Hambraeus Kristina

Stäng

Kontakt

Kristina Hambraeus

Läkare

kristina.hambraeus@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specialistläkare, Cardiologkliniken, Falu lasarett

Kristina Hambraeus

Projekt

Effekter av och kostnader för tidiga interventioner vid hjärtinfarkt i den kliniska verkligheten

Projektet drivs i samarbete med Uppsala Clinical Research Center, Akademiska Sjukhuset Uppsala.

I det akuta skedet vid en hjärtinfarkt rekommenderas tidig kranskärlsröntgen för att på bästa sätt behandla hjärtinfarkten. I Sverige finns skillnader i användandet av detta mellan olika regioner, beroende på geografiska faktorer och terapitraditioner.

Även om den akuta vården av hjärtinfarktpatienter har förbättrats betydligt kvarstår en ökad risk för död eller ny hjärtinfarkt efter det akuta skedet. Det finns nationella riktlinjer med tydliga mål för sekundärprevention för att minska den risken. Däremot saknas heltäckande kunskap om hur väl målen uppfylls i Sverige.

Syftet med studien är att belysa långtidseffekter av olika revaskulariserings-strategier med avseende på morbiditet, mortalitet, symtom och livskvalitet. Studien kommer också att undersöka grad av måluppfyllelse för den sekundärpreventiva vården hos deltagande kliniker samt ge underlag för att göra kostnads-nyttoanalyser av olika behandlingsstrategier.

Metod

En oselekterad kohort av infarktpatienter <75 år kommer att registreras i ett nytt nationellt kvalitetsregister, SEPHIA (sekundärprevention efter hjärtintensivvård). Registrering sker vid två tillfällen under första året efter en hjärtinfarkt. Registret är Internetbaserat och registrering sker online vilket också ger deltagande kliniker möjlighet att använda registret för kvalitetssäkring av den egna verksamheten. Registrering har startat vid 35 sjukhus i  Sverige.

Vetenskapliga publikationer

Type 2 myocardial infarction in clinical practice. 2015 Heart 101(2): 101-106.

Stent thrombosis in new-generation drug-eluting stents in patients with STEMI undergoing primary PCI: a report from SCAAR. 2014 Journal of the American College of Cardiology 64(1): 16-24.

Discontinuation of smokeless tobacco and mortality risk after myocardial infarction. 2014 Circulation: CIRCULATIONAHA. 113.007252.

Study of Patient Information after percutaneous Coronary Intervention (SPICI): should prevention programmes become more effective? 2014 EuroIntervention: journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology.

Target-attainment rates of low-density lipoprotein cholesterol using lipid-lowering drugs one year after acute myocardial infarction in sweden.(2014) Am J Cardiol 113(1): 17-22.

Follow-up of ischaemic heart disease in patients with coeliac disease.(2013) Eur J Prev Cardiol.

The 2011 outcome from the Swedish Health Care Registry on Heart Disease (SWEDEHEART).(2013) Scand Cardiovasc J 47 Suppl 62: 1-10.

Achievement of secondary preventive goals after acute myocardial infarction: a comparison between participants and nonparticipants in a routine patient education program in Sweden.
J Cardiovasc Nurs. 2009 Sep-Oct;24(5):362-8.

Avhandlingen From Stenting to Preventing : Invasive and Long-term Treatment for Coronary Artery Disease in Sweden