Edman Kristina

Stäng

Kontakt

Kristina Edman

Tandhygienist

kristina.edman@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Leg tandhygienist på specialisttandvården Manhem, Falun, avdelningen för tandlossningssjukdomar samt doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Oral och maxillofacial kirurgi, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet.

Porträttbild Kristina Edman

Projekt

Befolkningen världen över lever längre och munhälsan har förbättrats över tid och den totala tandlösheten i stora delar av världen har minskat. Befolkningen har kvar fler tänder allt högre upp i åldrarna vilket inte alltid är problemfritt. Med stigande ålder ökar risken för sjukdomar och medicinering vilket kan leda till muntorrhet som ökar risken för mun/tandsjukdomar. Sjukdomar i munhålan är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna. Att bibehålla en god munhälsa utgör en stor utmaning för tandvården, speciellt som äldre personer i allt större omfattning behåller sina egna tänder högt upp i ålder. Detta medför att dessa personer kommer att kräva mer vård i form av reparativa och sjukdomsbehandlande åtgärder samt förebyggande vård. Även då munhälsan har förbättrats finns fortfarande stora skillnader bland socialt missgynnade grupper som fortfarande uppvisar hög frekvens av sjukdom. Studier har också visat att olika socioekonomiska faktorer såsom etnisk tillhörighet, utbildningsnivå och tobaksanvändning har påverkan på munhälsan . Vart femte år sedan 1983 har epidemiologiska tvärsnittsstudier angående munhälsa och attityder till tandvård, utförts i Landstinget Dalarna. Syftet med dessa studier har varit att följa munhälso-utvecklingen bland 35-75-åringar i landstinget Dalarna över tid samt kartlägga dels fördelningen av personella tandvårdsresurser och dels allmänhetens inställning till tandvård. Resultaten av studierna har utgjort underlag för tandvårdsledningens planering och politiska beslut angående tandvård. Studierna har varit finansierade med medel från Landstinget Dalarna och är initierat av Tandvårdsförvaltningen, Landstinget Dalarna. År 2008 utfördes en ny epidemiologisk tvärsnittsstudie i Landstinget Dalarna som även omfattade åldersgruppen 85 år.

Mitt arbete syftar till att ytterligare analysera kliniska data från 2008 års studie och undersöka om olika sociala faktorer såsom utbildning, levnadsförhållande, tobaksvanor och upplevd munhälsa har någon inverkan på olika mun- och tandsjukdomar.

Vetenskapliga publikationer

Prevalence of dental caries and influencing factors, time trends over a 30-year period in an adult population. Epidemiological studies between 1983 and 2013 in the county of Dalarna, Sweden.
Acta Odontol Scand. 2016;74(5):385-92
.

Trends over 30 years in the prevalence and severity of alveolar bone loss and the influence of smoking and socio-economic factors - based on epidemiological surveys in Sweden 1983-2013.
Int J Dent Hyg. 2015 Nov;13(4):283-91. doi: 10.1111/idh.12164. Epub 2015 Jul 27.

Comparison of oral status in an adult population 35-75 year of age in the county of Dalarna, Sweden in 1983 and 2008.
Swed Dent J. 2012;36(2):61-70.

Avhandlingen: Epidemiological studies of Oral Health, development and influencing factors in the county of Dalarna, Sweden 1983–2013