Hedin Hanne

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläkare, ortopedkliniken, Falu lasarett. Disputerade 2003 vid Institutionen för Ortopedi, Uppsala universitet.

Hanne Hedin

Projekt

Externfixation av femurfrakturer (lårbensbrott) på barn.

Bakgrund: Den dominerande behandlingen av lårbensbrott på barn har i Sverige varit sträckbehandling och är det fortfarande på många sjukhus. Man har uppnått goda behandlingsresultat, men nackdelen har varit långa behandlingstider med upp till fyra månader på sjukhus. I samband med ökande sjukvårds-kostnader har nya behandlingsmetoder utvecklats, som tillåter att barnen skickas hem tidigare. En av dessa är externfixation med ett yttre ramsystem.
 
Metoden innebär vissa risker, dels skador på tillväxtzonerna i lårbenet, dels infektioner i anslutning till de benskruvar som sätts i lårbenet och som går ut genom huden för att fixeras med en yttre ram. Metoden är inte ny, men har tidigare använts på barn med multipla skador.

Målet är att visa att behandling av okomplicerade lårbensbrott på barn med externfixation är minst lika bra och helst bättre än tidigare vedertagna metoder med sträck och sträck kombinerat med tidig gipsning. Målet är också att visa om tidig mobilisering med externfixation ger bättre funktion på lång sikt, mindre risk för ny fraktur, mindre risk för kvarstående vinkelfelställningar, mindre risk för benlängsskillnader och att behandlingen är lika säker som tidigare behandlingar i fråga om komplikationer.

Studien har lagts upp som en prospektiv konsekutiv studie i samarbete mellan Falun och Karlstad. Under perioden 1993-2000 har 96 patienter med 98 lårbensbrott behandlats och följts i minst ett år. En rad olika parametrar har registrerats och bearbetats. Funktions-undersökningar med bl a cybexmätningar (mätning av muskelstyrka) har gjorts på de barn som har behandlats i Falun och som har minst 1½ års uppföljning. Dessa jämförts med ett lika stort matchat normalmaterial. För patienter behandlade i Falun görs kostnads-beräkningar över bland annat sparade vårddygn och minskad sjukskrivning för föräldrarna och jämförs med likvärdiga material från Halmstad och Helsingborg, där barnen behandlas i antingen sträck eller kombinerat sträck på sjukhus och i hemmet.

Vetenskapliga publikationer:

Older patients' perception of their own capacity to regain pre-fracture function after hip fracture surgery - an explorative qualitative study.
Int J Orthop Trauma Nurs. 2017 Feb;24:50-58. doi: 10.1016/j.ijotn.2016.04.005. Epub 2016 May
3

Acta Orthopaedica Scandinavica 2004 75(3):241-248
"A cost analysis of three methods of treating femoral shaft fractures in children: a comparison of traction in hospital, traction in hospital/home and external fixation." 

Injury, 2004 Dec; 35(12), 1255-1263
"Technique and considerations when using external fixation as a standard treatment of femoral fractures in children."

Acta Orthopaedica Scandinavica 2004 Jun; 75(3):231-40
"Surgical treatment of femoral fractures in children. Comparison between external fixation and elastic intramedullary nails: a review."
 

Avhandlingen, External Fixation of Femoral Fractures i Children


 E-post: hanne.hedin@ltdalarna.se