Lisspers Karin

Stäng

Kontakt

Karin Lisspers

Läkare

karin.lisspers@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Distriktsläkare Gagnefs Vårdcentral, docent i allmänmedicin vid Uppsala universitet och associerad forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet.

Porträttbild Karin Lisspers

Jag har arbetat på Gagnefs vårdcentral sedan 2000 som sedan november 2013 är en akademisk vårdcentral med fokus på forskning inom astma och KOL. Förutom forskning handleder jag ST-läkare inom allmänmedicin i deras vetenskapliga arbeten.

Forskningsmässigt är jag knuten till institutionen för allmänmedicin i Uppsala men har sedan lång tid ett nära samarbete med institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala och Örebro Universitet. Jag föreläser också regelbundet på läkarutbildningen i Uppsala termin 11.

Disputerade 2008 med avhandlingen Organisation of Asthma in Primary Care, Quality of Life and Sex-related Aspects in Asthma Outcomes.

Jag är ordförande i NAAKA (Nätverket för Astma- Allergi- och KOL-intresserade Allmänläkare) inom SFAM (Svensk förening för Allmänmedicin) och chair of professional advisory committee of ELF (European Lung Foundation) inom European Respiratory Society.

Jag har medverkat i arbetet med det vetenskapliga underlaget för de Nationella riktlinjerna för astma och KOL som utkom 2015, skrivit om bakgrund till och diagnostik vid astma i Läkemedelsverkets riktlinjer för astma och KOL 2015, medförfattare till kapitlet om astma och KOL i Läkemedelsboken och medverkar i SKLs arbetsgrupp om diagnostik vid astma och KOL.   

Pågående projekt:

PRAXIS-studien astma/KOL http://www.praxisstudien.se
PRAXIS-studien är ett epidemiologiskt forskningsprojekt i Uppsala/Örebroregionen, som ursprungligen genomfördes i syfte att undersöka hur Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och KOL efterföljdes i klinisk praxis. Projektansvariga är undertecknad samt med dr Björn Ställberg och professor Christer Janson.

Data kring tillgängliga vårdresurser, utredning, behandling och uppföljning av patienter med astma och KOL i primär- och slutenvård insamlades under 2005, med hjälp av struktur- och patientenkäter samt journalgranskningar. Materialet sammanställdes i två rapporter och har därutöver genererat nio vetenskapliga publikationer, samt ingår i fyra avhandlingar.

En uppföljning har gjorts 2012 till de patienter som deltog 2005. Under 2014 har ett nytt urval av patienter utslumpats för deltagande med liknande patientenkät och journalgranskning. Då dessa data sammanställts finns möjlighet till många delstudier med kliniskt relevanta och epidemiologiska frågeställningar.

Sedan 2011 ingår PRAXIS-studien i ett internationellt samarbete, UNLOCK, inom astma och KOL. Jag driver det internationella projektet inom astmaområdet.

TIE-studien. Hur kan vi identifiera KOL-patienter med risk för exacerbationer?
En prospektiv observationsstudie under två år med KOL-patienter i Gävleborg, Uppsala och Dalarnas läns landsting. 600 patienter inkluderas från primärvården och specialistvården totalt, i Dalarna 150 från primärvården. Data insamlas via undersökningar, provtagningar och patientenkäter. Jag ingår i styrkommittén och är ansvarig för genomförandet i Dalarna. 

PATHOS-studien
En retrospektiv epidemiologisk studie 1999-2009 på 21 000 patienter med KOL från primärvården med extraherade journaldata kopplade till registerdata.

Syftet har varit att beskriva KOL-sjukdomens utveckling under tio år, utvärdera organisationen för astma och KOL samt jämföra två farmakologiska behandlingar för KOL avseende exacerbationer och pneumonier. En artikel om lungcancer har ingått i en avhandling och en ytterligare artikel är under utarbetande. Hittills är fyra artiklar publicerade. Jag har ingått i styrkommittén för studien från planeringsstadiet och framöver. 

