Ifver Jan

Stäng

Kontakt

Jan Ifver

Statistiker

jan.ifver@outlook.com

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Jan hjälper våra doktorander/handledare med statistiska analyser och databearbetningar.

Vissa utbildningsinsatser avseende statistiska metodfrågor och statistiska programvaror kan också bli aktuella. Onsdagar kl 16.00 - 18.00 kan även annan landstingspersonal få hjälp med statistisk rådgivning. Tid bokas via sekr Maria Pilawa, 023 - 183 07. Hos Maria kan man även boka ett rum för att på plats låna en dator med den statistiska programvaran SPSS.

Jan Ifver har en fil kand examen från Matematiskt statistiska institutionen vid Stockholms universitet. Åren 1976-80 arbetade han som statistiker på Skogshögskolan i Garpenberg. Mellan åren 1981-92 var han verksam som metodstatistiker på Trafiksäkerhetsverket och sedan 1993 finns han på Vägverkets trafikantavdelning. Där arbetar han med trafiksäkerhetsanalys, FoU, resultatmätningar och årsredovisningar.