Edman Kristina

Stäng

Kontakt

Kristina Edman

Tandhygienist

kristina.edman@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Leg tandhygienist, vik. vårdutvecklare Folktandvården Dalarna. Arbetar på specialisttandvården Manhem Falun samt folktandvården Dalarnas kansli

Porträttbild Kristina Edman

Projekt

Disputerade 2016-04-27 med ”Epidemiological studies of Oral Health, development and influencing factors in the county of Dalarna, Sweden 1983-2013” vid Uppsala Universitet. Huvudhandledare var professor Kerstin Öhrn, Högskolan Dalarna.

Studierna som ingår i doktorsavhandlingen utfördes 1983, 2003, 2008 och den senaste 2013. De undersökta personerna, i åldrarna 35-85 år valdes ut slumpmässigt ur Dalarnas befolkningsregister. De utvalda personerna fick besvara en enkät och genomgå en tandundersökning inklusive röntgen.  Mellan 787-1158 personer besvarade enkäten samt blev undersökta på tandklinik.

Mun- och tandhälsan, med avseende på de två vanligaste sjukdomarna karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning), har förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Detta visar sig också genom att fler personer behåller sina egna tänder högt upp i ålder, de allra flesta livet ut. Det finns dock stora skillnader i tandhälsa mellan olika grupper. Lågutbildade och låginkomsttagare har i högre utsträckning en sämre tandhälsa. Livsstilsfaktorer som kost- och rökvanor påverkar också tandhälsan och rökning är en stark riskfaktor för parodontit. Munhälsa har traditionellt mätts som frånvaro av sjukdomar i munnen. Under de senaste årtiondena har dock synen på munhälsa förändrats och olika tillvägagångssätt att mäta hur människors munhälsa påverkar livskvaliteten har utvecklats. 

Även om munhälsan generellt har förbättras under denna 30-årsperiod så ser vi försämringar gällande framför allt tandlossning, men även karies vilket bör uppmärksammas för att se om det är ett tecken på att kariesförekomsten är på väg att öka. En liten tendens till det finns bland de äldre. Vi vet också att de sociala klyftorna ökar i samhället och denna avhandling visar ett samband med lågt socioekonomiskt status och karies.

Munhälsan är en del av allmänhälsan och bidrar också till en god folkhälsa. För att kunna planera för en god munhälsa för befolkningen krävs data som visar det aktuella munhälsoläget samt den utveckling som skett. Det ger oss möjligheter att försöka förstå hur framtiden kan se ut genom att olika trender kan upptäckas.

Vetenskapliga publikationer

Attitudes to dental care, Sweden 2003-2013, and clinical correlates of oral health-related quality of life in 2013. Int J Dent Hyg. 2017 Jan 30. doi: 10.1111/idh.12269. [Epub ahead of print]PMID:28133937

Prevalence of dental caries and influencing factors, time trends over a 30-year period in an adult population. Epidemiological studies between 1983 and 2013 in the county of Dalarna, Sweden.
Acta Odontol Scand. 2016;74(5):385-92
.

Trends over 30 years in the prevalence and severity of alveolar bone loss and the influence of smoking and socio-economic factors - based on epidemiological surveys in Sweden 1983-2013.
Int J Dent Hyg. 2015 Nov;13(4):283-91. doi: 10.1111/idh.12164. Epub 2015 Jul 27.

Comparison of oral status in an adult population 35-75 year of age in the county of Dalarna, Sweden in 1983 and 2008.
Swed Dent J. 2012;36(2):61-70.

Avhandlingen: Epidemiological studies of Oral Health, development and influencing factors in the county of Dalarna, Sweden 1983–2013