Lisspers Karin

Stäng

Kontakt

Karin Lisspers

Läkare

karin.lisspers@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Distriktsläkare, med dr, Gagnefs Vårdcentral, associerad forskare institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet.

Porträttbild Karin Lisspers

 Jag har arbetat på Gagnefs vårdcentral sedan 2000 som sedan november 2013 är en akademisk vårdcentral med fokus på forskning inom astma och KOL. Förutom forskning handleder jag ST-läkare inom allmänmedicin i deras vetenskapliga arbeten.

Forskningsmässigt är jag knuten till institutionen för allmänmedicin i Uppsala men har sedan lång tid ett nära samarbete med institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala och Örebro Universitet. Jag föreläser också regelbundet på läkarutbildningen i Uppsala termin 11.

Disputerade 2008 med avhandlingen Organisation of Asthma in Primary Care, Quality of Life and Sex-related Aspects in Asthma Outcomes.

Jag är ordförande i NAAKA (Nätverket för Astma- allergi- och KOLintresserade Allmänläkare) inom SFAM (Svensk förening för Allmänmedicin), board director of IPCRG (International Primary Care Respiratory Group) och chair of professional advisory committee of ELF (European Lung Foundation).

Pågående projekt:

PRAXIS-studien astma/KOL http://www.praxisstudien.se

PRAXIS-studien är ett epidemiologiskt forskningsprojekt i Uppsala/Örebroregionen, som ursprungligen genomfördes i syfte att undersöka hur Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och KOL efterföljdes i klinisk praxis. Projektansvariga är undertecknad samt med dr Björn Ställberg och professor Christer Janson. 

Data kring tillgängliga vårdresurser, utredning, behandling och uppföljning av patienter med astma och KOL i primär- och slutenvård insamlades under 2005, med hjälp av struktur- och patientenkäter samt journalgranskningar. Materialet sammanställdes i två rapporter och har därutöver genererat nio vetenskapliga publikationer, samt ingår i fyra avhandlingar.

En uppföljning har gjorts 2012 till de patienter som deltog 2005. Under 2014 har ett nytt urval av patienter utslumpats för deltagande med liknande patientenkät och journalgranskning. Då dessa data sammanställts finns möjlighet till många delstudier med kliniskt relevanta och epidemiologiska frågeställningar.

Sedan 2011 ingår PRAXIS-studien i ett internationellt samarbete, UNLOCK, inom astma och KOL där hittills en studie baserad på sju olika populationer med primärvårdspatienter publicerats. Ytterligare en är inskickad och två artiklar är under utarbetande. Jag driver det internationella projektet inom astmaområdet.

Anna Källander, som innehar en forskar ST-tjänst i allmänmedicin på Gagnefs vårdcentral kommer att basera sitt avhandlingsarbete på astmamaterialet. Hon arbetar för närvarande på en artikel om astma och övervikt. Under våren 2014 har en läkarstudent från Holland gjort ett arbete inom PRAXIS-studien med fokus på astma hos äldre som resulterat i en artikel avsedd för publicering. I PRAXIS-gruppen ingår för närvarande sju forskare.   

PATHOS-studien:
En retrospektiv epidemiologisk studie 1999-2009 på 21 000 patienter med KOL från primärvården med extraherade journaldata kopplade till registerdata.

Syftet har varit att beskriva KOL-sjukdomens utveckling under tio år, utvärdera organisationen för astma och KOL samt jämföra två farmakologiska behandlingar för KOL avseende exacerbationer och pneumonier. En ytterligare artikel om lungcancer med internationellt samarbete är planerad. Hittills är fyra artiklar publicerade. Jag har ingått i styrkommittén för studien från planeringsstadiet och framöver.

KOL-rehabiliteringsstudien
En studie för att kartläggande studie av KOL-rehabilitering på sjukhus och i primärvård i Sverige. Samarbete med docent Margareta Emtner och med dr Mats Arne, medicinska vetenskaper Uppsala universitet, docent Karin Wadell Umeå universitet och med dr Björn Ställberg där hela gruppen planerat och genomfört studien tillsammans. En artikel är publicerad och en är under utarbetande. 

TIE-studien, en prospektiv studie i primär- och specialistvård. Hur kan vi identifiera KOL-patienter med risk för exacerbationer?
En samarbetsstudie mellan Gävleborg, Uppsala och Dalarna där jag ingår i styrkommittén och är ansvarig för genomförandet i Dalarna. Data kommer att insamlas via undersökningar, provtagningar och patientenkäter. Arbetet med inkluderingen av patienter har påbörjats under 2014 i samtliga landsting, i Dalarna hittills i Avesta. 

SAFS-studien
Ett regionalt samarbetsprojekt inom primärvården som pågår och där jag ingår i styrkommittén. Syftet är att utvärdera effekter av ett symtom- och funktionshanteringsprogram för patienter med KOL och/eller hjärtsvikt med avseende på självkänsla, upplevelse av symtom och funktion, hälsa samt prioritering och skattning av delaktighet. Docent Kersti Theander, Karlstad universitet är projektledare.

PRISM-studien
En regional RCT-studie i primärvården för att utvärdera ett instrument, PRISMS, vid vårdkontakter med KOL-patienter. Jag ingår i styrkommittén. Ansvarig projektledare är distriktssköterska med dr Ann-Britt Zakrisson, Örebro Universitet.

