Hesselman Susanne

Stäng

Kontakt

Susanne Hesselman

Läkare

susanne.hesselman@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specialistläkare samt studierektor på Kvinnokliniken Falu Lasarett. Disputerade den 6 oktober 2017 vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Deltar i undervisning på Barnmorskeutbildningen Högskolan Dalarna.

Susanne Hesselman
 

Projektbeskrivning

Kejsarsnitt är en av den vanligaste operationen som utförs i världen idag. I Sverige har andel kejsarsnitt ökat från 11% till 17% under de senaste 20 åren.

Uterusruptur är en fruktad förlossningskomplikation som kan sätta moderns och barnets liv och hälsa i fara. Tidigare kejsarsnitt är den största riskfaktorn för uterusruptur. Både operationstekniken vid kejsarsnittet och handläggning av förlossningen påverkar risken.

Prematuritet är i sig inte indikation för kejsarsnitt. Andelen kejsarsnitt vid extrem för tidig födsel varierar i Sverige mellan 29-60%. Även om kejsarsnitt skulle kunna vara fördelaktiga för extremt prematura barn måste dessa fördelar vägas mot riskerna hos modern.

Studierna avser belysa både fysiska och psykiska korttids- och långtidskomplikationer efter kejsarsnitt.

I en första kohortstudie analyserades riskfaktorer för uterusruptur hos 7683 kvinnor som gått in ett värkarbete efter kejsarsnitt. Vi fann ingen ökad risk för ruptur vid ett lager jämfört med två lagers suturering. En ökad risk för uterusruptur sågs vid högre maternell ålder, kortvuxenhet, infektion efter tidigare kejsarsnitt, barnets födelsevikt >4500 g, induktion av förlossning samt ryggbedövning.

The risk of uterine rupture is not increased with single- compared with double-layer closure: a Swedish cohort study: BJOG An International Journal of Obstetrics & Gynaecology (Impact Factor: 3.76). 08/2014; DOI: 10.1111/1471-0528.13015

I ett annat material analyseras mer specifikt handläggning av förlossningen av de kvinnor som fått en uterusruptur samt symptom vid ruptur samt komplikationer för mor och barn.

I ett samarbetsprojekt i Uppsala-Örebro Regionen erbjuds kvinnor förlösta med urakut kejsarsnitt, stor blödning i samband med förlossning eller med dålig förlossningsupplevelse delta i en studie avseende effekten av internetbaserad terapi. Hittills har 23 patienter från vårt län rekryterats.

I ytterligare ett arbete planeras en risk-nytta analys göras av kejsarsnitt vid extrem prematuritet avseende maternella korttids- och långtidskomplikationer samt barnets tillstånd vid födelsen.

Vetenskapliga publikationer

Hesselman, S., Bergman, L., Högberg, U., Jonsson, M., Risk of fistula formation and long-term health effects after benign hysterectomy complicated by organ injury: a population based register study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018 Aug 30. doi: 10.1111/aogs.13450 [Epub ahead of print]

Effect of remote cesarean delivery on complications during hysterectomy: a cohort study. American journal of obstetrics

and gynecology. 2017;217(5):564 e1- e8. Author's Re: Abdominal adhesions in gynaecologic surgery aftercaesarean section: a longitudinal population-based register study . BJOG : aninternational journal of obstetrics and gynaecology. 2017.

Abdominal adhesions in gynaecologic surgery after caesarean section: a longitudinal population-based register study. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2017.Maternal complications in settings where two-thirds of extremely preterm births are delivered by cesarean section.J Perinat Med. 2017 Jan 1;45(1):121-127. doi: 10.1515/jpm-2016-0198.

The risk of uterine rupture is not increased with single- compared with double-layer closure: a Swedish cohort study.BJOG. 2014 Aug 4. doi: 10.1111/1471-0528.13015. [Epub ahead of print] 

 

Avhandlingen: Caesarean Section: Short- and long-term maternal complications