Nyhäll-Wåhlin Britt-Marie

Stäng

Kontakt

Britt-Marie Nyhäll wåhlin

Läkare

britt-marie.nyhall-wahlin@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläkare, Kliniken för Reumatologi, Falu lasarett

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin

Disputerade 2010 vid Avdelningen för Reumatologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet med avhandlingen:

Extra-artikulär reumatoid artrit – riskfaktorer och konsekvenser

Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen och drabbar 0,5-1 % av befolkningen. Sjukdomen karakteriseras främst av inflammationer i leder, men hos vissa patienter ses s.k. extra-artikulära manifestationer (ExRA), dvs inflammationer i vävnader utanför lederna. Utveckling av reumatoida noduli (RN) är den vanligaste ExRA och förekommer hos cirka 30-40% av RA-patienterna. RN är i sig harmlösa, men ses som markör för allvarligare sjukdom och upptäcks vanligen senare i sjukdomsförloppet. ExRA-patienterna utgör den grupp bland RA-patienterna, som har hög morbiditet och ökad mortalitet, varför det är viktigt att hitta riskfaktorer för ExRA-utveckling.

Avhandlingsarbetet bestod av fyra epidemiologiska delstudier med data från två stora, svenska reumatologiregister. Resultaten från studierna visade att följande faktorer kan öka risken för ExRA: Rökning, fortgående hög sjukdomsaktivitet och funktionsnedsättning samt i blodprov förekomst av s k reumatisk faktor. Dessutom noterades en association mellan RN och tilltagande röntgenförändringar. Behandling med biologiskt läkemedel, som hämmar inflammationsstimulerande ämnet TNF-alfa, föreföll minska förekomsten av ExRA.

Pågående projekt: 

Studie av komplicerande sjuklighet i form av underarms-, överarms- och höftfraktur vid tidigt diagnosticerad reumatoid artrit

Osteoporos och därmed ökad risk för fraktur är ett känt fenomen vid reumatoid artriti (RA) och betingas av såväl grundsjukdomens inflammation som behandling med kortison samt minskad fysisk aktivitet pga led- och muskelpåverkan. I studier utanför Sverige har man sett en fördubbling av frakturer hos patienter med RA. Uppgifter om hur stor risken är för svenska RA-patienter att drabbas av fraktur saknas liksom hur tidigt i sjukdomsförloppet frakturerna uppkommer.

De vanligaste osteoporosfrakturerna är frakturer i underarm och överarm, där främst överarmsfrakturen ofta ger bestående resttillstånd med inskränkt rörlighet, försämrad funktion och kronisk värk. Höftfrakturen är mindre vanlig, men kräver alltid vård inneliggande med operation och vanligen lång rehabiliteringsperiod. Cirka 50% av höftfrakturpatienterna får betydande resttillstånd, som förutom funktionsnedsättning och kronisk värk resulterar i ökat behov av insatser från samhället (t ex ökad hemhjälp, annan boendeform).

För att kunna svara på frågan om underarms, överarms- och höftfrakturer är vanligare hos RA-patienter kommer i denna studie en väldefinierad kohort med patienter med nydebuterad RA, som följts strukturerat under lång tid, att jämföras med matchade (ålder, kön, bostadsregion) kontroller från befolkningsregistret.

För att kunna svara på frågan om riskfaktorer för nämnda frakturer tidigt kan identifieras hos RA-patienter planeras att jämföra RA-patienter med och utan fraktur utifrån redan kända faktorer samt annan sjuklighet.

Vetenskapliga publikationer

Avhandling: Extra-articular rheumatoid arthritis – risk factors and consequences

Extra-articular manifestations in a community-based sample of patients with rheumatoid arthritis: incidence and relationship to treatment with TNF inhibitors.(2012) Scandinavian journal of rheumatology 41(6): 434-437.

The presence of rheumatoid nodules at early rheumatoid arthritis diagnosis is a sign of extra-articular disease and predicts radiographic progression of joint destruction over 5 years.(2011) Scandinavian journal of rheumatology 40(2): 81-87.

High disease activity disability burden and smoking predict severe extra-articular manifestations in early rheumatoid arthritis.(2009) Rheumatology (Oxford) 48(4): 416-420.

Association of HLA–C3 and smoking with vasculitis in patients with rheumatoid arthritis.(2006) Arthritis & Rheumatism 54(9): 2776-2783.

Smoking is a strong risk factor for rheumatoid nodules in early rheumatoid arthritis.(2006) Annals of the rheumatic diseases 65(5): 601-606.

The impact of HLA-DRB1 genes on extra-articular disease manifestations in rheumatoid arthritis.(2005) Arthritis Res Ther 7(6): R1386-1393.