Menprövning vid utlämnande till forskare/forskningsprojekt

Stäng

Kontakt

Karin Björling

Administratör

0720-835921 karin.bjorling@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Menprövning vid utlämnande till forskare/forskningsprojekt.

Olika regler för olika huvudmän

När vårdgivaren är huvudman för forskning (oavsett om forskningen utgör led i vården och behandlingen av patienten eller inte) ska en menprövning ske enligt 25 kap. 11 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Rakt skaderekvisit gäller (svag sekretess), det vill säga presumtion för utlämnande om "det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs".

När någon annan är forskningshuvudman till exempel universitet, gäller sekretess med ett omvänt skaderekvisit, det vill säga "stark sekretess" i enlighet med 25 kap. 1 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Presumtionen är att utlämnande inte får ske "om det inte står klart, att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men."

Bedömning

Om arbetet sker för utbildningssyfte är en förutsättning att sekretessen bryts (antingen genom menprövning eller den enskildes samtycke). Beslut innebärande utlämnande efter så kallad menprövning ska avgöras i varje enskilt fall och helst ske i samverkan med en landstingsjurist, eftersom ett utlämnande bör omfatta förbehåll såsom beskrivs i rättsfallen nedan.

Till de faktorer som objektivt anses påverka risken för att utlämnandet av en viss uppgift ska medföra men, anses höra sådant som uppgiftens art, mottagaren, syftet med utlämnandet, eventuell sekretess hos mottagaren och andra integritetsskyddande åtgärder. Just förekomsten av fortsatt sekretess, genom lag eller meddelat förbehåll, är en faktor som ofta betonas i rättspraxis. Mot bakgrund av rättspraxis bör eventuella beslut om utlämnande av vårddokumentation till studenter innefatta förbehåll som begränsar bland annat användning och vidareutnyttjande av personuppgifter.

Skulle man komma fram till att uppgifterna kan lämnas ut, måste dock den fortsatta hanteringen av uppgifterna vara laglig. Eftersom det rör känsliga personuppgifter är huvudregeln att samtycke ska inhämtas från den enskilde för att hanteringen av uppgifterna för utbildningssyfte ska vara laglig enligt personuppgiftslagen.

Bedömning vid massärenden

En så kallad menprövning förutsätter att den objektiva värderingen åtminstone grundas på någorlunda realistiska antaganden om vilken inställning olika personer tillhörande den berörda gruppen skulle kunna ha. Menprövningen ska innebära att utlämnandet sker under omständigheter som innebär en god säkerhet för att röjande inte leder till skada eller men.

Vid beslut om utlämnande i massärenden ska örbehåll göras enligt vad som framgår ovan. Bearbetning av uppgifter om ett stort antal personer kan medföra bättre förutsättningar för att skydda de enskilda individernas integritet, genom exempelvis kodning eller pseudonymisering. Enskild forskare kan också enligt 10 kap 14§ Offentlighets- och sekretesslagen åläggas tystnadsplikt.

Även om vårdgivaren beslutar att utlämna uppgifterna måste den fortsatta hanteringen av uppgifterna vara laglig. Etikprövningsnämndens godkännande kan krävas. Eftersom det rör känsliga personuppgifter är huvudregeln att samtycke ska inhämtas från den enskilde för att hanteringen av uppgifterna för utbildningssyfte ska vara laglig enligt personuppgiftslagen .