PACEHR-studien
Observationsstudie från 2006-2013 med journal- och registerdata med 35 000 patienter med astma. En artikel är under utarbetande. Jag ingår i styrkommittén.

Arctic-studien
En retrospektiv observations- och kohortstudie med ca 18 000 KOL-patienter och en ålders- och köns- matchad referenspopulation på ca 85 000 patienter i primärvården. Journaldata och registerdata. Fem artiklar är under utarbetande. Jag ingår i styrkommittén. 

SAFS-studien
Ett reginalt samarbetsprojekt inom primärvården där jag ingått i styrkommittén. Syftet är att utvärdera effekter av ett symtom- och funktionshanteringsprogram för patienter med KOL och/eller hjärtsvikt med avseende på självkänsla, upplevelse av symtom och funktion, hälsa samt prioritering och skattning av delaktighet. Docent Kersti Theander, Karlstad universitet är projektledare. En artikel är under utarbetande. 

The Communication and Inhalation technique study (ComIn)
En regional RCT-studie i primärvården för att utvärdera ett instrument vid vårdkontakter med KOL-patienter. Jag ingår i styrkommittén. Ansvarig projektledare är distriktssköterska med dr Ann-Britt Zakrisson, Örebro Universitet.

REG
Fortsatt samarbete med REG (Respiratory Effectiveness Group) som samlar forskare inom såväl primärvård som specialistvård över hela världen för att diskutera nya forskningsmetoder för att studera och utvärdera effekter av behandling av patienter inom luftvägsområdet samt planera gemensamma studier.

Vetenskapliga publikationer:

Larsson K, Ställberg B, Lisspers K, Telg G, Johansson G, Thuresson M, Janson C. Prevalence and management of severe asthma in primary care: an observational cohort study in Sweden (PACEHR). Respir Res. 2018 Jan 18;19(1):12. doi: 10.1186/s12931-018-0719-x.

Lisspers K, Larsson K, Johansson G, Janson C, Costa-Scharplatz M, Gruenberger JB, Uhde M, Jorgensen L, Gutzwiller FS, Ställberg B. Economic burden of COPD in a Swedish cohort: the ARCTIC study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Jan 11;13:275-285. doi: 10.2147/COPD.S149633. eCollection 2018

Högman M, Sulku J, Ställberg B, Janson C, Bröms K, Hedenström H, Lisspers K, Malinovschi A. 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease reclassifies half of COPD subjects to lower risk group. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Jan 3;13:165-173. doi: 10.2147/COPD.S151016. eCollection 2018.

Stegberg M, Hasselgren M, Montgomery S, Lisspers K, Ställberg B, Janson C, Sundh J. Changes in smoking prevalence and cessation support, and factors associated with successful smoking cessation in Swedish patients with COPD. Eur Clin Respir J. 2018 Jan 4;5(1):1421389. doi: 10.1080/20018525.2017.1421389. eCollection 2018.

Sundh J, Åberg J, Hasselgren M, Montgomery S, Ställberg B, Lisspers K, Janson C. Factors influencing pharmacological treatment in COPD: a comparison of 2005 and 2014. Eur Clin Respir J. 2017 Dec 4;4(1):1409060. doi: 10.1080/20018525.2017.1409060. eCollection 2017.

Sundh J, Wireklint P, Hasselgren M, Montgomery S, Ställberg B, Lisspers K, Janson C. Health-related quality of life in asthma patients- A comparison of two cohorts from 2005 and 2015. Respir Med. 2017 Nov;132:154-160. doi: 10.1016/j.rmed.2017.10.010. Epub 2017 Oct 17.

Bjermer L, van Boven JFM, Costa-Scharplatz M, Keininger DL, Gutzwiller FS, Lisspers K, Mahon R, Olsson P, Roche N. Indacaterol/glucopyrronium is cost-effective compared to salmeterol/fluticasone in COPD: FLAME-based modelling in a Swedish population. Respir Res. 2017 Dec 11;18(1):206. doi: 10.1186/s12931-017-0688-5.

