Edman Kristina

Stäng

Kontakt

Kristina Edman

Tandhygienist

kristina.edman@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Leg. tandhygienist, vårdutvecklare, Folktandvården Dalarna. Disputerade april 2016 vid Uppsala universitet.

Porträttbild Kristina Edman

Projekt 

Den orala hälsan, med avseende på de två vanligaste sjukdomarna karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning), har förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Detta visar sig också genom att fler personer behåller sina egna tänder högt upp i ålder, de allra flesta livet ut. Det finns dock stora skillnader i oral hälsa mellan olika grupper. Lågutbildade och låginkomsttagare har i högre utsträckning en sämre oral hälsa. Livsstilsfaktorer som kost- och rökvanor påverkar också mun- och tandhälsan och rökning är en stark riskfaktor för parodontit. Oral hälsa har traditionellt mätts som frånvaro av sjukdomar i munnen. Under de senaste årtiondena har dock synen förändrats och olika tillvägagångssätt att mäta hur människors orala hälsa påverkar livskvaliteten har utvecklats.

Den orala hälsan är en del av allmänhälsan och bidrar också till en god folkhälsa. För att kunna planera för en god mun- och tandhälsa för befolkningen krävs data som visar det aktuella munhälsoläget samt den utveckling som skett. Det ger oss möjligheter att försöka förstå hur framtiden kan se ut genom att olika trender kan upptäckas.

Syftet med avhandlingen var att, i en vuxenbefolkning, beskriva mun-och tandhälsans utveckling över en 30-årsperiod (1983-2013) samt undersöka eventuella samband med socioekonomiska faktorer och tandvårdsvanor. Syftet var också att undersöka attityder till tandvård samt munhälsorelaterad livskvalitet.

Resultatet i avhandlingen visade att den orala hälsan har förbättrats väsentligt med avseende på karies och parodontit mellan 1984-2008. Dock sågs en kraftig ökning av den parodontala ohälsan mellan 2008 och 2013. Vi fann en tendens till ökning av karies bland de äldre och ett signifikant samband mellan karies och låg socioekonomi. Var tredje individ uppgav sig ha en munhälsorelaterad påverkan på livskvaliteten.

Under 2018 pågår en ny undersökning och resultat beräknas kunna börja presenteras första halvåret 2019.

Vetenskapliga publikationer

Attitudes to dental care, Sweden 2003-2013, and clinical correlates of oral health-related quality of life in 2013. Int J Dent Hyg. 2017 Jan 30. doi: 10.1111/idh.12269. [Epub ahead of print]PMID:28133937

Prevalence of dental caries and influencing factors, time trends over a 30-year period in an adult population. Epidemiological studies between 1983 and 2013 in the county of Dalarna, Sweden.
Acta Odontol Scand. 2016;74(5):385-92
.

Trends over 30 years in the prevalence and severity of alveolar bone loss and the influence of smoking and socio-economic factors - based on epidemiological surveys in Sweden 1983-2013.
Int J Dent Hyg. 2015 Nov;13(4):283-91. doi: 10.1111/idh.12164. Epub 2015 Jul 27.

Comparison of oral status in an adult population 35-75 year of age in the county of Dalarna, Sweden in 1983 and 2008.
Swed Dent J. 2012;36(2):61-70.

Avhandlingen: Epidemiological studies of Oral Health, development and influencing factors in the county of Dalarna, Sweden 1983–2013