UNLOCK
Fortsatt arbete inom IPCRG med UNLOCK där jag är ansvarig för astmadelen och även delansvarig i KOL-delen. Två artiklar är under utarbetande. En där karaktäristika hos astmapatienter i primärvård jämförs med karaktäristika hos patienter i de kliniska studier som ligger till grund för behandlingsriktlinjer för astma och en artikel om samsjuklighet vid KOL.

REG
Fortsatt samarbete med REG (Respiratory Effectiveness Group) som samlar forskare inom såväl primärvård som specialistvård över hela världen för att diskutera nya forskningsmetoder för att studera och utvärdera effekter av behandling av patienter inom luftvägsområdet samt planera gemensamma studier.

Vetenskapliga publikationer:

Comparison of the COPD Assessment Test (CAT) and the Clinical COPD Questionnaire (CCQ) in a Clinical Population.
COPD. 2016 Feb;13(1):57-65. doi: 10.3109/15412555.2015.1043426. Epub 2015 Sep 14

Respiratory Effectiveness Group. Opportunities to diagnose chronic obstructive pulmonary disease in routine care in the UK: a retrospective study of a clinical cohort Lancet Respir Med. 2014 Apr;2(4):267-76. doi: 10.1016/S2213-2600(14)70008-6. Epub 2014 Feb 13 

Determinants of uncontrolled asthma in a Swedish asthma population: a cross-sectional observational study. European Clinical Respiratory Journal 2014, 1:24109  

Primary Care COPD patients compared with large pharmaceutically-sponsored COPD studies: an UNLOCK validation study. 2014 PloS one 9(3): e90145.

Management, morbidity and mortality of COPD during an 11-year period: an observational retrospective epidemiological register study in Sweden (PATHOS). 2014 Prim Care Respir J 23(1): 38-45.

Improvement in COPD management by access to asthma/COPD clinics in primary care: data from the observational PATHOS study. 2014 Respir Med 108(9): 1345-1354.

Primary care COPD patients compared with large pharmaceutically-sponsored COPD studies: an UNLOCK validation study.PLoS One. 2014 Mar 5;9(3).

Improvement in COPD management by access to asthma/COPD clinics in primary care: data from the observational PATHOS study.
Respir Med. 2014 Sep;108(9):1345-54. doi: 10.1016/j.rmed.2014.06.002. Epub 2014 Jun 17.

Pneumonia and pneumonia related mortality in patients with COPD treated with fixed combinations of inhaled corticosteroid and long acting beta2 agonist: observational matched cohort study (PATHOS).(2013) BMJ 346: f3306.

Combination of budesonide/formoterol more effective than fluticasone/salmeterol in preventing exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: the PATHOS study.(2013) J Intern Med 273(6): 584-594.

Sex-differences in quality of life and asthma control in Swedish asthma patients.(2013) J Asthma 50(10): 1090-1095.

Management, morbidity and mortality of COPD during an 11-year period: an observational retrospective epidemiological register study in Sweden (PATHOS).(2013) Prim Care Respir J.

Assessment of COPD in primary care: new evidence supports use of the DOSE index.(2013) Prim Care Respir J 22(2): 142-143.

Management of COPD exacerbations in primary care: a clinical cohort study.(2013) Prim Care Respir J 22(4): 393-399.

Hospital-based pulmonary rehabilitation in patients with COPD in Sweden--a national survey.(2013) Respir Med 107(8): 1195-1200.

The Dyspnoea, Obstruction, Smoking, Exacerbation (DOSE) index is predictive of mortality in COPD.(2012) Prim Care Respir J 21(3): 295-301.

Improved prediction of COPD in at-risk patients using lung function pre-screening in primary care: a real-life study and cost-effectiveness analysis.(2012) Prim Care Respir J 21(2): 159-166.

Clinical COPD Questionnaire score (CCQ) and mortality.(2012) Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 7: 833-842.

Co-morbidity, body mass index and quality of life in COPD using the Clinical COPD Questionnaire.
COPD. 2011 Jun;8(3):173-81. Epub 2011 Apr 22.

Prim Care Respir J. 2010 Dec;19(4):408.
UNLOCK: Uncovering and Noting Long-term Outcomes in COPD to enhance Knowledge.

Prim Care Respir J. 2010 Jun;19 Suppl 1:S1-20.
The International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) Research Needs Statement 2010.

Respir Med. 2010 Apr;104(4):550-6.
How often is diagnosis of COPD confirmed with spirometry?

Primary Care Respiratory Journal (2009)
Primary health care centres with asthma clinics: effects on patients´ knowledge and asthma control.

J Asthma. 2007 Nov;44(9):747-51.
Quality of life and measures of asthma control in primary health care.

Respir Med. 2007 Oct;101(10):2076-83. Epub 2007 Jul 12.
Factors related to the level of severity of asthma in primary care.

Prim Care Respir J. 2006 May 20; [Epub ahead of print]
ABS77: Organisation of asthma and COPD care in secondary care in Mid-Sweden.

Prim Care Respir J. 2005 Jun;14(3):147-53. Epub 2005 Apr 14.
Organisation of asthma care in primary health care in Mid-Sweden.

Acta Paediatr. 2005 Jun;94(6):682-8.
Management, asthma control and quality of life in Swedish adolescents with asthma.

Rapporter
Omhändertagande av patienter med Astma i Uppsala-Örebroregionen. En rapport från PRAXIS-studien astma-KOL 2008.

Omhändertagande av patienter med KOL i Uppsala-Örebroregionen. En rapport från PRAXIS-studien astma-KOL 2007.

Avhandling
Organisation of Asthma in Primary Care, Quality of Life and Sex-related Aspects in Asthma Outcomes