Svensjö Sverker

Stäng

Kontakt

Sverker Svensjö

Läkare

sverker.svensjo@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläkare, Kirurgkliniken, Falu lasarett

Porträttbild Sverker Svensjö

Bråck på stora kroppspulsådern i buken (AAA, bukaortaaneurysm) är en degenerativ, progredierande sjukdom som innebär en vidgning av kroppspulsådern strax nedanför njurartärernas avgång. Naturalförloppet är en långsam tillväxt av aneurysmet, och vid storlekar över ca: 50 mm i diameter inträder en risk för bristning (ruptur). Sjukdomen är under längre tid mestadels symptomfri och det vanligaste symptomet är plötslig ruptur som är förenat med 80% dödlighet.

Det bästa är att operera större bråck vid en planerad förebyggande operation där den sjuka delen av kärlet ersätts med en kärlprotes som eliminerar risken för framtida ruptur. Detta är en säker operation med låg risk. En del patienter som drabbats av ruptur hinner inkomma till sjukhus och kan då opereras akut, men detta är en operation förenad med hög mortalitet och mycket resurskrävande intensivvård.

AAA kan upptäckas i samband med röntgenundersökningar för andra sjukdomstillstånd, tex gallsten och akuta buksmärtor. Ultraljud riktat mot stora kroppspulsådern i buken är en enkel, snabb, billig och riskfri metod att upptäcka och mäta ett AAA.

I fyra större randomiserade internationella studier har ultraljudsbaserad allmän screening av äldre män (65+) visat sig vara en säker och kostnadseffektiv metod att sänka dödligheten i ruptur av AAA. Resultaten av dessa studier har varit rationalen för att i Sverige sedan 2006 successivt införa allmän screening för AAA av män året de fyller 65 i Sverige. För närvarande erbjuds 90% av svenska 65-åriga män screening för AAA.

Emellertid finns nu tecken på en ändrad epidemiologi för sjukdomen, med lägre förekomst i en allt friskare äldre population. Längre förväntad livslängd förlänger även tiden under vilken en patient kan utveckla sjukdomen. Därtill är kunskapsläget rörande behovet och effekten av screening av kvinnor ofullständigt studerad. Dessa aspekter behöver belysas för att utforma optimerade och moderna screeningsystem.

I avhandlingsarbetet ”Screening for Abdominal Aortic Aneurysm” försöker vi studera och analysera några av aspekterna och problemen med screening av en modern population och hur dessa kan påverka utformningen av screeningmetod.

Studierna har finansierats av CKF Dalarna, Regionala Forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden.

I delarbete I (publicerat) rapporteras resultaten av de första årens screening av 65-åriga män i Mellansverige och den ändrade sjukdomsbilden diskuteras.

I delarbete II (inskickat) rapporteras resultaten av en studie i Dalarnas och Uppsala län där 5000 70-åriga kvinnor screenats för AAA.

I delarbete III och IV kommer kostnadseffektiviteten i olika allmänna och selektiva screening-modeller för en modern äldre population analyseras, liksom risken att utveckla AAA flera år efter en ultraljudsundersökning utan tecken på AAA.

 

Vetenskapliga publikationer

Outcome of the Swedish Nationwide Abdominal Aortic Aneurysm Screening Program.
Circulation. 2016 Oct 18;134(16):1141-1148. Epub 2016 Sep 14

Abdominal aortic aneurysm screening in Sweden. 2014 Gefässchirurgie 19(6): 540-544.          

Editor's choice: five-year outcomes in men screened for abdominal aortic aneurysm at 65 years of age: a population-based cohort study. 2014 European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 47(1): 37-44.             

Update on Screening for Abdominal Aortic Aneurysm: A Topical Review. 2014 European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 48(6): 659-667.             

Screening for abdominal aortic aneurysm in 65-year-old men remains cost-effective with contemporary epidemiology and management. 2014 European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 47(4): 357-365.

International update on screening for abdominal aortic aneurysms: issues and opportunities. 2015 Eur J Vasc Endovasc Surg 49(2): 113-115.

Current prevalence of abdominal aortic aneurysm in 70-year-old women.(2013) Br J Surg 100(3): 367-372.

Low prevalence of abdominal aortic aneurysm among 65-year-old Swedish men indicates a change in the epidemiology of the disease.
Circulation. 2011 Sep 6;124(10):1118-23. Epub 2011 Aug 15.

Abdominal aortic aneurysm screening in Uppsala. Good experiences from the first four years--the rest of Sweden on its way.
Lakartidningen. 2010 Sep 22-28;107(38):2232-6

Screening for abdominal aortic aneurysm--areas where information is still inadequate.
Scand J Surg. 2008;97(2):131-5.

Avhandling

Screening for Abdominal Aortic Aneurysm