Jerdén Lars

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Distriktsläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge, som är en av Dalarnas tre akademiska vårdcentraler. Disputerade 2007 vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Docent, Högskolan Dalarna.

Porträttbild Lars Jerdén

Ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention, se SLS hemsida

Sakkunnig i projektledningen för revideringen av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, se Socialstyrelsens site

Medlem i rådet för levnadsvanefrågor, Svensk Förening för AllmänMedicin (SFAM), se SFAMs hemsida. 

En av initiativtagarna till Fetmauppropet och Fetmainitiativet: Fetmauppropet

Avhandlingsarbetet Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment undersöker en strategi – empowerment – och ett redskap – personlig hälsodokumentation. Två personliga hälsodokument framställdes: ’Min bok om hälsa’, riktad till vuxna och ’VIP (Väldigt Intressant Person)’, riktad till högstadieelever. Slutsatser från avhandlingen är att spridning av personlig hälsodokumentation accepteras i olika miljöer. Bland ungdomar finns ett nära samband mellan låg empowerment inom hälsoområdet, låg självskattad hälsa och riskfyllda hälsobeteenden.

Artikel om ungdomars hälsa, DN maj 2013

Avhandlingen: "Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment"


Pågående forskning
I VIP-studien har 1 046 skolelever följts från sjunde klass. Enkäter har besvarats i årskurs sju, åtta och nio och i årskurs tre på gymnasiet. Intervjuer har genomförts i årskurs sju och på gymnasiet. Vi följer bland annat begrepp som självskattad hälsa, empowerment, stolthet, skam, subjektiv social status, och beteenden som rökning och snusning. Eva Randell disputerade 2016, och doktoranden Junia Joffer arbetar för närvarande inom projektet.

Ett forskningsprojekt studerar framtagande och implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Projektet sker i samarbete mellan Umeå universitet, Karolinska Institutet, och Luleå tekniska universitet. Therese Kardakis disputerade 2017. I ett annat projekt jämförs amerikansk och svensk primärvård för att hitta orsaker till att prevention inte prioriteras högre. Projektet sker i samarbete med Bassett Healthcare Network Research Institute i Cooperstown, New York State.

Ett regionalt projekt studerar varför metoden ”Fysisk Aktivitet på Recept” (FaR) har svårt att få genomslag i primärvården. I en patientstudie har data samlats in i fem landsting. Förskrivare och nyckelpersoner har intervjuats i Dalarna och Gävleborg. Ett pilotprojekt där vårdcentraler stöds vid implementeringen av FaR pågår på vårdcentraler i Dalarna och Gävleborg. I ett annat regionalt projekt studeras diabetes typ 2 i primärvården. En stor majoritet av landets vårdcentraler har besvarat en enkät om vården, och data finns även från Nationella Diabetesregistret och andra register. Diabetes typ 2 studeras även i ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet och Birzeit-universitetet på Västbanken, Palestina, där drygt 500 patienter i primärvården har undersökts.


Vetenskapliga publikationer

Associations between quality of work features inprimary health care and glycaemic control inpeople with Type 2 diabetes mellitus: A nationwide survey
Elsevier Primary Care Diabetes 2018 Nov.

Complications of type 2 diabetes mellitus inRamallah and al-Bireh: The Palestinian DiabetesComplications and Control Study (PDCCS)
Elsevier Primary Care Diabetes 2018 Jul 30.

Amerikanska patienter upplevde mer stöd än svenska att ändra levnadsvanor
Läkartidningen 17-18/2018.

Implementation of clinical practice guidelines on lifestyle interventions in Swedish primary healthcare – a two-year follow up
BMC Health Services Research. 2018, 18:227.

What is required to facilitate implementation of Swedish physical activity on prescription? – interview study with primary healthcare staff and management.
BMC Health Services Research. 2018, 18:196.

Lifestyle counseling in primary care in the United States and Sweden: a compatison of patients' expectations and experiences.
Global Health Action, Volume 11, Issue 1. Mars 2018

Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna. En genomgång av 124 skriftliga examinationer.
Läkartidningen, 2018;115:EWPD.

Resources and organisation in primary health care are associated with HbA1c level:
A nationwide study of 230 958 people with Type 2 diabetes mellitus.

Official Journal of Primary Care Diabetes Europe, September 2017

Written Examinations in Swedish Medical Schools: Minds Molded to Medicate?
American Journal of Lifestyle Medicine, August 2017

Retinopathy among patients with diabetes in Ramallah Governorate: a clinic-based study.
The Lancet, August 2017

Pride, shame and health among adolescents – a cross-sectional survey.
International Journal of Adolescent Medicine and Health, May 2017

Resource allocation and organisational features in Swedish primary diabetes care: Changes from 2006 to 2013.
Primary Care Diabetes, February 2017

What is Health and What is Important for its Achievement? A Qualitative Study on Adolescent Boys' Perceptions and Experiences of Health.
The Open Nursing Journal, April 2016

Exploring self-rated health among adolscents: a think-aloud study.
BMC BioMed Central Public Health, February 2016

Tough, sensitive and sincere: how adolescent boys manage masculinities and emotions.
International Journal of Adolescence and Youth, November 2015

Predictors of smoking among Swedish adolescents.
BMC BioMed Central Public Health, December 2017

'In or Out'—On the Dynamic between Acceptance and Rejection and its Influence on Health in Adolescent Girls.
Young, August 2014

Counseling on lifestyle habits in the United States and Sweden: a report comparing primary care health professionals' perspectives on lifestyle counseling in terms of scope, importance and competence.
BMC BioMed Central Family Practice, May 2014

Self-care and glycaemic control: a cross-sectional study.
The Lancet, December 2013

Lifestyle interventions in primary health care: professional and organizational challenges. 
European Journal of Public Health, February 2014

Self-rated health and mortality in individuals with diabetes mellitus: prospective cohort study.
BMJ Open, February 2012

Gender differences and predictors of self-rated health development among Swedish adolescents.
The Journal of Adolescent Health, February 2011

Lancet bildar hälsoallians i Palestina.
Läkartidningen, mars 2009

Fungerar mot alla odds - Svenskstödd primärvård i Palestina.
Läkartidningen, januari 2009

Cost-effectiveness of a personal health document in different distribution settings.
Health Promotion Journal of Australia, August 2008

Empowerment. a key to a better understanding of adolscent health?
International Journal of Child and Adolescent Health, 2008

Personal health documents in school health education: a feasibility study.
Scandinavian Journal of Public Health, December 2007

Experiences of Swedish community health nurses working with health promotion and a patient-held health record.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, December 2006

Patientägd hälsobok- ett resurssnålt sätt att aktualisera frågor om prevention.
Läkartidningen, juni 2005 

Does a patient-held health record give rise to lifestyle changes? A study in clinical practice.
Family Practice, December 2004

Detention of Dr Al Agha.
The Lancet, June 1988

Medical care in Gaza.
The Lancet, September 1986