgymnast med inriktning mot personer med yrsel och ostadighet vid Sjukgymnastiken, Falu lasarett.

Porträttbild på Helena Fridberg

Projekt

Framtagande och testning av ett självskattningsformulär för bedömning av Self-efficacy för dagliga livets aktiviteter och symtomhantering hos personer med symtom av yrsel och ostadighet.

Yrsel och ostadighet är vanligt förekommande med en prevalens om 20-30 % i den vuxna befolkningen. Förekomsten ökar med stigande ålder samt förekommer oftare hos kvinnor än män. Vid 75 års ålder uppger 40 % av kvinnorna och 30 % av männen i Sverige att de har yrsel eller ostadighet. Besvären medför ofta stora förändringar i livsstil hos de drabbade som exempelvis undvikande av vardagsaktiviteter, minskat deltagande i sociala sammanhang samt svårigheter att fortsätta arbeta i samma utsträckning som tidigare. Kunskap om hur beteenden och psykologiska faktorer påverkar personer med yrsel och ostadighet är begränsad.

Self-efficacy är ett beteendemedicinskt begrepp och kan definieras som en individs tilltro till sin förmåga att utföra en specifik aktivitet eller beteende utifrån upplevd kapacitet för tillfället.

Jag är intresserad av att undersöka om self-efficacy uppvisar samband med aktivitetsförmåga, symtomhantering samt livskvalitet hos personer med symtom av yrsel och ostadighet.

I mitt magisterarbete -som utfördes via Mälardalens högskola med Catharina Gustavsson vid CKF som handledare- har ett första självskattningsformulär framtagits som mäter self-efficacy för dagliga livets aktiviteter och symtomhantering hos personer med symtom av yrsel och ostadighet.

Det övergripande syftet med mitt projekt är att utveckla och undersöka olika aspekter av validitet och reliabilitet hos detta självskattningsformulär och därutöver undersöka om samband med aktivitetsförmåga, symtomhantering och livskvalitet kan påvisas hos personer med symtom av yrsel och ostadighet.

Som ett första delarbete undersöks självskattningsformulärets innehållsvaliditet genom bedömningar av tre olika expertgrupper: personer (patienter) med symtom av yrsel och ostadighet, sjukgymnaster och läkare med stor klinisk erfarenhet av arbete med dessa personer samt forskare med teoretisk kunskap om begreppet self-efficacy. Datainsamling och dataanalys sker genom modifierad Delphimetod samt Content Validity Index.