Wesström Jan

Stäng

Kontakt

Jan Wesström

Läkare

jan.wesstrom@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläkare på Kvinnokliniken i Falun. Mestadels verksam inom obstetrik och medicinsk ansvarig för ultraljudsenheten på specialistmödravården. Disputerade 130906 med avhandlingen Sleep Related Movement Disorders - association to pregnancy and menopause vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH), Uppsala universitet (UU). Huvudhandledare Prof. Inger Sundström-Porooma.

Bild på Jan Wennström.

Restless legs under graviditet och klimakteriet

Det är klarlagt att sömnstörningar av olika slag är en riskfaktor för till exempel hjärtkärlsjukdom, diabetes, depression och trafikolyckor men också för komplikationer under och efter graviditet. I projektet fokuserade vi framför allt på Restless Legs Syndrome  (RLS) som nyligen ändrat namn till Willis Ekboms Disease (WED) och Periodic Limb Movements (PLM). RLS är ett tillstånd med krypningar, smärtor, obehag i framför allt underbenen benen som kommer i vila på kvällen och lindras av rörelse. Det kan störa insomnandet och ge frekventa uppvaknanden med dålig sömnkvalité och dagtrötthet som följd. PLM karakteriseras av ofrivilliga benrörelser under sömn som också kan störa sömnarkitekturen. I en kohort bestående av 5000 kvinnor i Dalarna fann vi en genomsnittlig prevalens på ca 15% av RLS och en överrisk hos dessa för depression, hjärtsjukdom och klimakteriebesvär. Dessa kvinnor skattade sin livskvalié i nivå med ett flertal andra internmedicinska sjukdomar (ex. diabetes, hjärtkärlsjukdom). Vi fann att både RLS och PLM är vanligare hos kvinnor med klimakteriesymtom samt att kvinnor med RLS före graviditeten löper större risk för depression under och efter graviditeten. 

Det planeras nu ett par uppföljande projekt i området sömnmedicin. Ett är att analysera ferritinnivåer i blod och ev. ryggmärgsvätska i frysta prover på gravida kvinnor med och utan RLS i den stora BASIC-studien på KBH UU. Ett annat möjligt projekt är att analysera ev skillnad i ultralåga nivåer av östrogen hos postmenopausala kvinnor med och utan RLS.

Utanför sömnmedicinens område kommer vi att delta i två multicenterstudier. Det är obstetriska ultraljudprojekt. Det första är en stor studie där livmodertappens längd screenas på asymtomatiska gravida kvinnor med utfallsmått risk för prematurbörd.  Den skall utgöra underlag för en planerad interventionsstudie där gravida kvinnor med kort livmodertapp randomiseras till vaginal progesteronbehandling eller placebo. Slutligen har vi sagt ja till att medverka i framtagandet av normala tillväxtkurvor för foster under 25 veckors ålder vilket saknas i Sverige. 

Förutom ovan handleder jag några ST-läkarprojekt på Kvinnokliniken Falu lasarett.

Vetenskapliga publikationer 

Maternal and fetal characteristics affect discrepancies between pregnancy dating methods: a population-based cross-sectional register study.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 Oct 3. doi: 10.1111/aogs.13034. [Epub ahead of print]

Risk for girls can be adversely affected post-term due to underestimation of gestational age by ultrasound in the second trimester.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 Sep 17. doi: 10.1111/aogs.12774. [Epub ahead of print]

Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott.
Läkartidningen 2015;112:524-26

Pre-pregnancy restless legs syndrome (Willis-Ekbom Disease) is associated with perinatal depression.
J Clin Sleep Med. 2014 May 15;10(5):527-33. doi: 10.5664/jcsm.3704.

Periodic limb movements are associated with vasomotor symptoms.(2014) J Clin Sleep Med 10(1): 15-20.

When gender matters: Restless legs syndrome. Report of the "RLS and woman" workshop endorsed by the European RLS Study Group.
Sleep Med Rev. 2011 Nov 8. [Epub ahead of print]

Health-related quality of life and restless legs syndrome among women in Sweden.
Psychiatry Clin Neurosci. 2010 Aug 19. [Epub ahead of print]

Restless legs syndrome among women: prevalence, co-morbidity and possible relationship to menopause.
Climacteric. 2008 Oct;11(5):422-8.

Sleep apnea and hormone replacement therapy: a pilot study and a litterature review.
Acta Obstet Gynecol Scand 2004:83;1-4

Hormone replacement therapy can alleviate obstructive slepp apnoea syndrome in menopausal women.
Int J Resp Care 2006:2;30-3.

Obstruktivt sömnapnésyndrom i klimakteriet.
Sleep Med News 2006:2;13.

Avhandling

Sleep Related Movement Disorders: Association with Menopause and Pregnancy