Larsson Karin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

ST-läkare, Medicinkliniken, Falu lasarett

Karin Larsson Foro: Privat

Handledare: Martin Höglund, docent /överläkare vid Hematologkliniken, UAS

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL är den vanligaste formen av leukemi i västvärlden. Den kännetecknas av lymfocytos med eller utan lymfkörtel-, och/eller mjältförstoring. KLL-patienten är vanligt förekommande i hematologens kliniska vardag, men den kliniska sjukdomsbilden är mycket heterogen -en stillsam och asymtomatisk klinik utan behandlingsbehov ses i 1/3 av fallen, medan resterande 2/3 blir behandlingskrävande med cellgifter och/eller antikroppar ("kemoimmunoterapi.”).

Vi känner idag till flera faktorer, både kliniska och molekylära/cytogenetiska, som kan kopplas till prognos och behandlingsval, men mycket är fortfarande okänt. På senare tid har dock flera nya molekylära markörer (genmutationer) upptäckts, vilka kan ha prognostisk och biologisk betydelse vid KLL samt styra val av behandling. Vår intention är att analysera förekomst av sådana genmutationer, samt deras samband med kliniska karaktäristika, inom ramen för ett konsekutivt insamlat U-CAN-material (www.u-can.uu.se).

1. Klinisk karaktärisering: För alla patienter har strukturerad journalgenomgång gjorts. Relevanta uppgifter med avseende på KLL, ev behandling samt behandlingssvar, har extraherats. Denna del är i princip klar.

2. Följande molekylära analyser planeras på samtliga KLL-fall:

  • IGHV mutationsstatus - med nya föreslagna IGHV primers samt sekvensering
  • KLL-FISH för deletion11q, deletion13q, trimsomi12 och deletion17p
  • Genmutationsanalys av med hjälp av Next Generation Sequencing-teknik och en panel (Haloplex) av 10-15 nyligen föreslagna prognostiska gener (exv NOTCH1, SF3B1, BIRC3, MyD88 och TP53)..

3. Beroende på resultaten från vår karaktärisering, kommer vi även att utföra ytterligare molekylärgentiska analyser med riktad re-sekvensering, samt RNA- och exomsekvensering.

Punkt 1 genomfördes som ett ST-projekt, och kommer förutom skriftlig ST-rapport, att redovisas i posterform i samband med Fortbildningsdagarna i hematologi 2014.

Punkt 2 och 3 kommer att finansieras med hjälp av projektanslag från CKF. De molekylära analyserna kommer att genomföras samlat hösten 2014 och vintern 2015 vid Institutionen för genetik och patologi vid Uppsala universitet, under ledning av Docent Larry Mansouri och Prof Richard Rosenquist-Brandell. Sammanställning av kliniska och experimentella data görs under vintern / våren 2015. Som helhet är projektet en tilltänkt stomme till framtida avhandlingsprojekt.