Brehmer Lovisa (tidigare Högberg)

Stäng

Kontakt

Lovisa Brehmer

Läkare

lovisa.brehmer@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

ST-läkare på Kvinnokliniken i Falun. Disputerade år 2012 vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Lovisa Brehmer

Rökning under graviditet, socioekonomisk status och fostertillväxt

Mitt avhandlingsarbete handlade om tidiga exponeringar och risk för sjukdomar senare under livet. Fokus låg på effekter av mammans rökning, socioekonomisk status och fostertillväxt. Samtliga studier var registerstudier. I det första delarbetet fann vi klart stöd för att moderns rökning under graviditeten orsakar dödföddhet. I det andra delarbetet sågs en liten, men statistiskt signifikant, ökning av blodtrycket hos tonårspojkar vars mor hade rökt under graviditeten. I det tredje delarbetet undersöktes risken för högt blodtryck i förhållande till egen och föräldrarnas socioekonomiska grupp. I det fjärde delarbetet undersöktes födelsevikt och födelselängd hos barn till kvinnliga tvillingpar. Detta för att undersöka om sambandet mellan mor och barns födelsevikt kan tillskrivas genetiska eller miljömässiga faktorer.  

Pågående forskning

Mitt nuvarande projekt sker i samarbete mellan Centrum för klinisk forskning Dalarna och Enheten för Försäkringsmedicin, Karolinska Institutet. Det är en registerstudie där eventuella samband mellan förstföderskors ålder och sjukskrivning, sjuk-/aktivitetsersättning och inneliggande sjukhusvård undersöks.

Övriga intresseområden

Mina tidigare studier har väckt intresset för sjukdomsförebyggande arbete och tobaksprevention i synnerhet. Jag sitter därför med i styrelsen för den ideella organisationen Läkare mot tobak (www.doctorsagainsttobacco.org) och är medlem i Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention (http://www.sls.se/Kvalitet/Kommitten-for-prevention/). Vidare är jag även styrelseledamot i OGU, ST-läkarföreningen inom SFOG.

Vetenskapliga publikationer

Högberg L. Prenatal influences on health outcomes over the lifespan : effects of smoking, socio-economic status and foetal growth [dissertation]. Stockholm: Karolinska institutet; 2012.

Birthweight discordant female twins and their offspring: is the intergenerational influence on birthweight due to genes or environment?(2013) Hum Reprod 28(2): 480-487.

[Phenibut yielded withdrawal symptoms and psychosis. Drugs for cosmonauts--now marketed as dietary supplements online].(2013) Lakartidningen 110(16): 825-827.

Psychotic symptoms during phenibut (beta-phenyl-gamma-aminobutyric acid) withdrawal.(2013) Journal of Substance Use 18(4): 335-338.

Effects of maternal smoking during pregnancy on offspring blood pressure in late adolescence.(2012) J Hypertens 30(4): 693-699.

Intergenerational social mobility and the risk of hypertension.(2012) J Epidemiol Community Health 66(6): e9.

The influence of maternal smoking habits on the risk of subsequent stillbirth: is there a causal relation?(2007) BJOG 114(6): 699-704.