Sandelowsky Hanna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specialist i allmänmedicin, Distriktsläkare vid Gagnefs vårdcentral. Doktorand sedan 2011 vid Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Centrum för Allmänmedicin, Stockholm

Hanna Sandelowsky

Projekt

Hur kan handläggning av KOL i primärvården förbättras?

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig folksjukdom som i de allra flesta fall beror på tobaksrökning. I Sverige beräknas 400 000–700 000 personer ha KOL, vilket är dubbelt så många som personer med en annan vanlig kronisk sjukdom, diabetes typ 2. Majoriteten av patienterna upptäcks och behandlas i primärvården. Det är därför angeläget att kvaliteten på KOL-vården i primärvården är optimal. Tidigare forskning har visat att en stor del av patienterna är odiagnostiserade, de får ofta sin diagnos sent i sjukdomsförloppet och att den rekommenderade KOL-vården ofta inte ges.

I mitt projekt studeras problematiken kring implementering av evidensbaserade vårdprogram och riktlinjer för KOL i primärvården. Det övergripande syftet är att förbättra kvalitet av omhändertagande av patienter med KOL i primärvård genom bättre förståelse av prevalens, indikatorer och läkares ageranden. 

Delstudie 1: Beskrivning av problemet – stort mörkertal av odiagnostiserade patienter med KOL i tidigt stadium.

Prevalens, svårighetsgrad och patientkarakteristika av tidigare oupptäckt KOL bland primärvårdspatienter med akuta luftvägsinfektioner identifieras genom en deskriptiv, epidemiologisk, riktad case-finding studie.

Delstudie 2: Beskrivning av orsaker till problemet ur läkarperspektiv – vad ligger bakom den dåliga följsamheten till riktlinjerna och svårigheterna med tidig upptäckt av KOL?

Hinder för tillämpning av befintliga riktlinjer identifieras: de omständigheter som styr primärvårdens omhändertagande av patienter med KOL undersöks genom intervjuer av allmänläkare, kvalitativa forskningsmetoder används.

Delstudie 3: Kan vi göra något åt problemet?

En fortbildningsintervention i KOL till allmänläkare implementeras och utvärderas. I lärandemålen ingår förutom grundläggande kunskapsstoff i ämnet även de problem som identifieras i delstudie 2. Fortbildning enligt sk casemetodik jämförs med traditionell fortbildning, med utfallsmått både på läkarnivå (kunskap, kompetens) och patientnivå (livskvalitet, symtomupplevelse, rökstopp). I casemetodiken ligger fokus på att aktivera deltagarna genom diskussion som utgår ifrån ett fall, ”case”, som är en autentisk berättelse med patientproblematik, beskriven ur yrkesperspektiv - i detta fall genom allmänläkarens ”glasögon”. Metoden stimulerar analysförmåga, kreativitet och beslutsfattande hos deltagaren. Med traditionell fortbildning menas en föreläsning med möjlighet till korta frågor, svar och synpunkter under lektionen.

Den kunskap som detta forskningsprojekt kommer att generera bör också ha relevans när det gäller implementering av andra vårdprogram och riktlinjer i primärvården.

I dagsläge är en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift, en är i manus och en är planerad att bli skriven under 2015. Fortbildningarna och datainsamling i delstudie 3 pågår under 2014-2015 och kommer att kunna generera flera artiklar därefter. Projektet leder till en doktorsavhandling med planerad disputation 2018. 

Vetenskapliga artiklar

What determines the level of COPD care in a patient-doctor encounter? A qualitative study in primary care. 2014 European Respiratory Journal 44(Suppl 58): P1455.

The prevalence of undiagnosed chronic obstructive pulmonary disease in a primary care population with respiratory tract infections - a case finding study.
BMC Fam Pract. 2011 Nov 3;12:122. doi: 10.1186/1471-2296-12-122.