Jerdén Lars

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Distriktsläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge, som är en av Dalarnas två akademiska vårdcentraler. Disputerade 2007 vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Docent, Högskolan Dalarna.

Porträttbild Lars Jerdén

Ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention, se http://www.sls.se/Kvalitet/Kommitten-for-prevention/
Sakkunnig i projektledningen för revideringen av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, se http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/sjukdomsforebyggandemetoder
Medlem i rådet för levnadsvanefrågor, Svensk Förening för AllmänMedicin (SFAM), se SFAMs hemsida. 

En av initiativtagarna till Fetmauppropet och Fetmainitiativet https://fetmainitiativet.wordpress.com/

Avhandlingsarbetet Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment undersöker en strategi – empowerment – och ett redskap – personlig hälsodokumentation. Två personliga hälsodokument framställdes: ’Min bok om hälsa’, riktad till vuxna www.ltdalarna.se/minbokomhalsa , och ’VIP (Väldigt Intressant Person)’, riktad till högstadieelever. Slutsatser från avhandlingen är att spridning av personlig hälsodokumentation accepteras i olika miljöer. Bland ungdomar finns ett nära samband mellan låg empowerment inom hälsoområdet, låg självskattad hälsa och riskfyllda hälsobeteenden. 

Artikel om ungdomars hälsa, DN maj 2013

Avhandlingen: "Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment"


Pågående forskning
I VIP-studien har 1 046 skolelever följts från sjunde klass. Enkäter har besvarats i årskurs sju, åtta och nio och i årskurs tre på gymnasiet. Intervjuer har genomförts i årskurs sju och på gymnasiet. Vi följer bland annat begrepp som självskattad hälsa, empowerment, stolthet, skam, subjektiv social status, och beteenden som rökning och snusning. Eva Randell disputerade 7 oktober 2016, och doktoranden Junia Joffer arbetar för närvarande inom projektet.

Ett forskningsprojekt studerar framtagande och implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Projektet sker i samarbete mellan Umeå universitet, Karolinska Institutet, och Luleå tekniska universitet. Therese Kardakis är doktorand i detta projekt, och disputerar i november 2017. I ett annat projekt jämförs amerikansk och svensk primärvård för att hitta orsaker till att prevention inte prioriteras högre. Projektet sker i samarbete med Bassett Healthcare Network Research Institute i Cooperstown, New York State.

Ett regionalt projekt studerar varför metoden ”Fysisk Aktivitet på Recept” (FaR) har svårt att få genomslag i primärvården. I en patientstudie har data samlats in i fem landsting. Förskrivare och nyckelpersoner har intervjuats i Dalarna och Gävleborg. Ett pilotprojekt där vårdcentraler stöds vid implementeringen av FaR pågår på vårdcentraler i Dalarna och Gävleborg. I ett annat regionalt projekt studeras diabetes typ 2 i primärvården. En stor majoritet av landets vårdcentraler har besvarat en enkät om vården, och data finns även från Nationella Diabetesregistret och andra register.


Vetenskapliga publikationer

Written Examinations in Swedish Medical Schools: Minds Molded to Medicate?
American Journal of Lifestyle Medicine

Retinopathy among patients with diabetes in Ramallah Governorate: a clinic-based study
The Lancet Published: August 2017
 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32040-8

Pride, shame and health among adolescents – a cross-sectional survey
International Journal of Adolescent Medicine and Health, DOI: https://doi.org/10.1515/ijamh-2016-0107

Resource allocation and organisational features in Swedish primary diabetes care: Changes from 2006 to 2013
Primary Care Diabetes

What is Health and What is Important for its Achievement? A Qualitative Study on Adolescent Boys' Perceptions and Experiences of Health.
Open Nurs J. 2016 Apr 29;10:26-35. doi: 10.2174/1874434601610010026. eCollection 2016.

Exploring self-rated health among adolscents: a think-aloud study
BMC Public Health DOI: 10.1186/s12889-016-2837-z. Published: 16 February 2016

Tough, sensitive and sincere: how adolescent boys manage masculinities and emotions
International Journal of Adolescence and Youth,
Published online: 23 Nov 2015. DOI:10.1080/02673843.2015.1106414

Predictors of smoking among Swedish adolescents
BMC Public Health. 2014 Dec 17;14(1):1296. doi: 10.1186/1471-2458-14-1296

'In or Out'—On the Dynamic between Acceptance and Rejection and its Influence on Health in Adolescent Girls
Young August 2014 22: 291-303,

Counseling on lifestyle habits in the United States and Sweden: a report comparing primary care health professionals'
perspectives on lifestyle counseling in terms of scope, importance and competence
BMC Family Practice 2014, 15:83  doi:10.1186/1471-2296-15-83

Self-care and glycaemic control: a cross-sectional study
The Lancet, Volume 382, Issue , Page S19, 5 December 2013

Lifestyle interventions in primary health care: professional and organizational challenges 
European Journal of Public Health, 1–6

Self-rated health and mortality in individuals with diabetes mellitus: prospective cohort study.
BMJ Open. 2012 Feb 15;2(1):e000760. Print 2012.

Gender differences and predictors of self-rated health development among Swedish adolescents.
J Adolesc Health. 2011 Feb;48(2):143-50. Epub 2010 Sep 16.

Lancet bildar hälsoallians i Palestina.
Läkartidningen 2009, nr 13

Fungerar mot alla odds - Svenskstödd primärvård i Palestina
Läkartidningen 2009, nr 6

Cost-effectiveness of a personal health document in different distribution settings.
Health Promot J Austr. 2008 Aug;19(2):125-31

Empowerment. a key to a better understanding of adolscent health?
International Journal of Child and Adolscent Health 2008; 1(1):61:68.

Personal health documents in school health education: a feasibility study.
Scand J Public Health. 2007;35(6):662-5

Experiences of Swedish community health nurses working with health promotion and a patient-held health record.
Scand J Caring Sci. 2006 Dec;20(4):448-54

Patientägd hälsobok- ett resurssnålt sätt att aktualisera frågor om prevention.
Läkartidningen 2005;102 (24-25). 1872. 

Does a patient-held health record give rise to lifestyle changes? A study in clinical practi
Fam Pract. 2004 Dec;21(6):651-3. Epub 2004 Oct 1.ce."

Detention of dr Al Agha
The Lancet, Volume 331, Issue 8600, 25 June 1988, Pages 1458