Sundh J, Lindgren H, Hasselgren M, Montgomery S, Janson C, Ställberg B, Lisspers K. Pulmonary rehabilitation in COPD – available resources and utilization in Swedish primary and secondary care. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 Jun 8;12:1695-1704.

Ryan D, Price D, Blakey J, Chisholm A, Thomas M, Ställberg B, Lisspers K, Kocks J. Use of Electronic Medical Records and Biomarkers to Manage Risk and Resource Efficiencies. Eur Clin Respir J. 2017, Mar;4(1):1293386.

Masefield S, Edwards J, Hansen K, Hamerlijnck D, Lisspers K, van der Schee M, Silva L, Matthews J, Gaga M, Adcock I, Holgate S, Walker S, Powell P. The future of asthma research and development: a roadmap from the European Asthma Research and Innovation Partnership ( EARIP).Eur Respir J. 2017 May 1;49(5).

Price D, Román-Rodríguez M, McQueen R B, Bosnic-Anticevich S, Carter V, Gruffydd-Jones K, Harris M, Haughney J, Høegh Henrichsen S, Infantino A, Lavorini F, Lisspers K, Papi A, Ryan D, Ställberg B, Van der Molen T, Chrystyn H. Inhaler errors in the CRITIKAL study: type, frequency and association with asthma outcomes. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017 Mar 9

Tsiligianni I, Rodríguez MR, Lisspers K, LeeTan T, Infantino A. Call to action: impoving primary care for women with COPD. NPJ Prim Care Respir Med. 2017 Dec;27(1):11.

Availability of pulmonary rehabilitation in primary care for patients with COPD: a cross-sectional study in Sweden.
Eur Clin Respir J. 2016 Nov 28;3:31601. doi: 10.3402/ecrj.v3.31601. eCollection 2016.

The prevalence of comorbidities in COPD patients, and their impact on health status and COPD symptoms in primary care patients: a protocol for an UNLOCK study from the IPCRG.
NPJ Prim Care Respir Med. 2016 Nov 17;26:16069. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.69
.

Change in health status in COPD: a seven-year follow-up cohort study.
NPJ Prim Care Respir Med. 2016 Oct 20;26:16073. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.73.

Are pharmacological randomised controlled clinical trials relevant to real-life asthma populations? A protocol for an UNLOCK study from the IPCRG.
NPJ Prim Care Respir Med. 2016 Apr 14;26:16016. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.16.

Multi-component assessment of chronic obstructive pulmonary disease: an evaluation of the ADO and DOSE indices and the global obstructive lung disease categories in international primary care data sets
NPJ Prim Care Respir Med. 2016 Apr 7;26:16010. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.10.

Characteristics of patients making serious inhaler errors with a dry powder inhaler and association with asthma-related events in a primary care setting.
J Asthma. 2016;53(3):321-9. doi: 10.3109/02770903.2015.1099160. Epub 2016 Jan 26.

Comparison of the COPD Assessment Test (CAT) and the Clinical COPD Questionnaire (CCQ) in a Clinical Population.
COPD. 2016 Feb;13(1):57-65. doi: 10.3109/15412555.2015.1043426. Epub 2015 Sep 14

We must join forces in the battle against COPD.
Eur Respir J. 2015 Nov;46(5):1526-8. doi: 10.1183/13993003.00660-2015.

Respiratory Effectiveness Group. Opportunities to diagnose chronic obstructive pulmonary disease in routine care in the UK: a retrospective study of a clinical cohort Lancet Respir Med. 2014 Apr;2(4):267-76. doi: 10.1016/S2213-2600(14)70008-6. Epub 2014 Feb 13 

Determinants of uncontrolled asthma in a Swedish asthma population: a cross-sectional observational study. European Clinical Respiratory Journal 2014, 1:24109  

Primary Care COPD patients compared with large pharmaceutically-sponsored COPD studies: an UNLOCK validation study. 2014 PloS one 9(3): e90145.

Management, morbidity and mortality of COPD during an 11-year period: an observational retrospective epidemiological register study in Sweden (PATHOS). 2014 Prim Care Respir J 23(1): 38-45.

