Bergman Lina

Stäng

Kontakt

Lina Bergman

Läkare

lina.bergman@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

ST-läkare på Kvinnokliniken, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet.

Porträttbild Lina Bergman

Huvudhandledare: Helena Åkerud, Uppsala Universitet.
Bihandledare: Eva Brita Råssjö, Kvinnokliniken, Falu lasarett.

Projekt

Preeklampsi och hjärnskademarkörer
 

Förhoppningen med projektet är att på sikt få fram en eller flera pålitliga markörer för graden av hjärnpåverkan vid preeklampsi. Dessa skall kunna användas för att prediktera vilka kvinnor som ligger i riskzonen för att utveckla eklampsi och på detta sätt säkrare behandla kvinnan profylaktiskt med magnesiumsulfat samt minska antalet prematura barn som förlösts med indikationen hotande eklampsi. 

Jag kommer bl.a att titta på ett protein som heter S100B vilket är ett protein som uttrycks av astrogliaceller och som har en oklar roll men som förmodligen delvis är neuroprotektiv. Nivåerna av S100B stiger i serum ex. vid traumatiska hjärnskador och stroke som ett uttryck för en skadad blod-hjärnbarriär. 
Man har i tidigare studier kunnat se förhöjda nivåer av S100B i serum hos eklamptiska patienter. Jag kommer även att titta på två andra hjärnspecifika proteiner, GFAP och NSE.
Studierna är upplagda till att svara på nedan frågeställningar: 

1) Är nivåerna av plasma-S100B avvikande hos kvinnor som utvecklar preeklampsi under graviditeten jämför med normalgravida? Föregår förändringen av S100B sjukdomsdebuten?


2) Är plasma-S100B förhöjt hos kvinnor som utvecklat preeklampsi? Associerar S100B-nivåerna hos preeklamptiska kvinnor med blodtrycksnivåer och neurologiska symtom?


3) Kan nivåerna av S100B associeras till graden av hjärnödem på MR undersökning av hjärnan hos patienter med preeklampsi?


4) Kan man se förhöjda nivåer av S100B i serum hos dräktiga tackor med inducerad preeklampsi och finns det ett samband med en skadad blod-hjärnbarriär?

5) Är nivåerna av plasma-NSE och plasma-GFAP avvikande hos kvinnor som utvecklar preeklampsi under graviditeten jämför med normalgravida? Föregår förändringen av NSE och GFAP sjukdomsdebuten? 

Frågeställning 1 är besvarad i första artikeln där man i ett longitudinellt material kan se att stegringen av S100B sker i slutet av graviditeten hos kvinnor med preeklampsi jämfört med normalgravida (Plasma levels of S100B during pregnancy in women developing pre-eclampsia).

Frågeställning 2 är besvarad i andra artikeln där man i en case control studie kan se att plasma nivån av S100B är förhöjd hos kvinnor med preeklampsi jämfört med normalgravida samt att nivåerna associerar med förekomsten av ögonflimmer som ett uttryck för cerebral påverkan (Plasma Levels of S100B in Preeclampsia and Association With Possible Central Nervous System Effects).

Frågeställning 3-5 skall besvaras i de tre framtida delstudier där vi i 2 av studierna har insamlat material och i en av studierna håller på att samla in patienter. 

En del av den bakomliggande patogenesen vid preeklampsi är en defekt implantation. Forskning om preeklampsi är därför en viktig komponent för förståelsen av detta. En antagen hypotes är att den defekta implantationen ligger bakom både tillväxthämning, avlossning av moderkakan samt för tidig vattenavgång.
En pålitlig biomarkör för cerebral påverkan vid preeklampsi skulle underlätta bedömningen av den sjuka kvinnan, valet av nivå på fortsatt övervakning, ställningstagandet till medicinering med antihypertensiv behandling och/eller magnesiumsulfat samt att optimera tidpunkten för förlossning. Vår studie kan förhoppningsvis ge ökad kunskap gällande blodtrycksnivåer och cerebral påverkan.
Förlossning är idag den enda behandlingen mot preeklampsi, även om barnet är extremt prematurt. Upp till 25 % av prematurförlossningarna beror av preeklampsi. En adekvat bedömning av mammans cerebrala påverkan skulle kunna förbättra prognosen för mamman och barnet på både lång och kort sikt.

Vetenskapliga pubilikationer 

Cerebral Magnesium Levels in Preeclampsia; A Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy Study
Am J Hypertens. 2017 Feb 21. doi: 10.1093/ajh/hpx022. [Epub ahead of print]

Cerebral Biomarkers in Women With Preeclampsia Are Still Elevated 1 Year Postpartum.
Am J Hypertens. 2016 Sep 21. pii: hpw097. [Epub ahead of print]

Plasma Levels of the Cerebral Biomarker, Neuron-Specific Enolase, are Elevated During Pregnancy in Women Developing Preeclampsia
Reprod Sci. 2015 Sep 8. pii: 1933719115604732. [Epub ahead of print]

Plasma Levels of S100B in Preeclampsia and Association With Possible Central Nervous System Effects. Am J Hypertens. 2014 Aug;27(8):1105-11. doi: 10.1093/ajh/hpu020. Epub 2014 Mar 7.

Plasma levels of S100B during pregnancy in women developing pre-eclampsia. Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health 2(4): 398-402.