Hjorth Maria

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sjuksköterska på Magtarmmottagningen, Falu lasarett, är antagen i mars 2016 som doktorand inom de Medicinska Vetenskaperna vid Uppsala Universitet

Maria Hjorth

Projekt

Sköterskeledd mottagning för att förbättra livs- och vårdkvalitet av patienter med svår kronisk leversjukdom.

Levercirrhos (skrumplever) är en allvarlig sjukdom förenat med hög morbiditet och mortalitet. Den vanligaste orsaken till levercirros i Sverige är överkonsumtion av alkohol. I samhället ökar alkoholkonsumtionen och cirka 300 000 svenskar bedöms ha en alkoholkonsumtion som medför hälsorisker och risk att dö i förtid. Ökningen är störst bland kvinnor. Levercirros leder till nedsatt livskvalitet och patienter med symtomgivande levercirros har ett ökat vårdbehov. I studier på bl.a. patienter med hjärtsvikt och reumatiska sjukdomar har det har visat sig sjuksköterskemottagning förbättrar vården genom att öka patientens kunskap om sin sjukdom och behandling. För dessa patientgrupper har sjuksköterskeledd mottagning en bevisad hög kvalitet, lägre kostnader än läkarbesök och utgör ett etablerat komplement till läkarvården. Omvårdnadsstudier för levercirrospatienter är kraftigt eftersatt och det är oklart vilka effekter för patientgruppen och hälsoekonomin sjuksköterskeledd mottagning har.

Omvårdnad av levercirrospatienter är ett outforskat område. Symtombilden är ofta komplex och patienter har ett ökat behov av vård. Den svårt leversjuka patientens livskvalitet påverkas på olika sätt och patienten har behov att utföra individanpassade egenvårdsåtgärder för att motverka och lindra de symtom som uppstår. Förändring av olika levnadsvanor kan påverka sjukdomsförloppet och ge förbättrad livskvalitet hos personer med levercirros. Personer med kompenserad levercirros har fördel av att tidigt i sjukdomsförloppet motiveras till förändring av levnadsvanor för att fördröja sjukdomsutvecklingen. Däremot bör försiktighet iakttas vid dekompenserad sjukdom då risken för malnutrition ökar och risken med måttlig eller hög fysisk aktivitet inte är tillräckligt studerade.

Många olika symtom bidrar till nedsatt livskvalitet i samband med levercirros och det framkommer att icke livshotande symtom är mycket viktiga att observera och behandla tidigt för att förbättra patientens livskvalitet. Studier som djupare beskriver hur patienter med levercirros och deras närstående påverkas av sjukdomen i det dagliga livet saknas.

Projektets delarbeten
Pågående arbeten:
Delstudie 1 – Konsekvenser av sjukdomen i det dagliga livet: En intervjustudie med personer med levercirros
Delstudie 2 – Effekter av Leversjuksköterskemottagning: En Randomiserad kontrollerad studie som utvärderar livskvalitet och upplevelse av vårdkvalitet hos personer med levercirros
Delstudie 3 - Effekter av Leversjuksköterskemottagning: En Randomiserad kontrollerad studie som utvärderar behovet av slutenvård och sjukdomsutveckling hos personer med levercirros

Planerade arbeten:
Delstudie 4 – Närståendes upplevelser av sjukdomsrelaterade konsekvenser i det dagliga livet