Improvement in COPD management by access to asthma/COPD clinics in primary care: data from the observational PATHOS study. 2014 Respir Med 108(9): 1345-1354.

Primary care COPD patients compared with large pharmaceutically-sponsored COPD studies: an UNLOCK validation study.PLoS One. 2014 Mar 5;9(3).

Improvement in COPD management by access to asthma/COPD clinics in primary care: data from the observational PATHOS study.
Respir Med. 2014 Sep;108(9):1345-54. doi: 10.1016/j.rmed.2014.06.002. Epub 2014 Jun 17.

Pneumonia and pneumonia related mortality in patients with COPD treated with fixed combinations of inhaled corticosteroid and long acting beta2 agonist: observational matched cohort study (PATHOS).(2013) BMJ 346: f3306.

Combination of budesonide/formoterol more effective than fluticasone/salmeterol in preventing exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: the PATHOS study.(2013) J Intern Med 273(6): 584-594.

Sex-differences in quality of life and asthma control in Swedish asthma patients.(2013) J Asthma 50(10): 1090-1095.

Management, morbidity and mortality of COPD during an 11-year period: an observational retrospective epidemiological register study in Sweden (PATHOS).(2013) Prim Care Respir J.

Assessment of COPD in primary care: new evidence supports use of the DOSE index.(2013) Prim Care Respir J 22(2): 142-143.

Management of COPD exacerbations in primary care: a clinical cohort study.(2013) Prim Care Respir J 22(4): 393-399.

Hospital-based pulmonary rehabilitation in patients with COPD in Sweden--a national survey.(2013) Respir Med 107(8): 1195-1200.

The Dyspnoea, Obstruction, Smoking, Exacerbation (DOSE) index is predictive of mortality in COPD.(2012) Prim Care Respir J 21(3): 295-301.

Improved prediction of COPD in at-risk patients using lung function pre-screening in primary care: a real-life study and cost-effectiveness analysis.(2012) Prim Care Respir J 21(2): 159-166.

Clinical COPD Questionnaire score (CCQ) and mortality.(2012) Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 7: 833-842.

Co-morbidity, body mass index and quality of life in COPD using the Clinical COPD Questionnaire.
COPD. 2011 Jun;8(3):173-81. Epub 2011 Apr 22.

Prim Care Respir J. 2010 Dec;19(4):408.
UNLOCK: Uncovering and Noting Long-term Outcomes in COPD to enhance Knowledge.

Prim Care Respir J. 2010 Jun;19 Suppl 1:S1-20.
The International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) Research Needs Statement 2010.

Respir Med. 2010 Apr;104(4):550-6.
How often is diagnosis of COPD confirmed with spirometry?

Primary Care Respiratory Journal (2009)
Primary health care centres with asthma clinics: effects on patients´ knowledge and asthma control.

J Asthma. 2007 Nov;44(9):747-51.
Quality of life and measures of asthma control in primary health care.

Respir Med. 2007 Oct;101(10):2076-83. Epub 2007 Jul 12.
Factors related to the level of severity of asthma in primary care.

Prim Care Respir J. 2006 May 20; [Epub ahead of print]
ABS77: Organisation of asthma and COPD care in secondary care in Mid-Sweden.

Prim Care Respir J. 2005 Jun;14(3):147-53. Epub 2005 Apr 14.
Organisation of asthma care in primary health care in Mid-Sweden.

Acta Paediatr. 2005 Jun;94(6):682-8.
Management, asthma control and quality of life in Swedish adolescents with asthma.

Rapporter

Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i Uppsala-Örebroregionen. En rapport från PRAXIS-studien astma/KOL 2015.

Omhändertagande av patienter med Astma i Uppsala-Örebroregionen. En rapport från PRAXIS-studien astma-KOL 2008.

Omhändertagande av patienter med KOL i Uppsala-Örebroregionen. En rapport från PRAXIS-studien astma-KOL 2007.

Avhandling
Organisation of Asthma in Primary Care, Quality of Life and Sex-related Aspects in Asthma Outcomes